Varovanie

 

04.01.2012 - 18:15 hod.

303. Už veľmi skoro sa nechám poznať

Dcéra Moja, už veľmi skoro sa nechám poznať.

Prípravy sú hotové, avšak potrebujem viac modlitieb za tých, ktorí zomrú počas Varovania úbohou smrťou v stave smrteľného hriechu.

Moji nasledovníci, naliehavo vás žiadam modlite, modlite, modlite sa za ich úbohé duše.

Milujem vás, Moji milovaní nasledovníci. Ako sa len radujem z lásky a čistoty sŕdc, ktoré vidím medzi vami. Prinášate Mi toľko útechy a zmierňujete Moje utrpenie. Vaša oddanosť je ako balzam na Moje hnisajúce rany.

Vo svete, v ktorom je tak mnoho tých, ktorí Mnou pohŕdajú a odmietajú Ma, je to práve vaša vernosť, Moji milovaní nasledovníci, ktorá Mi spôsobuje veľkú radosť.

Moje utrpenie je priamoúmerné stupňu bezbožnosti, ktorá je vo svete. Vo svete, ktorý uctieva ctižiadostivosť, glorifikovanie seba samého a falošných idolov.

Moje meno nie je považované za dôležité. Pre krik hlasov, ktoré sú posadnuté sebou samými, už Môj hlas nie je počuť.

Ako hlasito kričia a chvastajú sa svojimi svetskými profitmi. Avšak je to šepkanie Mojich milovaných nasledovníkov, ktoré Mi dovoľuje hovoriť, takže je počuť Môj hlas.

Vy, Moji nasledovníci, ste teraz v takej jednote so Mnou, ktorá vás prekvapí.

Choď, dcéra Moja, a povedz Mojim milovaným nasledovníkom, že ich milujem a že im Moje milosti poskytnú dostatok síl nato, aby ohlasovali Moje sväté slovo svetu, ktorý potrebuje počuť pravdu, aby tak mohli byť zachránené duše.

Váš milovaný Ježiš

 

29.01.2012 - 21:18 hod.

327. Moje Božie milosrdenstvo sa má uskutočniť tak, ako bolo odhalené svätej Faustíne

Ja, váš Ježiš, si prajem informovať svet, že Moje Božie milosrdenstvo sa má uskutočniť tak, ako bolo odhalené Mojej dcére Helene, svätej Faustíne.

Toto tajomstvo bude odhalené, zatiaľ čo všetci budú svedkami konečného prejavenia sa Mojich lúčov milosrdenstva na záchranu ľudstva.

Lebo tí, ktorí sa ti, dcéra Moja, vysmievajú a tvrdia, že toto tajomstvo už bolo svetu odhalené, musia vedieť nasledovné.

Koľko ľudí v dnešnom svete vie o Mojom zasľúbení Božieho milosrdenstva? Veľmi málo, vrátane teba, dcéra Moja.

Či snáď Moji nasledovníci nevedeli, že sa vrátim, aby Som pripravil svet na túto veľkú udalosť?

Ja vždy pripravujem Moje deti na takéto udalosti. Môj Večný Otec posiela prorokov do sveta s jediným cieľom dať vám primerané varovanie, aby duše neboli zaskočené. Vychutnajte si tento dar proroctva a neodmietajte ho.

Nikdy si nenamýšľajte, že už všetko viete o Mojich cestách, pretože aj keď Ma môžete milovať, nie vždy Ma aj skutočne poznáte a rozumiete Mojim cestám.

Pretože každému z vás, kto sa vysmieva Mojim prorokom, hovorím pamätajte si, že to nie sú oni, ktorým sa vysmievate, ale Mne. Oni sú jednoducho len nástroje.

Vy, Moje deti, sa nesmiete nikdy domnievať, že Ma naozaj poznáte, pretože keby tomu tak bolo, nezapierali by ste Ma. No napriek tomu dnes práve tak, ako to spravili Moji učeníci v čase, keď som chodil medzi nimi stále popierate, že Som to Ja, kto vás k sebe volá.

Podávate Mi, idúc Mi v ústrety, vašu ľavú ruku a súčasne Mi zasadzujete úder vašou pravou rukou.

Nepočujete Ma, že k vám teraz hovorím? Ak nie, tak sa pokojne usaďte a modlite sa ku Mne, aby Som mohol naplniť vaše zmorené srdce plameňom Môjho Ducha Svätého.

Ja vás milujem a ak Mi dovolíte, aby Som vošiel do vášho srdca, ktoré nebude mať pancier z ocele, brániaci Mi vojsť, tak vás oslobodím.

Keď otvoríte vaše oči a uvidíte, že Som to Ja, váš Božský Spasiteľ, kto s vami hovorí, potom Ma s láskou a radosťou vo vašom srdci nasledujte na ceste do Nového raja.

Nedovoľte Zlému, aby zasial pochybnosti do vašej mysle. Modlite sa, aby ste v pokore mysle a ducha mali dostatok síl pribehnúť do Môjho náručia.

Len keď ku Mne prídete ako dieťa, nájdete skutočný mier vo svojej duši. To je jediný spôsob, ako sa Mi dá vojsť do vášho srdca.

Váš milovaný Ježiš

 

30.01.2012 - 13:00 hod.

328. Panna Mária vyzýva ku dňu modlitby a pôstu v príprave na Varovanie –

Toto posolstvo dostala Mária Božieho Milosrdenstva po dvoch oddelených zjaveniach Panny Márie, z ktorých jedno bolo o polnoci 29. januára a druhé o 13. hodine 30. januára 2012, počas ktorého sa Panna Mária javila byť veľmi zarmútená.

Moje dieťa, zatiaľ čo môj Syn teraz prichádza, aby celý svet zaplavil lúčmi Svojho milosrdenstva, musím vám s ťažkým srdcom povedať, že veľa ľudí počas Varovania zomrie.

Modlite, modlite, modlite sa za ich duše.

Ty, moje dieťa, musíš požiadať všetkých, ktorí sledujú tieto Božie posolstvá, aby utorok 31. január 2012 zasvätili ako mimoriadny deň modlitbe.

V tento deň sa musíte modliť Najsvätejší ruženec (doporučujeme bolestný ruženec pozn. prekl.) ako aj ruženec Božieho milosrdenstva.

Kde to bude možné, nech sa každý z vás počas tohto dňa pokúsi zachovať pôst. Týmto spôsobom môže byť vďaka milosrdenstvu môjho milovaného Syna Ježiša Krista zachránených viacej duší v okamihu ich smrti a to predovšetkým tých, ktoré sú v smrteľnom hriechu.

Plačem slzy žiaľu a ľútosti nad týmito úbohými ľuďmi, ktorí nemajú predstavu, aké veľké utrpenie a žiaľ spôsobujú ich hriechy môjmu Synovi.

Radosť nad darom, ktorý môj Syn teraz prináša svetu, je zakalená smútkom pre tých, ktorí nemôžu byť zachránení, pretože sa tak rozhodli z vlastnej vôle.

Lži, ktoré všade po celom svete budú rozhlášať a rozširovať temné duše potom, ako sa Veľké Varovanie udeje, musia byť zastavené skrze vaše modlitby.

Modlite sa, aby nikto počas Varovania alebo po ňom nepopieral Božie milosrdenstvo môjho Syna, pretože každá duša, ktorá podľahne takýmto klamstvám, bude uchvátená Satanom.

Deti, všade rozširujte obrátenie. Akceptujte, že som Spoluvykupiteľka a Prostredníčka, pracujúca bok po boku s mojim milovaným Synom Ježišom Kristom na záchrane všetkých duší od večnej skazy.

Moja láska k vám, deti, je veľmi silná. Každou sekundou dňa vyprosujem milosrdenstvo za každú jednu dušu, keď môjho Otca prosím o miernosť.

Musíte mi však pomôcť deti tým, že sa cez modlitbu a obetu so mnou spojíte, aby ste všetkým Božím deťom pomohli vojsť bránami Nového raja.

Vaša nebeská Matka

Matka Spásy

 

10.02.2012 - 19:50 hod.

341. Pocítite zemetrasenia ako súčasť malého trestu pred Varovaním

Ja Som Boh Otec, Stvoriteľ všetkých vecí. Prichádzam v mene Najsvätejšej Trojice.

Moja milovaná dcéra, dávam ti dnes na vedomie, že všetky prípravy, spojené s veľkým milosrdenstvom Môjho Syna, boli teraz úplne ukončené.

Prosím informuj Moje deti o ich povinnosti modliť sa za všetky duše, ktoré sa odo Mňa, ich Večného Otca, samé vzdialili. Deti, len vy môžete pomôcť zachrániť tieto duše.

Taktiež si prajem poskytnúť vám informáciu o tom, že pocítite určitý počet zemetrasení, keď zošlem na svet malý trest, aby Som potrestal tie zlé duše, ktoré mučia svojich krajanov.

Moja dcéra, po skončení tohto trestu nastane čas pre Varovanie.

Ľudia prejavia úctu k Môjmu Synovi, keď budú hľadať odpustenie za to, ako Ma urazili.

