Varovanie

 

22.11.2010 - 02:00 hod.

17. Veľké varovanie je dar z milosti

Moja milovaná dcéra, Som veľmi potešený spôsobom, akým nasleduješ moje slová - s úplnou vierou a poslušnosťou. Moja láska voči tebe je silná - rovnako ako tvoja láska voči Mne. Cítiš Ma teraz veľmi blízko pri svojom srdci. Teraz si so Mnou jedno, dcéra Moja. Ja a Môj Večný Otec, ako aj Duch Svätý - Svätá Trojica - sa radujeme nad tvojou odpoveďou na toto veľmi dôležité poslanie. My a všetci anjeli a svätí denne kráčame s tebou, aby si mala ochranu v tomto najposvätnejšom diele.

Vzchop sa a drž sa aj naďalej Mojej ruky. Dovoľ Mi viesť ťa a cez tvoje slová dať ľudstvu možnosť konečne pochopiť pravdu skôr, než príde Veľké Varovanie. Toto Veľké Varovanie, darované Mojim deťom z milosrdenstva a lásky ako posledný dar, sa udeje čoskoro. Počas tohto mystického zážitku bude každému jednému z Mojich detí ukázaný jeho život, jeho hriechy a zlé skutky a tiež všetky jeho jednotlivé urážky, ktorých sa dopustilo voči svojim bratom a sestrám a za ktoré je zodpovedné. Ani jeden muž, ani jedna žena alebo jedno dieťa nebudú vynechaní.

Niektorí budú hlboko šokovaní a zarmútení nad svojimi hriechmi a okamžite sa obrátia na Mňa, ich spravodlivého sudcu, čím sa zachránia. Z lásky a ľútosti budú prosiť o milosť.

Iní budú naplnení odporom a tak šokovaní spôsobom, akým im boli odhalené ich hriechy, že skôr, než budú mať možnosť prosiť o odpustenie, odpadnú a budú mŕtvi.

A potom tu budú tí, ktorí nasledujú Podvodníka. Vo svojej hrôze, keď pred sebou v záblesku videnia svojho minulého života uvidia svoje zlé skutky, tak utečú. Budú sa snažiť ukryť, ale nebudú mať kam. Budú sa krčiť a ponárať, ale buď budú akceptovať, čo videli a poprosia o odpustenie, alebo sa odvrátia a budú sa zvíjať v hanbe a hrôze – ale nebudú prosiť o milosrdenstvo.

Potom je tu finálny hriešnik. Keď mu budú ukázané jeho hriechy, všetko, čo bude robiť, je prieť sa a popierať, že sa dopustil týchto zločinov voči Božím prikázaniam. Jednoducho bude popierať pravdu a odvráti sa do temnoty večného pekla.

Nikomu neodmietnem Svoje milosrdenstvo

Prečo toto moje deti nechcú pochopiť? Ak preukážu skutočnú kajúcnosť a túžbu prísť a žiť so Mnou na novej zemi, kde Nebo a Zem budú jedno, prečo potom neprosia o odpustenie? Každému, kto ukáže ľútosť, neodmietnem Svoje milosrdenstvo. Avšak sú v područí svojich sebeckých cieľov a nedokážu pochopiť následky.

Teraz sa všetci prebuďte. Uznajte, že ste svedkami zmien, spôsobených zlými činmi ľudstva a znakov, ktoré boli predpovedané a predchádzajú Môjmu návratu za zem.

Dovoľte mi, aby som vás voviedol do raja

Prostredníctvom tohto proroka a Knihy Pravdy vás pre Moju drahocennú lásku k vám všetkým ešte raz prosím, vráťte sa ku Mne teraz, prv než čas vyprší. Dovoľte mi, aby som vás všetkých držal v náručí. Dovoľte, aby Moja láska prúdila vo vašej mysli, vašom tele a vo vašej duši. Otvorte svoje srdcia a dovoľte Mi vás voviesť do Môjho Raja na zemi, kde sa budete tešiť z Večného života. Prečo si chcete vybrať zhubnú cestu, ktorá nikam nevedie, keď vám bola odhalená pravda?

Moje srdce sa chveje obavami a smútkom, keď myslím na Svoje deti, ktoré odmietajú prijať pravdu o prísľube. Ešte raz vám hovorím, obráťte sa ku Mne a hovorte so Mnou. Proste Ma, aby Som sa vrátil do vášho srdca. Prispôsobím sa vašej duši. Dávam vám tento prísľub, dokonca aj tým najzatvrdilejším dušiam. Stačí povedať len jedno slovo. Poproste Ma, aby Som vám ukázal moju prítomnosť týmito slovami:

“Ježišu, cítim sa stratený. Otvor moje srdce, aby som prijal Tvoju lásku a ukáž mi pravdu, aby som mohol byť spasený.”

