Litánie

 

LITÁNIE  JEŽIŠ  ĽUDSTVU

 

1. Za ochranu pred falošným prorokom

Najdrahší Ježiš, zachráň nás pred klamom falošného proroka. 

Ježiš, zmiluj sa nad nami.

Ježiš, ochráň nás od prenasledovania.

Ježiš, zachovaj nás pred Antikristom.

Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Najdrahší Ježiš, prikry nás svojou vzácnou krvou.

Najdrahší Ježiš, otvor naše oči voči klamstvám falošného proroka.

Najdrahší Ježiš, zjednoť Tvoju Cirkev.

Ježiš, ochraňuj naše sviatosti.

Ježiš, nenechaj falošného proroka rozdeliť Tvoju Cirkev. 

Najdrahší Ježiš, pomáhaj nám odmietnuť klamstvá, predkladané nám ako pravda. 

Ježiš, daj nám silu.

Ježiš, daj nám nádej.

Ježiš, zaplav naše duše Duchom Svätým.

Ježiš, ochraňuj nás pred šelmou.

Ježiš, daj nám dar rozlišovania, aby sme mohli vždy kráčať cestou Tvojej pravej Cirkvi naveky vekov. Amen.

 

2. Za milosť ochrany pred plameňmi pekla

 

Ó, Najvyšší Nebeský Otče,

milujem Ťa.

Uctievam Ťa. 

Pane, zmiluj sa.

Pane, odpusť nám naše viny. 

Velebím Ťa.

Chválim Ťa. 

Vzdávam Ti vďaku za všetky mimoriadne milosti.

Prosím Ťa o milosť ochrany pred plameňmi pekla pre mojich milovaných: 

(vymenujte všetkých tých, ktorých máte na zozname na záchranu duší)

Ponúkam Ti moju vernosť v každom čase.

Ó, Otče, najvyšší na nebesiach,

Stvoriteľ všetkých vecí, 

Stvoriteľ vesmíru,  

Stvoriteľ ľudstva, 

i počiatok všetkých vecí. 

Si zdrojom Lásky.  

Si Láskou.  

Milujem Ťa. 

Uctievam Ťa. 

Podriaďujem sa Ti. 

Prosím Ťa o milosrdenstvo pre všetky duše, ktoré Ťa nepoznajú, 

ktoré Ťa neuctievajú, 

ktoré odmietajú Tvoju ruku milosrdenstva. 

Ponúkam sa Ti v mysli, v tele i v duši, 

aby si ich mohol vziať do svojej náruče, do bezpečia od Zlého.

Prosím Ťa, aby si otvoril bránu raja, aby sa všetky Tvoje deti konečne mohli zjednotiť v dedičstve, ktoré si stvoril pre všetkých z nás. Amen.

 

3. Bráňte Božie slovo

Ó, drahý Ježiš, ochráň nás od klamstiev, ktoré urážajú Boha. 

Ochráň nás od satana a jeho armády.

Pomôž nám, aby sme Ťa viac milovali.

Buď nám oporou v našom boji.               

Bráň nás v našej viere.

Veď nás do Tvojich bezpečných útočíšť.

Pomôž nám povstať a brániť Tvoju svätú vôľu.

Posilni našu rozhodnosť, aby sme boli Tvoji oddaní nasledovníci.

Daj nám odvahu.

Daj nám dôveru. 

Veď nás po ceste Pravdy.

Bráň nás pred nepriateľom. 

Vylievaj Tvoje milosti na našu ochranu.

Pomôž nám vyhnúť sa pokušeniu.

Priveď nás bližšie k Tvojmu Najsvätejšiemu Srdcu.

Pomôž nám, aby sme Ti vždy zostali verní. Amen.

 

4. Za zmiernenie trestu Boha Otca

Ó, Najvyšší Bože,

prosíme Ťa o milosrdenstvo kvôli hriechom Tvojich detí.

Ďakujeme Ti za dar zeme.

Ďakujeme Ti za dar ľudského života.

Nesmierne si ceníme dar života.

Rešpektujeme dar života.

Ďakujeme Ti za dar Tvojho Syna, Ježiša Krista.

Ďakujeme Ti za dar vykúpenia.

Chválime Tvoje Božstvo.

Úplne sa Ti odovzdávame, aby Tvoja Božia vôľa bola splnená ako na zemi, tak i v nebi.

Ďakujeme Ti za dar osvietenia svedomia.

Ďakujeme Ti za sľub večného života.

Vítame Nový raj.

Prosíme Ťa, aby si zachránil všetky duše, vrátane tých, ktoré Ťa mučia a tých, ktoré sú pre Teba stratené.

Ďakujeme Ti za lásku, ktorú máš ku všetkým svojím deťom.

Ďakujeme Ti za dar proroctva.

Ďakujeme Ti za dar modlitby.

Prosíme Ťa, udeľ nám pokoj a spásu. Amen.

5. Za záchranu tých, ktorí sú v stave smrteľného hriechu

Ježiš, zachráň všetkých hriešnikov od plameňov pekla.

Odpusť začernetým dušiam.

Pomôž im, aby Ťa spoznali.

Pozdvihni ich z temnoty.

Otvor ich oči.

Otvor ich srdcia.

Ukáž im Pravdu.

Zachráň ich.

Pomôž im počuť.

Zbav ich pýchy, chamtivosti a závisti.

Ochraňuj ich pred Zlým.

Vypočuj  ich volanie o pomoc.

Uchop ich ruky.

Pritiahni ich k sebe.

Zachráň ich od klamstiev Satana. Amen.

 

6. Dar milostí

Ó najdrahší Ježišu, môj milovaný Spasiteľ,

naplň ma svojou láskou.

Naplň ma svojou silou.

Naplň ma svojou múdrosťou.

Naplň ma svojou vytrvalosťou.

Naplň ma svojou pokorou.

Naplň ma svojou odvahou.

Naplň ma svojím zanietením.

Amen.