Mnohí sa obrátia. Mnohí zomrú. Pokiaľ ide o tých, ktorí zomrú, ich duše môžu byť zachránené vďaka vašim modlitbám. Potom sa svet trochu upokojí a bude mu daný čas na pokánie.

Nezabudnite, že Ja milujem všetky Moje deti, ale ako každý dobrý Otec musím trestať Moje deti, aby Som im dal porozumieť rozdielu medzi dobrom a zlom.

Toto čistenie prebudí Moje deti a oveľa viac z nich prijme s vďačnosťou milosti, keď tieto budú počas Varovania vyliatie na ľudstvo.

Deti, milujem vás a Mojím prianím je zachrániť každého vrátane tých zatvrdilých duší, ktoré neprijmú existenciu Najsvätejšej Trojice.

Váš milovaný Otec

Boh Najvyšší

 

25.03.2012 - 15:30 hod.

383. Dokonca ani Varovanie neobráti všetkých neveriacich

Moja vrúcne milovaná dcéra, naliehavo dnes žiadam všetkých mojich milovaných nasledovníkov, aby zasvätili svoj čas modlitbe za tých, ktorí neveria vo Mňa, Ježiša Krista, ani vo večnú spásu.

Tieto duše sú blízke môjmu srdcu a sú to práve ony, ktoré potrebujú byť obrátené, aby tak mohli byť zachránené ako prvé.

Tí, ktorí sú slepí, nemôžu vidieť, že ich život nekončí na zemi.

Mnohí nepripúšťajú, že budú existovať naveky.

Tieto duše Ma hlboko zraňujú a pociťujem hrôzu, keď vidím, ako si v tomto živote na zemi ničia život vo svojich dušiach.

Dokonca ani Varovanie neobráti mnohých z tých, ktorí prehlasujú, že sú ateisti.

Ich jedinou záchranou sú modlitby a utrpenie obetných duší.

Naliehavo vás prosím, modlite sa v rámci Modlitebnej kampane (41) za tieto duše túto modlitbu "Za duše neveriacich":

"Ó, môj Ježišu, pomôž svojim úbohým deťom, ktoré sú slepé voči tvojmu prísľubu spásy.

Úpenlivo Ťa prosím, otvor pomocou mojich modlitieb a utrpenia oči neveriacich tak, aby uvideli tvoju nežnú lásku a vrhli sa na ochranu do tvojho svätého náručia.

Pomôž im, aby uvideli pravdu a hľadali odpustenie za všetky svoje hriechy tak, aby mohli byť spasení a boli ako prví, ktorí vojdú bránami nového raja.

Modlím sa za tieto úbohé duše, vrátane mužov, žien a deti a naliehavo ťa prosím, aby si im odpustil ich hriechy. Amen."

Teraz choď, moja drahá armáda a zameraj sa na moje úbohé stratené deti. Pomôžte Mi, vášmu Ježišovi, zachrániť ich duše.

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

 

21.05.2012 - 20:15 hod.

439. Čas na konanie Varovania sa blíži

Moja vrúcne milovaná dcéra, čas na konanie Varovania sa blíži.

Je ešte tak veľa práce, ktorú treba vykonať na prípravu duší na moje veľké milosrdenstvo.

Volám všetkých, ktorí Ma milujú, aby sa vytrvalo modlili za celosvetové obrátenie, po ktorom tak túžim.

Toľkí pobežia do môjho náručia v úľave, zaplavujúcej ich duše, lebo budú vedieť, že som to Ja, ich milovaný Ježiš, ktorý im máva.

Mnohí sa vzoprú pravde, keď im bude ukázaná. Dôkaz, ktorý im odhalím, nebude stačiť na to, aby v ich dušiach vzplanul čo i len jediný plamienok lásky.

Boli Mi ukradnutí, no aj tak nechcú byť oslobodení od svojho únoscu šelmy, ktorá pohltila ich duše.

Šír moje slovo tak rýchlo, ako len môžeš, dcéra moja.

Nevšímaj si znevažovanie, úškľabky a posmech od tých, ktorí sa ťa pokúšajú zastaviť.

Povstaň a ohlasuj moje nanajvýš sväté slovo za každú cenu.

Tí, ktorí tvrdia, že hovoria v mojom mene a snažia sa ťa ponižovať, Ma znovu pribíjajú na kríž. To nie si ty, koho mučia, ale som to Ja, ich milujúci Spasiteľ.

Ľudská mienka nie je dôležitá. Jediné, na čom záleží, sú tie duše, ktoré túžim zachrániť.

Modlite sa túto Modlitbovú kampaň (55) ako prípravu na Varovanie:

"Ó, môj predrahý Ježiš, prosím Ťa, otvor srdcia všetkých Božích detí voči daru tvojho veľkého milosrdenstva.

Pomôž im, aby s láskou a vďačnosťou prijali tvoje Božie milosrdenstvo.

Urob ich schopnými, aby sa pred Tebou stali pokornými a prosili o odpustenie svojich hriechov a mohli sa tak stať súčasťou tvojho nádherného kráľovstva. Amen."

Početné milióny vo svete už čoskoro budú počuť moje volanie a ešte viacej duší bude môcť byť a bude zachránených.

Nikdy nezabúdajte na dôležitosť dennej modlitby môjho ruženca Božieho milosrdenstva (Korunky) na spásu duší.

Choďte v pokoji a láske.

Váš milovaný Ježiš

 

24.05.2012 - 18:30 hod.

442. Počas Varovania nebudú tí, ktorí sa v mojich očiach vykúpili, trpieť bolesť očistca

Vtedy, moja vrúcne milovaná dcéra, keď nadíde čas pre Varovanie, sa ukáže množstvo znamení.

Hovorím vám to, aby som všetkým Božím deťom pripomenul, že sa na to musia dopredu pripraviť.

Dve hviezdy sa zrazia a mnohí budú vystrašení.

Niet sa čoho báť, pretože toto je ten najväčší dar, ktorý prinášam, aby sa ani jedna duša nestratila v plameňoch pekla.

Potom sa na oblohe objaví môj kríž a nebude nikoho, kto by si ho nevšimol.

Mnohí padnú (na zem) plní strachu a bude cítiť veľké chvenie, podobné zemetraseniu.

Potom nastane ticho.

Neustále sa pripravujte na tento deň ako keby mal nastať už zajtra. Teraz hľadajte vykúpenie a vyjavte Mi svoje hriechy.

Katolíci musia ísť na spoveď.

Tí, ktorí nie sú katolíci, sa musia modliť modlitbu z Modlitebnej kampane (24), ktorú som dal zvyšku sveta na udelenie mojich úplných odpustkov.

Tento dar mojich úplných odpustkov je pre všetky Božie deti každého vierovyznania a ponúka veľké očistenie. Neodmietajte tento dar. Prijmite ho.

Katolíkom, ktorí spochybňujú môj dar a ktorí v neprajnosti vystavili tento môj dar kritike, hovorím toto:

Myslíte si, že by som neudelil túto sviatosť všetkým Božím deťom?

Musíte mať veľkorysé srdce a byť šťastní, že takto konám. Myslíte si, že by im nemal byť poskytnutý takýto dar? Ak si to myslíte, potom Ma ozajstne nemilujete.

Skloňte hlavy a velebte Boha za tento úžasný dar, ktorý sa dáva ľuďom na spásu ich duší.

Potom počas Varovania všetci tí, ktorí sa v mojich očiach vykúpili, nebudú trpieť bolesti očistca.

Tí, ktorí pred sebou uvidia odkryté svoje hriechy tak, ako ich vidím Ja mojimi očami, budú šokovaní.

Pre mnohých bude ťažké, aby prijali to, aké sčerneté sú ich duše.

Tí, ktorí tak spravia a preukážu svoju ľútosť, Ma budú prosiť, aby som im odpustil. A Ja im odpustím.

Ale niektorí nebudú ľutovať, keď sa objavia pred mojimi očami a vo svojich srdciach budú obhajovať ohavnosti, ktorých sa dopustili. Nebudú sa kajať a udrú Ma do tváre.

Tak či onak, všetci hriešnici pocítia očistné plamene a bolesť.

To, ako dlho to potrvá, bude závisieť od toho, aké závažné sú ich hriechy.

Tí, ktorí sa budú odo Mňa odťahovať, potrebujú vaše modlitby. Dostanú viac času na to, aby sa opäť ku Mne obrátili a poprosili Ma o odpustenie.

Ale ten čas by mohol byť taký krátky ako jeden deň, alebo aj taký dlhý ako niekoľko rokov.

Nikto, len môj Otec, pozná dátum môjho Druhého príchodu.

Časové obdobie medzi týmito dvomi udalosťami nebude také dlhé, ako by ste si mohli myslieť.

Moje deti si nakoniec uvedomia, v akom čase žijú a budú akceptovať pravdu.

Preto tí, ktorí teraz poznáte pravdu a veríte vo Mňa, máte povinnosť modliť sa za tie duše, ktoré neprijmú moje milosrdenstvo.

Dcéra moja, mojou najväčšou túžbou je zachrániť celý svet vrátane tých, ktorí sa Mi stratili.