Moje varovné slová nie sú hrozbou. Tieto udalosti sú známe od doby mojej smrti na kríži. Prečo si myslíte, že sa toto nemôže stať? Pravda je napísaná v Písme, aby ju všetci pochopili. Ako Spasiteľ budem konať až do tej doby, kým neprídem ako spravodlivý sudca, aby som konečne priviedol Moje deti do Mojej rodiny veľkej lásky, radosti a šťastia, kde budú všetci žiť naveky v harmónii.

Satan a jeho nasledovníci budú navždy uvrhnutí do temnoty. Moja rodina uvidí radosť a Božie Nebo, ktorému by sa žiaden človek neotočil chrbtom, keby len na okamih zazrel nepatrný záblesk toho, čo sľubuje - čistú radosť v Kráľovstve Môjho Otca.

Modlite sa, modlite sa za odpustenie a vstúpte do Kráľovstva Môjho Otca v sláve, kde ty a tvoji milovaní budete vítaní vo svetle čistej lásky.

Budem bojovať, aby som vás všetkých získal

Zomrel som za vás za všetkých a budem bojovať až do poslednej chvíle, aby som vás všetkých znovu získal, napriek temnote zla, ktorá je vo svete.

Dovoľte Mi, prosím, ešte raz vám ukázať, ako vás veľmi milujem. Chyťte sa mojej ruky, položte si hlavu na Moje plece a vaša jemná duša sa zapáli láskou, ktorú ste zabudli.

Vaša Láska – Spasiteľ

Ježiš Kristus

23.11.2010 - 03:00 hod.

18. Varovanie pred atómovou vojnou

Moja dcéra, trpíš, lebo pracuješ v Mojom mene. Tma, ktorú pociťuješ, pochádza od Podvodníka, ktorý udiera každú hodinu prostredníctvom tých ľudí, ktorých poznáš - cez jeho tmu útočí na teba. Napriek tvojim pocitom zúfalstva si v skutočnosti ochraňovaná. Ako Som ti povedal, Podvodník neublíži tvojej duši. Musíš aj naďalej pokračovať v modlitbe svätého ruženca, aby si mala neustálu ochranu proti mučeniu. Keď sa budeš modliť túto formu úcty k Mojej Blahoslavenej Matke, uvidíš rozdiel.

Dielo, ktoré sa usiluješ v Mojom mene dokončiť, nie je ľahké, avšak ty, Moja dcéra, musíš zostať silná. Toto dielo, keď bude zjavené svetu, prinesie pokoj a spokojnosť Mojim deťom.

Keď Moje deti pochopia pravdu, budú vedieť, že nie sú ani odhodené ani zabudnuté svojím Stvoriteľom. Potešenie, ktoré zakúsia poznaním, ktoré im chcem darovať cez túto knihu, ich pritiahne bližšie ku Mne.

Plánovaná vojna

Neboj sa, dcéra Moja, si v bezpečí, aj keď máš pocit bezmocnosti a neistoty. Svet, vrátane tvojej vlastnej krajiny, zakúsi viacej bolesti, čo je výsledkom globálneho ovládania, ktoré urobí ľudí bezmocnými. Preto je dôležité sa teraz pripraviť.

Už som Ti predtým hovoril, aby si povedala Mojim deťom, že skôr než hrôzu naháňajúca globálna vojna začne, musia začať s plánovaním. Vojna, o ktorej hovorím, je koordinovaná Červeným drakom. Drak, energia nového sveta, teraz intriguje a chce zničiť mestá na Západe. Čas je blízko. Modlite sa, modlite sa za obrátenie, pretože zlo sa nebude dať zastaviť, pokiaľ nebude dostatok modlitieb na jeho zabránenie. Modlite sa za tie duše, ktoré pri tejto atómovej vojne zahynú.