Všetky modlitby mojich nasledovníkov, ktoré sa spoja do jedného hlasu, Mi to môžu pomôcť uskutočniť.

Choďte v láske. Vždy Mi dôverujte, pretože čas je krátky a plány na spásu ľudstva spočívajú v rukách môjho Večného Otca.

Váš milovaný Ježiš

 

14.06.2012 - 18:15 hod.

464. Aj keď sa Varovania netreba obávať, spôsobí bolesť tým, ktorí nie sú v stave milosti

Moja vrúcne milovaná dcéra, Ja váš milovaný Ježiš si prajem, aby si všetkých mojich nasledovníkov poprosila, aby dbali na moje pokyny.

Všímajte si každého člena vašej rodiny tých z pomedzi vás, ktorí nenasledujú moje učenie.

Vyhľadávajte medzi vami tie duše, ktoré sa Mi stratili a ktoré Ma navonok odmietajú. Potom vás prosím, aby ste sa za ne v tomto čase vytrvalo modlili.

Musíte prosiť o milosrdenstvo za ich duše. Vaše modlitby a obety ich môžu uchrániť od strašného utrpenia počas očisťovania v čase Varovania.

Aj keď sa Varovania netreba obávať a musí byť vítané ako môj mimoriadny dar, spôsobí bolesť tým, ktorí nie sú v stave milosti.

Už vopred si pripravte vaše duše, pretože pre zdravé duše bude Varovanie radostnou udalosťou.

Tieto nebudú trpieť, pretože budú v stave milosti, najmä vtedy, ak pravidelne prijímajú sviatosť zmierenia (chodia ku spovedi pozn. prekl.).

Ich sila bude pomáhať tým, ktorí po Varovaní musia prejsť bolestným očistením.

Cez každodennú modlitbu môjho ruženca (korunky) Božieho milosrdenstva pomáhajte tým, ktorí nechcú počúvať.

Preukážem milosrdenstvo ku každému, kto bude akceptovať čierny stav svojej duše, keď mu počas Varovania budú ukázané jeho hriechy.

Odpustené bude iba tým, ktorí prejavia naozajstnú pokoru a čistotu srdca.

Tí, ktorí Ma opustili, nevynímajúc z toho ani deti, potrebujú naliehavo vaše modlitby.

Tu je modlitba, ktorú sa musíte modliť za ich obrátenie počas Varovania.

Je to modlitba "Za obrátenie rodín počas Varovania" v rámci Modlitbovej kampane (60):

"Ó, drahý, milovaný Ježišu, prosím o milosrdenstvo pre duše mojej rodiny (tu ich menujte).

Ponúkam Ti moje utrpenie, moje skúšky a moje modlitby na záchranu ich duší od ducha temnoty.

Nech ani jedno z týchto tvojich detí neodsúdi ani neodmietne tvoju ruku milosrdenstva.

Otvor ich srdcia, aby priľnuli k tvojmu najsvätejšiemu srdcu a mohli tak nájsť odpustenie, ktoré je nevyhnutné na ich záchranu pred pekelnými plameňmi.

Poskytni im možnosť nápravy tak, aby mohli byť obrátení lúčmi tvojho Božieho milosrdenstva. Amen."

Deti Božie, pripravujte sa na Varovanie každý deň, pretože môže prísť kedykoľvek.

Váš Ježiš

 

16.06.2012 - 19:40 hod.

465. Obloha bude odostretá tak, ako keby sa otvorila strecha

Moja vrúcne milovaná dcéra, moje slovo budú počuť milióny na celom svete, zatiaľ čo všetky Božie deti pripravujem na moje Božie milosrdenstvo.

Tí, ktorí majú dar Ducha Svätého, budú pri čítaní mojich posolstiev ihneď vedieť, že vychádzajú z mojich Božích úst.

Tí, ktorí tvrdia, že Ma poznajú, no nie sú schopní Ma rozpoznať, sa ani tak nedokážu ubrániť tomu, aby aj naďalej čítali moje slovo, i keď proti Mne bojujú.

A hoci Ma odmietajú, napriek tomu sú ustavične priťahovaní k mojim posolstvám.

Či si neuvedomujú, že je to Duch Svätý, ktorý aj keď v ich dušiach len drieme ich ustavične ku Mne priťahuje?

Chcem im povedať toto - nadišiel čas, pretože vám už čoskoro budú počas Varovania ukázané vaše previnenia.

Vaša nenávisť k môjmu slovu vám bude odhalená a vtedy spoznáte pravdu.

Potom, keď sa tak stane, sa musíte pripojiť k vašim bratom a sestrám a bojovať za právo brániť moju Cirkev na zemi.

Obloha bude odostretá tak, ako keby sa otvorila strecha, aby odhalila oheň a plamene môjho Božieho milosrdenstva.

Zem sa bude tak mocne otriasať, že žiaden človek nedokáže uniknúť mojim očiam, môjmu Duchu, ani môjmu daru.

Mnohí sa budú triasť od strachu, pretože až vtedy si mnohí vôbec po prvýkrát uvedomia svoje duše.

Spoznajú, že ich láska k ich vlastným telám a ku všetkým zmyslom, ktoré sa snažia živiť a uspokojovať, je ničotná.

Uvidia každú časť svojej duše, no nebude to prostredníctvom ich vlastných oči, ktorými to uvidia. Budú to moje oči, ktorými sa budú pozerať na svoje duše.

Budú sa cítiť zle a budú zhnusení tak, ako sa cítim Ja, keď vidím ohavnosť ich úbohých zlých skutkov.

Uvidia, ako podlo sa správali voči ostatným a zlo, ktoré spôsobili svojim blížnym svojim bratom a sestrám.

Potom uvidia svoju sebeckú sebalásku, namyslenosť a lásku k falošným idolom a spoznajú, ako Ma to uráža.

Pretože tí, ktorých hriechy sú až príliš čierne, sa budú cítiť mizerne a budú pociťovať bolesť a nebudú schopní zniesť tú hrôzu z toho, čo budú musieť vidieť. Budú potrebovať všetku silu, aby vydržali očistu, ktorá je nevyhnutná na to, aby im umožnila prežiť a nasledovať cestu pravdy.

Je dôležité, aby ste pochopili, že Varovanie je práve toto. Prišiel som, aby som Božie deti upozornil, že ich hriechy môžu byť a budú odpustené.

Prichádzam, aby som im ukázal, ako to bude v Súdny deň. Bude to znamenať, že tí, ktorí Ma v tejto fáze budú prosiť, aby som ich vykúpil z ich hriechov, budú zachránení.

Tým, ktorí Ma budú ešte odmietať, bude poskytnutý čas na to, aby sa kajali, ale už nie príliš veľa. A pokiaľ budú ešte stále odmietať moju milosrdnú ruku, budem musieť ustúpiť (kvôli rešpektovaniu ich slobodnej vôle pozn. prekl.).

Potom oddelím spravodlivých na jednu stranu a nespravodlivých na druhú stranu. Potom bude ešte jedna (posledná) príležitosť nájsť vykúpenie a tí, ktorí odmietnu moju ruku lásky a milosrdenstva, budú uvrhnutí do pekla.

Toto proroctvo bolo predpovedané už od počiatku času.

Vezmite si Varovanie k srdcu a spaste svoje duše, pokiaľ vám je ešte možné.

Váš Ježiš

 

12.07.2012 - 10:50 hod.

488. Varovanie bude pre mnohých desivá udalosť, keď sa bude zdať, že nastal koniec sveta

Moja vrúcne milovaná dcéra, nech nikto nepodceňuje účinok, ktorý bude mať Varovanie na celé ľudstvo.

Varovanie bude pre mnohých desivá udalosť, keď sa bude zdať, že nastal koniec sveta.

Mnohí sa stanú svedkami toho, čo sa bude javiť ako katastrofická udalosť, keď sa ukážu dve kométy, ako sa zrážajú a vybuchujú blízko zemského povrchu.

Ohnivé plamene budú vyzerať tak, ako keby na oblohe vybuchla sopka a mnohí budú naplnení strachom.

Lúče červeného ohňa sú lúče mojej krvi; sú to lúče môjho milosrdenstva, ktoré sa vám všetkým dávajú ako dar takého nesmierneho významu, že ani jeden človek nebude schopný obsiahnuť to, čo sa deje.

Mnohí budú cítiť oheň, horiaci cez ich telá tak, ako keby boli premožení slnečnou páľavou.

Vnútorne budú pociťovať spaľujúcu horúčavu, až kým im vedomie reality neumožní, aby sa stali svedkami videnia svojich vlastných duší.

Mnohí budú cítiť otrasy zeme ako pri zemetrasení.

Zem sa bude chvieť a stonať a mnohí budú padať a chytať sa všetkého, čoho budú môcť, len aby sa uchránili.

Avšak zem sa neotvorí a nepohltí ich, pretože sa nebude jednať o fyzikálne, ale o nadprirodzené zemetrasenie.

Predtým, ako sa to stane, dôjde k extrémnym zvratom v počasí.

Po explózii sa na oblohe zjaví môj kríž.

Mnohí budú pre výčitky a skrúšenosť roniť horké slzy a znášať ponižujúcu a zahanbujúcu bolesť kvôli svojim hriechom.