Tri roky dovtedy, kým sa plán uskutoční

Modlite sa teraz za tie duše. Keď globálna moc preberie vládu – jemne a so zradným súcitom, potom, Moja dcéra, bude ich cieľom ovládnuť vašu slobodu, týkajúcu sa žitia, stravovania a modlitby. Toto je dôvod, prečo sa Môj ľud musí stať sebestačným. Pestujte si vlastné potraviny. Nájdite si načas útulky, kde sa môžete stretávať, aby ste vzdali česť vášmu Božskému Vykupiteľovi. Buďte silní. Nehovorte veľa ľudom, prečo toto robíte. Bude to trvať len tri roky, kým sa tieto znamenia rozvinú pred vašimi očami. Do tej doby sa vaše plány rozvinú do istej formy pomoci, ktorú snáď z času na čas budete spochybňovať a zamýšľať sa nad jej zmyslom. Pestujte si vlastné potraviny. Nakúpte si semená, ktoré nebude možné kúpiť v budúcnosti. Týmto budete živiť vaše rodiny, keď nastane globálny hlad.

Teraz choďte a pripravte sa.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

 

02.01.2011 - 21:45 hod.

37. Ako je Varovanie darom pre ľudstvo

Prečo tieto posolstvá vyvolávajú vo vás strach?

Moja milovaná dcéra, keď ľudia počujú tieto posolstvá, tak ich budú spochybňovať, proti nim protestovať a zavrhovať ich. Navyše budú nimi i opovrhovať a pýtať sa, prečo tieto posolstvá nehovoria viacej o radosti a šťastí. Prečo sú tak desivé? Takýto spôsob komunikácie so svetom určite nepochádza od Ježiša Krista. Ježiš Kristus určite hlása lásku a nie teror. Moja odpoveď na tieto otázky je jednoduchá. Je to preto, lebo vás všetkých milujem a cez tieto posolstvá vám teraz preukazujem Svoje milosrdenstvo. Najprv Som prišiel pre všetkých ako Spasiteľ, aby Som vás oslobodil, aby tak každý mohol získať podiel na spáse. Moja smrť na kríži vám poskytla druhú príležitosť, aby ste mohli vstúpiť do Kráľovstva Môjho Otca. Tentoraz sa vrátim ako spravodlivý sudca. Kvôli Mojej láske k vám ukážem najprv všetkým Moje milosrdenstvo. Toto milosrdenstvo dostanete formou posledného Varovania, aby ste si dali svoje životy do poriadku ešte skôr, než znova prídem ako spravodlivý sudca.

Je to z Môjho súcitu voči každému jednému z vás, keď vám teraz dávam ešte poslednú príležitosť otvoriť svoje srdce a žiť svoj život spôsobom, ako vám bolo určené.

Radosť na Zemi nemôže byť porovnávaná s radosťou v Nebi

Odvráťte sa od hriechu, konajte pokánie a dajte modlitbe opäť miesto vo vašom živote. Je to z milosti, keď vás musím varovať o pravde. Ak sa vám zdá, že v Mojich posolstvách chýba radosť, tak je to preto, lebo ľudstvo sa odvrátilo od pravej radosti. Radosť, prežívaná v Nebi je nezrovnateľná s tzv. radosťou, akú prežívate tu na Zemi. Pozemská radosť, ktorá vychádza zo skutočnej lásky, bude čistá. Radosť, ktorá pochádza z pozemských vecí, je bezvýznamná.

Moje deti, radosť, ktorú by som mal pociťovať, keď sa na vás pozerám, trvá žiaľ len krátko vzhľadom k tomu, čoho som dnes na Zemi svedkom. Všetko, čo má pre vás hodnotu, pochádza zo svetských vecí alebo z uznania od ostatných , ktorí vás chvália. Len málo času venujete príprave na budúci život.

Varovanie je dar

Moje milosrdenstvo je vám dávané ako dar. Prijmite ho. Vychutnajte si ho. Siahnite po Mne - vy všetci. Som vaša záchranná plť v ohnivom mori, plnom neočakávaných prúdov a erupcií. Zachráňte sa teraz alebo sa vyvarujte toho, aby ste neboli vtiahnutí do mohutného prúdu, lebo ak sa rozhodnete dostať sa do člna až na poslednú chvíľu, nebudete mať dostatok síl, aby ste sa doňho vyšplhali.

Čistenie vo svete pokračuje

Deti, som unavený. Bez ohľadu na to, ako veľmi sa snažím s vami nadviazať kontakt, stále zostávate hluchí. Dokonca ani Moji kňazi neberú do úvahy Moju výzvu, keď chcem zjaviť Svoje milosrdenstvo. Vzhľadom k tomu, že očisťovanie vo svete naďalej pokračuje a naberá na rýchlosti, je teraz čas, aby ste Ma, deti Moje, volali.

Zemetrasenia a iné globálne katastrofy

Nikdy nemajte strach z búrok, zemetrasení, tsunami, povodní, sopiek a horúčav, ktoré prídu na svet, aby pomohli zastaviť Antikrista a jeho ruku. Moji nasledovníci si budú istí vo vedomí toho, čo ich očakáva v Novom raji, keď sa Nebo a Zem spoja v jedno. Tieto veci sa musia udiať. Nemôžu byť zastavené, pretože boli predpovedané. No tieto udalosti, deti Moje, budú mať len krátke trvanie.

Vy, Moji veriaci, budete za svoju vieru a vytrvalosť, čeliac tvárou v tvár obrovskej opozícii, odmenení. Tá radosť – potom – bude pre Moje deti len ťažko pochopiteľná. Tí, ktorí sú zo svetla, budú obklopení slávou a láskou, ktorá ich očakáva. Tí, ktorí sa nachádzajú v temnote, nebudú schopní zniesť svetlo. Možno si ho budete želať, ale to svetlo vám bude spôsobovať takú bolesť, že sa budete musieť pred ním skryť. Ale nebude možné kam ísť okrem temných hlbín, ktoré spravuje sám kráľ Temnoty – Satan. To je to, čo chcete?

Ako Satan pôsobí cez ľudí

Chápete teror, ktorý Podvodník predstavuje? Neuvedomujete si, že sa skrýva za každým jednotlivým skutkom sebectva, chamtivosti a sebalásky? Zatiaľ čo si žijete svoje životy, domnievajúc sa, že sú plné vzrušenia a zábavy, vynakladajúc prostriedky na jedenie, hýrivé ošatenie a neprestajne sa naháňajúc za ďalšími atrakciami, nemáte ani tušenie, čo sa za tým všetkým skrýva.

Tajomný hlas, ktorý nemôžete počuť ale len cítiť ako nutkanie, ktoré vás nahovára, aby ste vždy znova a znova – neprestajne – hľadali ešte viac zábavy, napätia a vzrušenia – ten hlas pochádza od Zlého, od Satana. Nezáleží na tom, či vaše konanie vyvoláva úsmev, smiech a nadšený aplauz. Je to nepodstatné. Tieto silné túžby sú vykonštruované len na to, aby ste neustále hľadali vlastné sebauspokojenie. Na čo je to dobré? Cítite sa snáď lepšie, keď je už za tým? Samozrejme, že nie. Ak sa pozastavíte a spýtate sa sami seba, čo bude, keď všetky tieto veci nebudete môcť robiť – tak čo bude potom? Je to dôležité? Spočiatku áno – možno to bude frustrujúce, avšak len dovtedy, kým vám nezostane niečo, na čo sa môžete zamerať. A budete sa musieť zamerať – na udržanie sa pri živote.

Strava sa stane dôležitejšou ako zábava, ktorá uspokojuje materiálne veci. Až vtedy, keď sa vám minú potraviny a budete hladní, si uvedomíte nedôležitosť bývalých atrakcií. Toto je očisťovanie, ktoré teraz rýchlo postihne celý svet. Prostredníctvom tejto očisty – formou očisťovania – sa opäť uzdravíte. A až potom a len vtedy budete ochotní akceptovať pravdu.

Ako Satan vo vás zanecháva pocit prázdnoty

Moje deti, vy nevidíte, ako Satan pôsobí. Nemôžete vidieť, ako celý čas trávi snahou, aby Ma o vás pripravil. Spôsobuje vám obrovské bolesti. Stavia vám do cesty všetky pokušenia, využívajúc svetskú príťažlivosť peňazí, krásy, majetku a talentu, ktoré doslova hltáte, lebo ste nenásytní a požadovační. Myslíte si, že keď máte nahromadené všetky tieto veci, potom ste plnohodnotní. Žiaľ, to nie je pravda. Je to lož, ktorú Satan používa, aby vás ukoristil. Ak tí z vás, ktorí dosiahli vysoký stupeň bohatstva, náhle zistia, že o všetko prišli – a je jedno, akým spôsobom – potom nech sú za to vďační. Pretože len vtedy, keď ste pozbavení všetkých pozemských majetkov, Mi skutočne dovolíte, aby som vošiel do vášho srdca.