Ďalší budú kričať a kliať, pretože kvôli temnote svojich duší nebudú schopní zniesť osvietenie svedomia Božské znamenie a budú klásť odpor svetlu môjho milosrdenstva.

Budú revať od bolesti, spôsobenej pekelnými plameňmi, keď im na znamenie môjho milosrdenstva bude ukázaný ich osud, ktorí ich očakáva, ak sa nebudú kajať a nezmenia sa vo svojich spôsoboch.

Trpieť budú aj tie dobré duše, ktoré Ma milujú, pretože mnohé z nich budú tiež poškvrnené hriechom, ale dostanú okamžité rozhrešenie. Aj oni budú ponížení, keď im bude ukázaný hriech ich pýchy.

Po tomto zostanú mnohí na niekoľko dní vo svojich príbytkoch a mnohí sa budú musieť sami o seba postarať kvôli nedostatku služieb.* Z tohto dôvodu sa potrebujete pripraviť.

Bude to tiež obdobím utrpenia, počas ktorého budú duše znášať bolesť očistca, zatiaľ čo bude prebiehať ich očisťovanie. Takto zažijú mnohí odhalenie stavu svojich duší a budú ponížení takým spôsobom, aký predtým ešte nikdy nezakúsili.

Tak veľa ľudí príjme to, čo sa udeje a budú vedieť, že im bol daný úžasný dar mojich milostí a môjho Božieho milosrdenstva.

Obrátenie bude celosvetové a v rozsahu, aký nebol videný od mojej smrti na kríži.

Vďaka vyjavenej pravde sa k Bohu obrátia miliardy.

Presne budú vedieť, čo sa udeje v Deň súdu a vďaka tomu, že na nich bude spočívať moja láska, budú vedieť, ako si zachrániť svoje duše.

Môžu sa opäť uzdraviť na duchu, tele a duši.

Môj kríž bude dôkazom prejavu môjho Božieho milosrdenstva, ktoré bolo ľudstvu sľúbené už tak dávno. Bude videný na oblohe na celom svete.

Následkom tohto aktu Božieho zásahu, daného Božím deťom na to, aby ich prebudil z ich driemot, zostúpi na celú zem ticho.

Ale padlí anjeli zaútočia pomocou svojej horlivej armády na všetky Božie deti, ktoré odmietnu môj kalich spásy.

Plní trpkosti so srdcami z kameňa a nakazení satanovou nečistotou, budú bojovať proti tým, ktorí milujú Boha.

Nebudú takí početní ako tí, ktorí nasledujú pravdu, no napriek tomu budú svojou nenávisťou podnecovaní k tomu, aby páchali zlé skutky, ktoré budú narúšať pokoj a kľud.

Tak bude zosnovaný plán s cieľom presvedčiť svet o tom, že táto udalosť bola dozaista kozmickým incidentom, pričom budú tvrdiť, že to vedci môžu dokázať. Žiaľ, mnohí potom uveria, že to tak je a mnohé z Božích detí upadnú nazad do starých hriešnych životov, ktoré viedli predtým.

Potom sa začne bitka o duše a potrvá nejaký čas, než dôjde ku záverečnému stretu, až pokým môj Druhý príchod neprinesie ukončenie zla.

Moji drahí nasledovníci, nedovoľte, aby tieto odhalenia vyvolávali strach.

Namiesto toho sa pripravte na túto slávnu udalosť a dovoľte vašim dušiam, aby ju prijali.

Prijmite tento nádherný Boží čin, aby ste posilnili vaše odhodlanie a šírili ďalej moju lásku medzi vašu rodinu a priateľov.

Buďte hrdí na vaše puto so Mnou, vašim Ježišom a pomôžte Mi zachrániť tie duše, ktoré odmietnu prijať moje milosrdenstvo.

Choďte. Pripravte sa. Radujte sa, pretože ten čas je blízko.

Milujem vás.

Váš Ježiš

 

13.07.2012 - 16:25 hod.

489. Po svetovej vojne príde hlad a potom pohromy; napriek tomu môžu modlitby zmierniť trest

Moja vrúcne milovaná dcéra, je potrebné, aby moji nasledovníci poznali sled udalostí, pretože ich pochopením nadobudnú poznanie, pomocou ktorého budú schopní pomáhať pri zmiernení trestu.

Môj Večný Otec zosiela Varovanie ako posledný možný spôsob záchrany, aby vnoril Božie svetlo, svetlo pravdy, do ľudských sŕdc.

Bez neho by väčšina ľudstva bola uvrhnutá do pekla, pretože by neboli hodní kráľovstva môjho Otca.

Je to Boží akt veľkého milosrdenstva, aby sa všetky Božie deti vymanili zo zla a boli vzaté do ich právoplatného dedičstva.

Pre veľkú temnotu, zahaľujúcu v tomto čase zem, kde sú prítomné už len slabé záblesky Božieho svetla, je tento Boží akt nevyhnutný.

Oddelí dobrých od tých, ktorí sa utápajú v hriechu, ktorí sa však budú tvrdošijne pridŕžať šelmy a všetkej tej slávy, ktorú im na tejto zemi sľubuje. Pre tieto úbohé duše je to iba mrhaním času, pretože musia vedieť, že ich čas na tejto zemi je krátky.

Miesto zeme bude zamenené za nový raj, do ktorého im nebude umožnené vojsť, pokiaľ odmietnu môj akt lásky a milosrdenstva.

Mnohí zotrvajú v temnote. Mnohí sa na mieste obrátia. Pokiaľ sa bude väčšina ľudí kajať, potom Veľké súženie nebude až také ťažké.

Dopad svetovej vojny nebude ten istý, pokiaľ sa po Varovaní väčšina ľudí bude kajať.

Po svetovej vojne príde hlad a potom pohromy. Napriek tomu môžu modlitby zmierniť trest.

Vytrvalo sa modlite, aby vojna a trest, ktorý po nej bude nasledovať, mohli byť zmiernené a odvrátené. Môže to byť dosiahnuté len vierou ľudí a oddanosťou ku Mne, vášmu Božskému Spasiteľovi.

Dcéra moja, nie som to Ja, váš Ježiš, ktorý privodí toto strašné súženie. Bude to spôsobené hriechmi človeka, jeho prahnutím po moci, peniazoch a ovládaní sveta a kvôli jeho vlastnej nenásytnej ziskuchtivosti.

Zatiaľ, čo budú mnohí moji nasledovníci trpezlivo a túžobne očakávať môj Druhý príchod, bude narastať chaos.

Mnohí sa objavia a budú prehlasovať, že som to Ja, Mesiáš a budú miasť ľudí.

Spomeňte si, čo som vám povedal: Vrátim sa na zem práve tak, ako som ju opustil, keď som vystupoval cez oblaky.

Nevšímajte si nikoho, kto je v tele a tvrdí, že je Mnou, pretože to sa nestane.

Moji nasledovníci budú silní vďaka ich láske ku Mne a musia sa zamerať na jedinú túžbu, ktorá, pokiaľ sa naplnení, Mi prinesie radosť a útechu. Bude to misia na záchranu duší, všetkých duší a to ešte predtým, ako opäť prídem.

Pamätajte si, že oddanosť ku Mne bude tým kľúčom ku spáse a budúcemu svetu, ktorý nebude mať konca, pretože bude novým rajom, ktorý každému z vás ponúkne večný život.

Váš milovaný Ježiš

 

17.07.2012 - 23:18 hod.

496. Akonáhle dôjde k Varovaniu, nastane veľký zmätok

Moja vrúcne milovaná dcéra, čas teraz rýchlo napreduje. Všetkých som vás doteraz pripravoval už po nejakú dobu.

Vy, moji nasledovníci, viete, čo musíte robiť. Vaša osobná spoveď je dôležitá a musíte sa vynasnažiť, aby ste k nej odteraz pristupovali každý týždeň.

Buďte v pokoji. Mám radosť z toho, ako sa riadite mojimi pokynmi. Prosím, aj naďalej sa vracajte k modlitbám mojej modlitbovej kampane a zamerajte sa na tie modlitby, ktoré sú určené na záchranu duší ostatných ľudí.

Akonáhle dôjde k Varovaniu, nastane veľký zmätok.

Ľudia všade vo svete budú pokorení takým spôsobom, ktorý sa bude vymykať z obvyklého rámca.

Mnohí budú až príliš otrasení, než aby sa ihneď vrátili do svojho zamestnania. Ľudia, stojaci vo vládnych mocenských pozíciách, budú spochybňovať svoje zákony.

Vrahovia a zločinci vo vašich spoločnostiach budú pociťovať hroznú sklesnutosť a zúfalstvo, no mnohí z nich sa budú kajať zo svojich hriechov.

Moji kňazi a ostatní Mne zasvätení služobníci ihneď spoznajú, že tieto posolstvá pochádzajú z mojich Božských pier.

Vtedy povstanú a pridajú sa k mojim verným nasledovníkom, aby Mi pomohli pripraviť svet na môj Druhý príchod.

Budú medzi nimi aj takí, ktorí budú vedieť, že som to Ja, kto k nim hovorí, ale nebudú mať dostatok odvahy na to, aby otvorene hlásali moje najsvätejšie slovo.