Posolstvo bohatým

Tí, ktorí máte bohatstvo – neodsudzujem vás. I keď máte materiálne uspokojenie, to ešte neznamená, že nie ste na správnej ceste. Avšak máte zodpovednosť deliť sa a postarať sa o tých, ktorým sa dostalo menej šťastia, ako vám. Toto je vaša povinnosť. Bohatstvo a materiálne uspokojenie ako také nie je odsúdeniahodné. Tiež to neznamená, že radosť a smiech, ktoré prežívate, keď sa tešíte zo života, by boli špatné. Ale ak sa vám to stane posadnutosťou a vaša túžba po luxusnom živote dostane prednosť pred vašou vlastnou vierou a pred blahom ostatných, potom to spôsobí pohoršenie v očiach Môjho Otca.

Vaše bohatstvo, domy, oblečenie a majetky sú ako mračná, plynúce po oblohe. Minútu sú tu a ďalšiu už nie. Nemôžete si ich so sebou vziať na druhý svet. Je to duša, ktorá pôjde s vami. Starajte sa o svoju dušu, preukazujte si navzájom lásku a aj k tým, ktorí vám v tomto živote spôsobujú utrpenie. Nasledujte Moje učenie. Proste o Moje milosrdenstvo. Len tak sa dostanete ku Mne do Novej Zeme, ktorá je rajom. Nepremárnite vaše dedičstvo a vaše miesto v Kráľovstve Môjho Otca.

Váš milujúci

Ježiš Kristus

 

12.01.2011 - 15:00 hod.

39. Varovanie - Druhý príchod je blízko - šanca zachrániť si dušu

Moja dcéra, Moje včerajšie posolstvo bolo tvrdé. Mnohí, ktorí ho čítali, si povedia: “Toto nie je spôsob, akým hovorí Pán.” Ale ako to môžu vedieť? Musím prehovoriť kvôli utrpeniu, ktoré Moje deti musia znášať od druhých. Prehováram k vám, Moje deti, aby vám Moje Božie milosrdenstvo bolo nápomocné k vašej spáse a aby sme mohli byť zjednotení ako jedna Svätá rodina v Novom raji. Nechcem, aby Ma Podvodník pripravil čo i len o jednu dušu. Je dôležité, aby bol počutý Môj hlas.

Neveriacim to pripadne zaťažko

Chápem, že pre mnohé Moje deti a hlavne pre neveriacich je veľmi ťažké uveriť v budúci život. Sú tak zameraní na svetské veci a vo svojom boji o prežitie si do takej miery zanedbali duchovno, že vôbec neveria v existenciu ďalšieho života. Teraz musia pouvažovať. Veria, že všetko končí smrťou a jediný svet, o ktorý si treba robiť starosti je ten, v ktorom práve žijú. Aký Som zúfalý kvôli týmto zblúdilým dušiam. Keby mohli zakúsiť čo len záblesk toho, čo ponúka raj, potom by trávili dni v modlitbe a v klaňaní sa Mne a Môjmu Večnému Otcovi, vzdávajúc chválu a vďaku.

Tento nový svet, ktorý Som prisľúbil, je reálny. Chvála veriacim, ktorí túto skutočnosť nikdy neopomenuli a ktorí sa ešte stále každý deň ku Mne modlia. Ako len milujem Mojich nasledovníkov. Ale ako za nich tiež trpím! Títo zbožní nasledovníci robia všetko pre to, aby presvedčili druhých o Mojej existencii. Avšak pre Moje meno sa im dostáva len výsmechu a opovrhnutia. Ako Mi to láme srdce.

Ako tí, ktorí zomreli, žialia nad živými bez viery Ako po vás všetkých vaši blízky na “druhej strane“ túžia, ktorí ste bez viery! Vaši blízki, ktorí sú zmierení v Kráľovstve Môjho Otca, sa za vás neustále modlia a prihovárajú. Čo však nechávate bez povšimnutia je toto: ak si nájdete čas a budete sa so Mnou dôverne zhovárať – vašimi vlastnými slovami – a poprosíte Ma o vedenie, aj keď je vaša viera vlažná, tak potom odpoviem. A vy zistíte, že Som odpovedal. Deti, obráťte sa na Mňa teraz cez vaše vlastné slová a poproste Ma, aby som obnovil vašu vieru. Pouvažujte nad Mojím učením na základe týchto posolstiev a na základe Biblie a majte na zreteli, akou cestou sa v živote musíte uberať. Už čoskoro vám cez Moje milosrdenstvo odhalím vaše prečiny proti Môjmu učeniu, každý hriech a priestupok, ktorý ste v priebehu svojho života spáchali.