Časom im budú udelené milosti na zachovanie mojich sviatostí, keď si uvedomia, že majú byť znesvätené. Vtedy dostanú dôkaz pravosti týchto proroctiev.

Mnohí rodičia budú od tej doby musieť vštepovať svojim deťom vo veku nad sedem rokov dôležitosť modlitby a pokánia. Rodičia, je to vašou povinnosťou, aby ste svoje deti učili pravde.

Po Varovaní budú ich srdcia otvorené pre moju lásku a vy musíte zotrvať v tom, aby ste ich viedli v duchovných záležitostiach.

Postarajte sa o to, aby ste odteraz vo svojich príbytkoch mali svätenú vodu a benediktínsky kríž spolu s pečaťou živého Boha, ktorá bude visieť vo vašom domove. Toto všetko bude vašu rodinu ochraňovať.

Riaďte sa mojimi pokynmi a všetko bude dobré.

Dcéra moja, musíš teraz ísť a zabezpečiť, aby Kniha pravdy bola vydaná tak rýchlo, ako je to len možné. Je dôležité, aby sa toto dostalo aj k tým dušiam, ktoré nemajú prístup k počítaču.

Nemaj strach, pretože Ja ťa povediem a zošlem ti pomoc, aby sa zaistilo, že Kniha pravdy bude rozposlaná do celého sveta.

Choď v pokoji. Choď v láske. Ja som vždy s tebou.

Stojím pri tebe v každom okamihu dňa a sprevádzam ťa dokonca aj vtedy, keď si to neuvedomuješ. Som v tvojom srdci.

Váš milovaný Ježiš

 

30. 08. 2012 - 18:15 hod.

539. Panna Mária: prebudenie príde čoskoro

Moje dieťa, obnova duší už začala a éra mieru nie je tiež ďaleko.

Pretože všetky Božie deti sú požehnané darom slova Môjho milovaného a drahého Syna, šírenie Ducha Svätého pokračuje naprieč všetkými národmi.

Tam nebude žiadne zastavenie slova Môjho Syna, pretože je to príkaz Môjho Otca.

Obrátenie zapáli srdcia ľudí a mnohí pocítia lásku Boha, ich prirodzeného Otca, zovrie takým spôsobom, že ich samých prekvapí a šokuje.

Akonáhle je táto Božia Láska vzplanie cez nich, budú cítiť nutkanie kričať radosťou, pretože nie je ako žiadna iná láska, známa .

Prebudenie príde čoskoro.

Ako Duch Boží pokračuje v rozdúchavaní  plameňov slávy, zlo bude rozriedené a Satanova armáda bude zbavená svojich vojakov.

Bude ponechaná bez obrany, pretože mnoho z jeho nasledovníkov budú získaní skrze Božie milosrdenstvo, zanechajúc Satana len s polovicou jeho armády.

Rozčarovaní jeho prázdnymi sľubmi, oni odpovedia svetlu Božieho milosrdenstva Môjho Syna.

Bitka nielen začala, ale duše teraz nasledujú Môjho Syna v zástupoch, ako oni hľadajú pravdu večného života.

Žehnám ti, moje dieťa.

Nebo sa raduje, z dôvodu obrátenia duší a záchrany temných duší, ktoré sa dosahuje prostredníctvom modlitieb tých, ktorí milujú Môjho Syna.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

 

19.09. 2012 - 20:45 hod.

557. Obrátenie príde ako prvé. Potom prenasledovanie. Potom spása. V takomto poradí.

Moja vrúcne milovaná dcéra, veľká zmena sa teraz deje vo svete a svetlo Môjho milosrdenstva sa približuje.

Nech si nikto nemyslí, že to, o čom hovorím, že príde sa nestane.

Ja hovorím iba pravdu, takže Mi musíte veriť.

Môj Svätý Duch teraz rýchlo zostupuje na ľudstvo, aby ich pripravil na Moje veľké milosrdenstvo.

Nech nikto nezlyhá v príprave alebo v šírení Môjho slova, aby duše mohli byť zachránené.

Všetko je teraz dobré, Moja dcéra, v tom, že všetko je na svojom mieste pre Moje slovo, aby sa šírilo ako poľný kvet, ktorý zapustí korene v každom národe.

Sladká vôňa Môjho daru lásky je pociťovaná dokonca aj tými, s malou vierou. Sú si vedomí zmeny a  obratu, ale nechápu, čo sa deje.

Povedz im, že Pán Boh, Kráľ milosrdenstva, sa pripravuje vrátiť sa po druhý krát, aby ich zachránil.

Moja zmluva sa blíži do fázy, kedy sa najskôr uskutoční obrátenie. Potom prenasledovanie. Potom spása. V tomto poradí.

Dôverujte Mi a pripravujte sa, lebo čas obrátenia mnohých ľudí je blízko.

Mnoho prekážok je pred vami, Moji učeníci. Toto je to, čo musíte urobiť.

Kráčajte priamo. Smerujte ku Mne po ceste a zostaňte dôstojní, bez ohľadu na to, akú urážku na vás hodili. Tým, že toto urobíte, a nebudete sa venovať šelme, ktorá pracuje cez druhých, aby vás prinútili pochybovať o vašej viere, premôžete ju.

To je dôvod, prečo som mlčal a sotva reagoval na Mojich žalobcov, Mojich katov. Keď tak urobíte, bola by daná sila Satanovi.

Moja smrť zničila moc, ktorú mal nad Božími deťmi. On potom stratil svoju moc ukradnúť všetky duše. Teraz, keď čoskoro znovu prídem, stratí všetku svoju moc. Ale dovtedy bude pokračovať v krádeži duší.

Buďte silní. Buďte pokojní. Buďte statoční. Ja som s vami. Keď Mi odovzdáte vašu vôľu a budete Mi úplne dôverovať, budete v bezpečí.

Váš Ježiš

 

 27. 9. 2012 - 09:00 hod.

568. Dve miliardy duší , ktoré budú odmietať moju ruku milosrdenstva

Moja drahá milovaná dcéra, misia k záchrane tých dvoch miliárd duší, ktoré budú odmietať Moju ruku milosrdenstva, musí byť súčasťou každodenných modlitieb všetkých tých, ktorí sa volajú modlitebníci Boží.

Veľa zázrakov bude mať za následok, že mnoho ľudí dostane dar spásy a vstup do Nového raja.

Túžba v Mojom Najsvätejšom Srdci je bolestivá kvôli týmto strateným dušiam. To je dôvod, prečo sa Moji nasledovníci musia usilovne modliť, aby všetci mohli byť zjednotení ako jedna rodina v Novej ére, lebo keby Moja rodina bola rozdelená, prinieslo by Mi to strašné muky.

Volám k vám všetkým, aby ste zachránili tie duše, ktoré budú tvrdohlavo odmietať prijatie Boha, modlitbou tejto Modlitebnej kampane (79): Za dve miliardy stratených duší

Ó, drahý Ježišu, prosím Ťa, aby si vylial Tvoje milosrdenstvo na stratené duše.

Odpusť im, že Ťa odmietajú a použi moju modlitbu a moje utrpenie, takže môžeš, prostredníctvom Tvojej milosti, vyliať na nich milosti, ktoré potrebujú na posvätenie svojich duší.

Prosím Ťa o dar zhovievavosti pre ich duše.

Prosím Ťa, aby si otvoril ich srdcia, aby prišli k Tebe a prosili Ťa, aby si ich naplnil s Duchom Svätým, a tak, aby mohli prijať pravdu Tvojej lásky a žiť s Tebou a s celou Božou rodinou naveky. Amen.

Je to ťažké pre mnohých ľudí prijať Božie milosrdenstvo. Je to kvôli moci, ktorú Satan drží nad nimi, ale oni to  v mnohých prípadoch nevedia.

Avšak v niektorých prípadoch tieto duše nepochybujú o existencii Boha, a predsa si vybrali Satana v plnom vedomí toho, že Boh existuje a že ich stvoril. Obracajú sa chrbtom k Božiemu Kráľovstvu.

Kráľovstvo, ktoré si vybrali, je to, ktoré im sľúbil Satan. Veria, že toto kráľovstvo im na konci času ponúkne veľké bohatstvo, veľkú nádheru a že to bude svet, ktorý sa jagá,  až na to, že tomu tak nebude. Všetko, čo nájdu, bude Veľké jazero ohňa, kde budú trpieť pod rukou zlého. Bude ich mučiť naveky a budú trpieť každú sekundu touto bolesťou, ktorá nemôže nikdy skončiť.

Teraz viete, prečo trpím také muky, lebo aj len myšlienku na také utrpenie, ktorá leží pred týmito dušami, je ťažké znášať.

Iba vaše modlitby, Moji nasledovníci, a Moje milosrdenstvo im môžu ponúknuť nejakú nádej.

Pomôžte Mi ich zachrániť.

Váš Ježiš

 

 3. 12. 2012 - 19:05 hod.

634. Volám ľudstvo, aby sa pripravilo na moje veľké milosrdenstvo

Moja vrúcne milovaná dcéra, celou tvojou silou a so všetkou tvojou odvahou volám ľudstvo, aby sa pripravilo na moje veľké milosrdenstvo.

Vyzývam tých z vás, ktorí majú pokorné srdce a čistú dušu, aby sa modlili za duše tých, ktorí zomrú počas  Varovania.

Ako len potrebujú vaše modlitby! Ako Ja len potrebujem vaše utrpenie! Oba tieto dary, ktoré Mi venujete, pomôžu zachrániť tých, ktorí nemôžu byť zachránení z ich vlastnej slobodnej vôle.

Až moje plamene milosrdenstva sa vylejú na celú zem, mnohí sa budú radovať, ale bude to čas bolesti pre hriešnikov, ktorí Ma kvôli svojej pýche nebudú schopní prosiť o odpustenie.

Ich očista bude bolestivá a budú musieť veľa trpieť, aby sa vykúpili v mojich očiach.

Srdcia bezbožných ľudí budú rozorvané a mnohí v hrôze vo svojich dušiach padnú predo Mnou v agónii. Dajte im vedieť, že aj keď podstúpi veľa útrap, miliardy z nich sa stanú čistými srdcom i dušou. Potom budú plne pripravení na veľký deň môjho príchodu.

Moja dcéra, skúšky mojich nasledovníkov budú pred varovaním narastať a budú ťažšie.

Keď Mi ponúknete takéto utrpenie, zachránim duše miliónov. Prosím, nevenujte Mi súženia neochotne, pretože napriek všetkému budú veľké zázraky dané týmto nevďačným ľuďom bez hanby v ich srdciach nad nehanebnosťami, ktorými sú vinní.

Nikto nebude ušetrený pohľadu na stav svojej duše, tak ako sa javí mojim očiam.

Až uvidia poľutovaniahodný stav svojich duší, budú hlboko zahanbení. Tým, ktorí budú úprimne ľutovať svoje urážky proti Bohu, bude odpustené. Bude potrebné, aby podstúpili očistu, ktorú musia prijať s pokorou.

Veľa, veľa duší prijme moju ruku milosrdenstva, napriek tomu duše, ktoré sa dopustili smrteľného hriechu, budú tak zatvrdnuté, že sa budú môjmu milosrdenstvu vyhýbať. V dobe po Varovaní sa musíte za tieto duše modliť túto modlitbu modlitebnej kampane (88):

Modlitebná Kampaň (88): Za duše po Varovaní

Ó, Najsvätejšie Srdce Ježišovo, preukáž milosrdenstvo všetkým nám úbohým hriešnikom.

Osvieť skamenené srdcia, tak zúfalé v ich túžbe po vedení.

Odpusť im ich neprávosti.

Pomôž im, skrze tvoju lásku a milosrdenstvo, nájsť v ich srdciach, ako uchopiť tvoj veľký dar spásy.

Úpenlivo Ťa prosím, odpusť všetkým dušiam, ktoré odmietajú Pravdu Boha.

Pokry ich tvojím svetlom, drahý Ježišu, aby ich oslepilo voči zlobe a nástrahám diabla, ktorý bude skúšať oddeliť ich od Teba na veky.

Úpenlivo Ťa prosím, aby si dal všetkým Božím deťom silu byť vďačnými za tvoje veľké milosrdenstvo.

Prosím Ťa, aby si otvoril dvere do svojho kráľovstva všetkým strateným dušiam, ktoré blúdia po zemi v stave bezmocnosti a beznádeje.

Amen.

Choďte, moji učeníci a držte sa mojich pokynov k príprave vašich duší na moje Božie milosrdenstvo.

Váš Ježiš

 

8. 12. 2012 - 11:40 hod.

637. Varovanie očistí Božie deti v príprave na môj Druhý príchod

Moja vrúcne milovaná dcéra, tak ako môj Otec pripravil svet na môj Prvý príchod, rovnako tak teraz pripravuje svoje deti na môj Druhý príchod.

Celé nebo sa radovalo keď som sa narodil, lebo vedeli, že som bol poslaný, aby som zachránil ľudstvo od večného zatratenia. Teraz sa hierarchia všetkých anjelov a všetkých svätých raduje, pretože teraz prebiehajú prípravy, aby svet bol pripravený privítať Ma, Ježiša Krista, Syna človeka opäť.

Len môj Otec pozná dátum, ale môžem vám povedať, že sa to stane nie príliš dlho po tom, čo sa uskutoční Varovanie.

To je okamih, na ktorý môj Otec trpezlivo čakal. Konečne môže vrhnúť šelmu a jej démonov, ktorí chodia po zemi a mučia jeho deti, do priepasti.

Varovanie očistí Božie deti v príprave na môj Druhý príchod.

Je to nutné, pretože to mnohým ľuďom dodá odvahu hľadať odpustenie za svoje hriechy, ktorí by to inak neurobili.

Zemetrasenia, búrky, povodne a nezvyčajné počasie sa spoja, aby očistili krajinu od jedu. Zem, more a vzduch budú tiež očistené v očakávaní Nového raja, keď nebesia a zem sa spoja v jedno.

Všetko je starostlivo organizované podľa Božích plánov môjho Otca. Medzi ľuďmi je len veľmi málo vedomostí o Božích zákonoch, ktoré riadia kráľovstvo môjho Otca na zemi a v nebi.

Mnohému ste sa naučili prostredníctvom prorokov a môjho učenia. Napriek tomu veľká časť je pre vás ešte tajomstvom. Až vám časom budú tajomstvá odhalené, pochopíte konečne dôvod ľudského utrpenia.

Mnoho z vás, učených znalcov Boha, sa držíte tak pevne ako len môžete, zákonov, ktoré som ustanovil.

Vedzte ale, že láska, ktorú Boh má k svojim deťom, prevyšuje všetky teologické úvahy.

To isté platí pre jednoduché duše, ktoré cítia skutočnú lásku ku Mne, ich milovanému Ježišovi, bez toho, že by sa pýtali prečo.

Tým, že Mi dôverujete a prijímate, že moja láska je milosrdná a trpezlivá, tiež viete, že splním zasľúbenia, ktoré urobil môj Otec.

Jeho Božia vôľa bude konečne vykonaná. Len jeho vôľa môže zabezpečiť pokoj medzi jeho deťmi. To bude zjavenie, takže celé jeho stvorenie Ho bude milovať, prijímať jeho lásku a jeho dary, ktoré si praje vylievať na svoje deti.

Svet zazrel len zlomok zázrakov, ktoré vytvoril môj Otec.

Jeho deti musia ešte uvidieť pravú slávu jeho kráľovstva, ktoré na nich čaká.

Po mnohých bolestiach a utrpeniach, spôsobených nenávisťou padlých anjelov vedených Satanom, ktoré zasadili zemi, bude všetko teraz rozhodnuté.

Posledná bitka bude znamenať, že zničenie zla je konečne dokončené.

Varovanie je zázrak, dovolený mojím Otcom, aby sa zabezpečilo, že toľko jeho detí, ako to bude len možné,  môže vstúpiť do môjho nového kráľovstva.

Kvôli odpadlíctvu a chybám v náuke, šírených zvedenými zasvätenými služobníkmi v posledných štyridsiatich rokoch, je to jediný spôsob, ako ľudstvo rýchlo zjednotiť.

Vzhľadom k veľkosti ľudskej populácii v súčasnej dobe na svete to znamená, že vďaka tomuto zázraku osvietenia svedomia, môžu byť zachránené miliardy ľudí.

Keď teraz prichádza čas veľkého súženia, Ja, Baránok Boží, odhalím svetu pravý význam obsahov Pečatí, daných Jánovi.

Kniha Pravdy je Slovo Božie, ktoré ľudstvo, až do dneška, dostalo prostredníctvom knihy môjho Otca. Pripomína Božím deťom Pravdu, pretože ju mnohí zabudli.

Tiež odhalí niektoré tajomstvá konca časov, ktoré boli dané Danielovi, aby tak všetci z vás boli pripravení vstúpiť do Nového raja z vašej slobodnej vôle.

Neodmietajte Pravdu, ako je vám teraz dávaná, pretože by to bolo podobné chorému mužovi, ktorý by odmietal liečbu svojej choroby. Bez Pravdy nebudete dostatočne pripravení na vstup do môjho Nového raja.

Váš Ježiš

 

 09.12.2012 - 19:00 hod.

638. Oheň Ducha Svätého pocítia všetci vo svojich srdciach

Moja vrúcne milovaná dcéra, je Mojou túžbou, nie vydesiť Mojich nasledovníkov, ale skôr im ukázať Lásku a Súcit, ktoré mám v Mojom srdci ku každému mužovi, žene a dieťaťu.

Je to kvôli Mojej Láske ku každému Božiemu dieťaťu, vrátane tých, ktoré vzdorujú Božiemu Slovu, že si želám pokryť ich Mojim Plameňom Milosrdenstva.

Buďte všetci pripravení, lebo čoskoro budete svedkami Božej Moci a Jeho Božského Zásahu vo svete, keď On zastaví všetko, čo je, po dobu pätnástich minút.

Oheň Ducha Svätého pocítia všetci vo svojich srdciach.