Nie Súdny deň – len ukážka toho, aké to bude

Z Mojej strany je to akt milosrdenstva. Uvidíte svoje hriechy a ihneď pochopíte, ako sa Mne javia. Okamžite jasne pochopíte, aké sú urážlivé a špatné. Toto je vaša šanca deti, aby ste oľutovali. To nie je Súdny deň – je to len ukážka toho, aký tento raz bude.

Z milosti je vám pred Súdnym dňom darovaný najväčší zo všetkých darov – možnosť kajať sa a zmeniť váš život ešte pred Súdnym Dňom – keď opäť prídem na túto Zem. Potom prídem – ako už viete – nie ako Spasiteľ, ale ako spravodlivý sudca. Tento čas je teraz blízko, deti Moje. Nebojte sa. Milujem vás všetkých. Ste v Mojom srdci. Dovoľte Mi vstúpiť do vášho srdca a nechajte sa Mnou viesť do Kráľovstva Môjho Otca. Nikdy nemajte strach zo smrti. Smrť bude jednoducho bránou do nového nádherného života blaženej večnosti, plnej lásky, pokoja a šťastia.

Život na Zemi je len prechodným miestom v čase

Váš život na Zemi je jednoducho len prechodným miestom v čase. Môže byť plný lásky, radosti, bolesti, odmietnutia, strachu, hnevu, zúfalstva, sklamania a smútku. Ale len keď sa na Mňa obrátite, môže byť vaša bolesť zmiernená. Blahoslavení sú tí, ktorí trpia a hlavne pre Moje meno, lebo oni budú oslávení v Kráľovstve Môjho Otca. Blahoslavení sú aj tí, ktorí sa prinavrátia ku Mne, lebo v Nebesiach to spôsobí veľkú radosť.

Budete vítaní v Mojom Novom raji. Modlite sa teraz za svoje duše a duše vašich príbuzných. Varovanie príde čoskoro. Potom spoznáte pravdu. Potom budete mať možnosť sa v Mojich očiach zachrániť.

Milujem vás všetkých. Radujem sa, lebo viem, že sa teraz veľa Mojich detí prinavráti ku Mne a k Bohu, Večnému Otcovi, lebo koniec časov je teraz veľmi blízko. Buďte pripravení.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

 

28.01.2011 - 12:15-13:00 hod.

43. Pripravte sa na Varovanie - osvietenie svedomia

Moja milovaná dcéra, dnes v noci si dostala milosti, ktoré ťa posilnia, aby si mohla pokračovať v tomto posvätnom diele. Oddanosťou Mojich milovaných a drahých nasledovníkov, ktorí sa za teba vytrvalo modlili, dcéra Moja, urýchliš svoju prácu a dokončíš Knihu Pravdy. Bez ohľadu na mieru tvojej nesústredenosti ti padne zaťažko odmietnuť tvoj záväzok voči Mne. To Ma teší, avšak nemáme veľa času.

Dcéra Moja, svet dostáva mimoriadny dar – Knihu Pravdy – aby Som Mojim deťom ukázal, čo musia spraviť, aby sa pripravili na Varovanie, ktoré predstavuje osvietenie svedomia, dávané ľudstvu ako pomoc, aby sa mohlo primerane pripraviť na Môj Druhý príchod.

Tí, ktorí vo Mňa neveria, musia ešte dostať príležitosť, aby si prečítali pravdu. Keď sa táto udalosť potom, ako svet dostane tieto posolstvá, udeje, ľudia uveria v pravosť Mojich slov, ktoré ty, Moja dcéra, dávaš pre záchranu ľudstva ďalej.

Mystickú udalosť zažijú všetci vo veku nad 7 rokov

Nebuď zranená, dcéra Moja, keď ľudia odmietajú tieto posolstvá. Buď len povďačná, že dostávajú tento dar. Pravdu týchto posolstiev pochopia po tejto mystickej udalosti, ktorú zažijú všetky Moje deti vo veku nad 7 rokov na celom svete. Tí, ktorí budú žiť po tejto udalosti, budú obozretnejší vo svojich úsudkoch ohľadne obsahu tejto svätej knihy. Bude pre nich ťažké ju ignorovať – dokonca aj vtedy, ak ich viera bude slabá. Ostatným, ktorí nechcú poznať pravdu, je treba aj naďalej pripomínať obsah tejto knihy.