Pre vás, ktorí budete v stave milosti, to bude pocit radosti, lásky a súcitu so Mnou, vaším Ježišom.

Vy, ktorí ste v stave ľahkých hriechov, pocítite bolesť očistca, ale budete čoskoro očistení a potom vo svojich srdciach budete mať pocit hlbokého mieru a lásky ku Mne.

Vy, ktorí ste v stave smrteľného hriechu, budete zakúšať úbohosť a bolesť, ako by ste boli vrhnutí do plameňov pekla.

Niektorí z vás v tomto stave hriechov Ma budete prosiť o Moje odpustenie a zhovievavosť k zastaveniu vášho vnútorného utrpenia. Tú vám udelím, ak vo svojich srdciach budete schopní nájsť úprimnú ľútosť a prijať, že vaše hriechy Mi spôsobujú ťažké zranenia a bolesť, lebo urážajú Boha.

Potom tu sú tie úbohé, nešťastné duše, ktoré budú na Mňa pľuvať, bojovať so Mnou a potom sa otočia chrbtom. Hrôza, ktorú pocítia, bude kvôli tomu, že ich duše sú nakazené Satanom.

Nebudú schopné vydržať bolesť, až uvidia Moje Svetlo a utečú do náručia Zlého, ktorého temnota im prinesie útechu.

Nakoniec tu budú takí, ktorí okamžite zomrú šokom, ktorý zažijú. Prosím, modlite sa každý deň za tieto duše, lebo vaše modlitby im získajú vstup do Môjho Kráľovstva.

To je jeden z najväčších zázrakov, aký kedy bol Božím deťom daný.

Moje Zjavenie vám, počas tejto udalosti, vás prebudí k skutočnosti, že Môj Prísľub, že sa vrátim späť zachrániť ľudskú rasu, aby tak mohli zdediť Nádherný Život, ktorý ich čaká, sa čoskoro uskutoční. 

Váš Ježiš

 

  20. 2. 2013 - 19:30 hod.

715. Toto veľké osvietenie svedomia sa uskutoční potom, čo môj svätý vikár opustí Rím

Moja vrúcne milovaná dcéra, aj keď sa môže zdať nespravodlivé, že Božie deti musia trpieť pod vládou falošného proroka a Antikrista, vedzte toto. Všetky duše na svete musia v istej miere znášať bolesť odmietnutia a utrpenie, ktoré som znášal Ja, aby boli očistené.

Ja, skrze moje veľké milosrdenstvo zabezpečím, že táto očista prebehne rýchlo. Potom vzrastie počet mojich nasledovníkov, ktorí sú pripravení na môj Druhý príchod. Môj Otec s veľkou nehou v Srdci dohliadne na všetky skúšky, ktoré pocítia všetky jeho deti. Zasiahne, keď zlovoľné činy prenasledovania, spôsobené kresťanom, presiahnu, čo je dovolené a zničí takých zlých ľudí.

Teraz musíte očakávať môj Boží čin milosrdenstva, lebo oddelí dobrých od zlých. Toto veľké osvietenie svedomia sa uskutoční potom, čo môj svätý vikár opustí Rím.

Pripravte sa zachrániť vaše duše. Tvrdohlavým dušiam medzi vami bude daný veľmi krátky čas, aby v pokore padli na kolená a prosili Ma o milosrdenstvo. A potom sa rozoznejú poľnice, (*) a proroctvá vedúce ku koncu budú odhalené, ako bolo predpovedané.

Váš Ježiš

(*) Zjv 8, 6-13; 9, 1-21; 11, 15-19; - poznámka prekladateľa.

 

 31. 1.  2014 - 16:13 hod.

1036.  Vždy sa pripravujte, každý deň, akoby Varovanie bolo zajtra, pretože k vám príde náhle

Moja vrúcne milovaná dcéra, teraz Ma počúvajte, keď hovorím o Varovaní, ktoré má prísť. Bez môjho zásahu by väčšina sveta bola uvrhnutá do priepasti šelmy a nikdy by neuzrela Božie svetlo. Bez tohto zázraku by miliardy duší išli do pekla.

A tak vám musím pripomenúť, že sa musíte pripraviť na túto udalosť, pretože mnohým spôsobí nesmiernu bolesť a utrpenie. Bude to, akoby sa mnohí ponorili do najnižšej úrovne očistca, ktorý očisťuje dušu mocnou horúčavou a vytvára desivý pocit výčitiek svedomia, ktorý spôsobuje bolesť tela.

Mnoho duší sa bude radovať. Avšak dokonca aj tie duše, ktoré sú Mi blízke, pocítia úzkosť, keď sa budú musieť postaviť so svojimi previneniami predo Mňa. Hoci hanba, ktorú pocítia, bude rýchlo zabudnutá, až  ich svetlo môjho milosrdenstva pohltí a naplní milosťami. Duše, ktoré Ma vôbec nepoznajú, budú fascinované a mnohé si budú myslieť, že zomreli a sú súdené Mnou  v Poslednom dni. Oni sa budú taktiež radovať, keď im bude odhalená Pravda. Potom tie úbohé, nešťastné duše, ktoré si užívali svoje hriešne životy, budú veľmi trpieť. Niektoré sa zrútia a budú ležať pri mojich nohách a chrániť svoje oči pred mojím svetlom, pretože bolesť stáť predo Mnou, samotné a bezbranné, bude pre nich príliš neznesiteľné. Nebudú prosiť o moje milosrdenstvo, lebo ich nenávisť ku Mne siaha hlboko.

Nakoniec duše, ktoré sa Ma úplne zriekli a oddali sa telom i dušou Zlému, budú trpieť väčšie muky, ako keby sa plazili do hlbín pekla. Mnohé nebudú môcť vydržať moju prítomnosť a padnú predo Mnou mŕtve, ako kameň. Iné sa budú snažiť volať ku Mne, ale budú Zlým odvlečení ďaleko odo Mňa.

Potom, čo sa tento môj mocný zásah uskutoční, budú však miliardy obrátené a tiež sa pripoja k mojej zvyškovej Cirkvi, aby znášali pokánie za tie duše, ktoré sa úplne odstrihli od môjho milosrdenstva, aby Mi pomohli zachrániť ich duše.

Všetko bude dobré, lebo nakoniec Ja som plný milosrdenstva, plný dobroty , plný lásky. Tým, ktorí Ma milujú, bude daný dar mojej lásky v hojnosti. Moja láska v nich roznieti obraz môjho utrpenia a to ich povzbudí k veľkým obetiam v pokání za hriechy stratených duší, ktoré najviac  potrebujú moje milosrdenstvo.

Vždy sa pripravujte, každý deň, akoby Varovanie bolo zajtra, pretože k vám príde náhle.

Váš Ježiš

 

9. 3. 2014 - 17:25 hod.

1073. Po Varovaní príde veľká túžba osláviť Boha

Moje deti, budete vždy pod mojou ochranou, ak budete volať ku mne, Matke Spásy, počas tejto misie. Som Božia služobnica a mojou úlohou je slúžiť môjmu Synovi, Ježišovi Kristovi, a pomáhať Mu v jeho hľadaní duší, ktoré pokrývajú celú zem. Ani jediný národ Ním nebude vylúčený. Plány môjho Syna pripraviť svet zahŕňajú každú rasu, národ, náboženské vyznanie a každý muž, žena a dieťa si budú vedomí, že prichádza, aby im pomohol. Robí to z hlbokej lásky, ktorú Boh prechováva vo svojom srdci k svojim deťom.

Mnoho ľudí, ktorí nevyznávajú žiadne náboženstvo, nebude môcť ignorovať zásah môjho Syna, Ježiša Krista, vo svete. Spočiatku budú úplne premožení a neschopní porozumieť nadprirodzenej duchovnej skúsenosti, ktorú budú preciťovať celým svojim srdcom a dušou. Akou radosťou bude Varovanie pre mnohých ľudí, keď so sebou prinesie dôkaz existencie môjho Syna. S týmto darom, mnohí budú naplnení pokojom, aký predtým nikdy nepocítili, ako aj s veľkou túžbou byť v spoločnosti Ježiša.

Zatiaľ čo všetky pochybnosti o existencii môjho Syna sa vytratia z myslí tých, ktorí sú slepí k Pravde Božieho Slova – mnohí budú potrebovať duchovné vedenie, akonáhle im bude Pravda Varovania odhalená. Po Varovaní príde veľká túžba osláviť Boha. Bude to obdobie veľkých skúšok, pretože nepriatelia Boha urobia všetko možné, aby presvedčili svet, že Varovanie - osvietenie svedomia - sa nestalo.

Keď Boh pokorí sám seba, aby volal k svojim deťom, a keď ich prosí, aby Ho počúvali, je to z jeho strany jeden z najväčších činov jeho šľachetnosti. Deti, prijmite Varovanie s veľkou vďačnosťou, pretože pre mnohých to bude záchranné lano, ktoré potrebujú, aby mohli žiť vo svete bez konca. Nikdy neodmietajte veľké činy alebo zázraky z neba, lebo sú pre dobro všetkých, aby spása bola udelená masám a nie len niekoľkým.

Vždy vzdajte vďaku za veľké milosrdenstvo môjho Syna. Počuli ste, ako je štedrý a čoskoro budete svedkami veľkosti jeho milosrdenstva, ktorým obklopí svet.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

 

Posolstvo Ježiša z 23. decembra 2014 o 16:55 hod.

1298.  Deň, kedy  prídem vo svojom Božom milosrdenstve, bude dňom osvietenia

Moja vrúcne milovaná dcéra, volám k mojim milovaným nasledovníkom, v tejto zvláštnej dobe, aby prišli ku Mne, a dovolili Mi pokryť ich mojou drahocennou krvou. Vzdal som sa svojho života na Zemi na dôkaz môjho veľkého milosrdenstva a pohnem horami, oceánmi a zatrasiem zemou, keď prídem, ešte raz, aby som vás všetkých vzal k sebe.

Milujem vás a prinášam vám veľké požehnanie a útechu, keď vás pripravujem na môj čas. Dovoľte vašim srdciam, aby Ma privítali. Dovoľte mojej láske k vám, aby prenikla srdcia všetkých Božích detí, vrátane tých, čo vás prenasledujú v mojom svätom mene. V tieto Vianoce vám prinášam pokoj, a uisťujem vás, že môj čas je veľmi blízko. Prídem čoskoro, aby som vám odhalil moje milosrdenstvo. Vám, ktorí Mnou pohŕdate skrze túto misiu, prebodnem vaše zatvrdnuté srdcia darom Ducha Svätého. Čoskoro budú všetky pochybnosti, ktoré ste mohli pociťovať, i vaše bremeno odňaté. Do tej doby, budete znášať bolesť odlúčenia odo Mňa, ktorá vám bola spôsobená kráľom lži, ktorý sa raduje z toho, že Ma odmietate. Nevzdorujte Mi, moji milovaní, pretože vás milujem s neúprosnou túžbou. S horkou sladkosťou prichádzam k vám, prosiac tých z vás, ktorí hovoria, že Ma milujú, aby sa obrátili ku Mne. Plačem slzami zármutku, pretože Ma nedokážete prijať skrze tento Boží zásah, keď je vám  tak ochotne dávaný. Mali by ste sa snažiť, aby ste hlásali Pravdu, ale namiesto toho ste Ma kruto odmietli a to spôsobom, ktorý nie je vhodný pre moje Božstvo.

Deň, kedy prídem vo svojom Božom milosrdenstve bude dňom osvietenia. Okamžite budete vedieť, že som vás vzal do času úplného zúčtovania, kde nič, čo ste urobili nemôže byť pred vami skryté. Za každý akt slabosti z vašej strany, pocítite bolesť môjho utrpenia, ktorá sa stane i vašou bolesťou. Ľútosť budete cítiť len tak silnú, aká je silná vaša viera vo Mňa. Tak si  mnohí z vás uvedomia, čo je potrebné urobiť, aby získali moje prijatie. Avšak niektorí z vás poprú osvietenie svedomia kvôli vzdialenosti, ktorú ste položili medzi nás.

Pyšným a arogantným medzi vami, ktorí budú skrývať svoje tváre predo Mnou počas Varovania, musím povedať toto. Nebojte sa, lebo ste moji. Pretože ste deťmi Božími, stvorenými na Jeho obraz, preukážem vám veľké milosrdenstvo. Nebojte sa toho, kto vás miluje – bojte sa len toho, kto vami pohŕda, pretože on, Zlý, je váš najväčší nepriateľ. Odmietnite Ma a stanete sa otrokmi môjho najväčšieho nepriateľa, ale keď ho odmietnete, moja sila vás obklopí, bude vás chrániť a privedie vás bezpečne do môjho kráľovstva. Dávam vám túto informáciu, aby ste vedeli, že keď poviem, že sa to stane, tak sa to stane. A keď ten deň príde, musíte si pripomenúť moje slová. Nebojte sa Ma, lebo čoho sa máte báť? Pre vás som sa vzdal svojho života, prečo sa potom chcete vzdať vášho života v prospech diabla, ktorý sa snaží iba o zničenie vašej nesmrteľnej duše?

Existuje len jediná cesta, po ktorej sa môžete vydať a tá vedie ku Mne, vášmu milovanému Spasiteľovi a Vykupiteľovi. Ja Som vaša záchranná sieť. Nevyhýbajte sa vašej spáse. Myslite vždy na môj súcit, moju lásku a moje veľké milosrdenstvo. Moje Božie milosrdenstvo je tam preto, aby ste si ho vzali.

Váš milovaný Ježiš 

 

Posolstvo Ježiša z 20. januára 2015 o 20:40 hod.

1318.   Varovanie pomôže svetu bojovať s najväčšom odpadlíctvom všetkých čias

Moja vrúcne milovaná dcéra, až sa Varovanie uskutoční, bude to prvá etapa prípravy na môj Druhý príchod. Tým, ktorí Ma neprijmú, poskytnem mimoriadne viac času na premýšľanie o Pravde - taký je rozsah môjho veľkého milosrdenstva.

Prosím, očakávajte tento deň s veľkou radosťou, lebo vtedy neveriaci konečne pochopia, kto Ja som. Zbavia sa svojej ľahostajnosti a budú naplnení údivom.

Varovanie pomôže svetu bojovať s najväčším odpadlíctvom všetkých čias. Tým, že sa počas tých 15 minút úplnej samoty obrátite ku Mne a poprosíte Ma, aby som vám odpustil, budete naplnení darom Ducha Svätého. Potom sa musíte pripraviť na boj, aby ste pomohli ostatným naplniť ich nádhernú budúcnosť.

Hoci Varovanie zažne vieru veriacich a mnohých obráti, bude veľký počet ľudí, vrátane kňazov a vysoko postavených členov duchovenstva, ktorí budú popierať, že sa stalo. Odvedú mnohých odo Mňa a budú kvôli tomu tvrdo potrestaní. Osvietenie svedomia prinesie veľký príval lásky k tým, ktorých mená sú obsiahnuté v Knihe živých. Sú to ľudia - a medzi nimi bude mnoho neveriacich - ktorí sa obrátia a budú bojovať, aby zachránili svojich bratov a sestry.

Využijem svojho času, aby som k sebe pritiahol tých, čo Ma vôbec nepoznajú, ale ktorí aj tak ku Mne prídu, až budú svedkami tejto veľkej udalosti. Okamžite Ma spoznajú a budú reagovať spôsobom, ktorý poznajú najlepšie.

Všetky tieto udalosti prídu čoskoro, a až sa proroctvá dané ľuďom od počiatku uskutočnia, budú dávať presný zmysel. Mnohé proroctvá z Knihy Zjavenia boli napísaná spôsobom, aby ich ľudia pochopili použitím symbolov. Skutočnosť je iná, ale vedzte toto. Môj zásah zmení svet navždy. Potom tí, ktorí sú za Mňa a ktorí Ma milujú, mi pomôžu priniesť večný život miliardám ľudí.

Váš Ježiš 

 

Posolstvo Ježiša zo 4. februára 2015 o 20:06 hod.

1326.   Čoskoro sa nebesá roztvoria a oheň Ducha Svätého bude nad vami

Moja vrúcne milovaná dcéra, nenávisť voči všetkému dobrému, čo pochádza od Boha, vrátane jeho svätého Slova, je prudká v tomto čase. Láska v srdci človeka, ktorá je prirodzene prítomná v duši každého dieťaťa, ktoré sa na svet narodí, v srdciach ľudí ochladla.

Dobročinnosť a vzájomná láska sa vytratila, a ako bolo predpovedané, človek sa obráti proti svojmu bratovi, sestre, otcovi, matke a susedovi, keď  posledná bitka o duše dosiahne svoj vrchol. Bude sa šliapať po dobrých, tichých a pokorných, a tí, so zlobou a nedostatkom lásky vo svojej duši, budú zastrašovať tých, ktorí sa odvážia hovoriť Pravdu.

Môj Otec, na ktorého svätý príkaz hovorím k svetu, Mi prikázal vydať toto varovanie. Pripravte sa stretnúť so Mnou tvárou v tvár, lebo čoskoro sa nebesia roztvoria a oheň Ducha Svätého bude nad vami. Tí s nežným srdcom a ktorých duša je naplnená láskou k druhým, budú odmenení darmi, ktoré prinesiem so sebou v tento deň. Ostatným hovorím toto. Za každé hriešne konanie, slovo, alebo skutok, ktorým ste vinní a za bolesť, ktorú ste spôsobili druhým, budete zakúšať bolesť vašej ničomnosti, ako je videná mojimi očami. Nakoľko  mnohí budú ohromení, až uvidia stav svojej duše, prosím vás, aby ste sa nebáli. Jednoducho dôverujte môjmu veľkému milosrdenstvu. Prichádzam, nie aby som vás trestal, alebo súdil, ale aby som vo vás prebudil lásku, ktorú ste ku Mne stratili.

Poďte všetci, lebo čas pre Boží zásah je blízko a tí, ktorí pripravia svoju dušu skrze skutok zmierenia a spovede, budú ušetrení bolesti očisty.

Váš Ježiš