Nikdy sa nevzdávaj, Moje dieťa, keď ide o to, zachrániť duše. Všetky Moje drahé deti sa narodili z lásky Môjho Večného Otca. Ak aj zišli zo svojej cesty, nemení to nič na veci. Boh – Môj Večný Otec – aj naďalej miluje každé jedno zo Svojich detí.

Viera, dieťa Moje, môže znova vzplanúť skrze vieru tých, ktorí sú požehnaní Duchom Svätým. Moje vyvolené deti, ktoré sú vyslané do sveta, aby šírili Moje slovo, majú schopnosť priviesť k slzám radosti tie úbohé duše, ktoré zúfalo kričia v túžbe nájsť smer vo svojich prázdnych a zmätených životoch.

Pozerajte sa na každého Mojimi očami

Vždy sa pozerajte na vašich priateľov, rodinu, susedov a kolegov Mojimi očami. Vždy hľadajte na nich dobré stránky. Preukážte im lásku a oni pocítia Moju prítomnosť. Budete ich priťahovať a oni nebudú vedieť prečo.

Napodobňujte Ma skrze Môj príklad a tým Mi pomôžete privádzať k viere Moje stratené deti. Vytrvalou modlitbou za ne ich môžete bližšie pritiahnuť ku Mne. Skrze obetu a prijatím utrpenia v spojení so Mnou môžete zachrániť duše. To zahŕňa jednak tie duše, ktorým ešte nie je dovolené opustiť zem, ako aj tie, na ktoré čaká súd v očistci.

Dovoľte mi, aby som vám záverom pripomenul, že máte dve možnosti. Uverte vo Mňa tým, že sa váš duch otvorí pravde, ktorá je obsiahnutá v Evanjeliu. Ak ste úplne stratili vieru, tak si prečítajte nejakú časť z Môjho učenia. Následne Ma proste, aby Som vám vo vašich srdciach ukázal pravdu. Potom spoznáte, ktorá cesta vás povedie ku Mne do Neba. Druhá alternatíva spočíva v tom, že budete mať zatvorené oči a odmietnete počúvať. Potom vám môže pomôcť iba modlitba veriacich. Modlitba Mojich nasledovníkov v spojení s ružencom k Božiemu Milosrdenstvu, ktorý bol darovaný v 20. storočí sestre Faustíne, môže vaše duše zachrániť v čase vašej smrti.

Modlite sa ruženec Božieho milosrdenstva

Modlite sa, modlite sa, modlite sa teraz Môj ruženec Milosrdenstva za vaše vlastné duše a za duše neveriacich. Modlitebné skupiny pomôžu šíriť pravdu a vštepiť vieru tým, ktorí stratili akýkoľvek zmysel pre to, kto sú a odkiaľ prišli. Toto poslúži ako prostriedok na podnietenie šírenia evanjelizačného osvietenia, ktoré je teraz pociťované vo všetkých častiach sveta, pretože sa približuje čas, keď sa začnú naplňovať proroctvá, súvisiace s Mojim Druhým príchodom na Zem, ktorým bude predchádzať séria celosvetových udalostí.

Buďte pripravené, deti, v ktoromkoľvek čase. Udržujte sa v stave milosti a majte svoje srdcia otvorené Môjmu učeniu lásky a pokoja na zemi. Keby všetky Moje deti nasledovali Moje učenie, potom by neboli vo svete vojny, chamtivosť, nenávisť alebo chudoba. Každý jeden z vás sa potrebuje denne na pol hodiny v pokoji posadiť.

Prečítajte si žalmy a podobenstvá a spýtajte sa sami seba: “vzťahuje sa toto učenie na môj život v dnešnom svete?“ Viete, že odpoveď samozrejme znie – áno. Modlite sa o silu zmeniť vaše postoje a názory na život po smrti. Pamätajte si túto dôležitú lekciu. Zem je jednoducho len krátky úsek v čase. Jediné skutočné šťastie a večný život je so Mnou v Nebi, Raji – Kráľovstve Môjho Otca.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

 

06.02.2011 - 13:40-14:00 hod.

45. Globálne obrátenie sa čoskoro udeje

Moja vrúcne milovaná dcéra, toto je jedno z posledných posolstiev, ktoré budú pridané k Mojej prvej časti svätých spisov, ktoré bude obsahovať kniha “VAROVANIE“.

Moje milované deti, vďaka súženiu si už čoskoro budete vedomé Mojej existencie. Veľmi skoro bude tento dar v rovnakej miere daný tým, ktorí veria vo Všemohúceho Boha ako aj ateistom – ešte predtým, ako príde slávny deň, keď sa vrátim ako Sudca.

Táto veľká udalosť otvorí vaše srdcia a vy budete v bázni hľadieť na úžasnú lásku, ktorú vám týmto aktom milosrdenstva preukážem. Mnohí z vás neuznávajú skutočnosť, že ja a Môj Večný Otec existujeme. Musíte však pochopiť, že počas Varovania sa Moje Milosrdenstvo bude šíriť až k vám.

Nebude záležať na tom, akým menom Ma budete chcieť nazvať, pretože vaše duše budú preniknuté novým pochopením. Ďakujte, keď sa tak stane, lebo toto súženie bude vašim vykúpením.

Po tejto udalosti vytvoria všetci veriaci spolu s tými, ktorí nakoniec pochopia pravdu a budú sa chcieť pridať, Moju novú armádu na Zemi. Každý jeden z vás, kto bude hľadať odpustenie potom, ako sa vyjavia jeho hriechy, sa bude snažiť šíriť pravdu medzi tými, ktorí budú zotrvávať v duchovnej tme.

Tento dar, deti Moje, vás bude zraňovať, keď vás budú zosmiešňovať pre Moje meno. Buďte radi, keď sa tak stane, lebo i keď táto skúsenosť bude bolestivá, získate istotu, že patríte medzi Mojich pravých nasledovníkov. Keď príde čas, zídete sa so Mnou v Raji. Nikdy nemajte strach zo svojej viery, Moji milovaní. Keby ste len na krátky okamih uzreli tú neopísateľnú nádheru, ktorú pre vás v Raji vytvoril Môj Otec, vaše ľudské oči by neboli schopné zniesť to svetlo a tú slávu. Len jediný krátky letmý pohľad a aj napriek vašej zviazanosti s touto Zemou – aj keď je krásna, lebo ju takisto stvoril Boh – by ste veľmi prosili kvôli času, aby ste sa so Mnou mohli zjednotiť v Raji.

Posolstvo lásky pre ateistov

Pamätajte na toto posledné Moje poučenie – ateisti, ktorí sa nachádzajú kdekoľvek, nech počujú teraz tento odkaz, hoci môže znieť tvrdo. Každé z Mojich detí na tejto Zemi pociťuje v niektorom úseku svojho života lásku. Keď pociťujete vo vašich srdciach lásku, nemôžete ju vidieť, ani sa jej dotknúť a je takisto pre vás ťažké ju popísať. Veda nemá žiadnu dostupnú metódu, ktorá by bola schopná ju vyhodnotiť. Láska vás učí pokore. Láska vám vkladá do srdca veľkodušnosť. Kvôli láske ste schopní priniesť veľkú obeť. Láska dokáže zmiasť ale aj oduševniť. Láska nie je dielom človeka. Je darom od Boha. Láska má len jediný zdroj. Láska je Boh. Boh je láska. Je to tak jednoduché. Otvorte svoje srdcia pre čistú lásku, ktorú Ja a Môj Večný Otec prechovávame ku každému jednému z vás. Pohliadnite na Mňa ako dieťa, ktoré sa díva na svojich rodičov. Volajte Ma a ja naplním vaše srdce. Keď sa tak stane, nikdy viac nezatúžite vrátiť sa späť.

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

 

19.02.2011 - 15:00 hod.

49. Posledné posolstvo do zväzku (knihy) "Varovanie"

Moja vrelo milovaná dcéra, veľmi sa snažíš dodržiavať Moje pokyny, aby si posvätila svoju dušu, čo ma veľmi teší. Prosím, daruj Mi jednu celú hodinu svojho dňa, ktorú stráviš so Mnou v tichosti a nechaj Ma pritiahnuť ťa bližšie k Môjmu Svätému Srdcu.

Budeš sa cítiť oveľa silnejšou, keď budeš takto konať. Začni od dnešného dňa tráviť tento čas v Mojej prítomnosti a ja ti rozjasním srdce a odľahčím tvoje bremeno.

Dnes ti chcem odhaliť to Moje prianie, aby ľudia začali prehodnocovať svoje životy v rámci ich prípravy na Varovanie. Dcéra Moja, tí z vás, ktorí zlyhávajú v tejto príprave, potrebujú veľa modlitieb.

Varovanie, tento veľký dar, bude teraz ponúknutý svetu. Všetkým bude daná príležitosť, aby precítili radosť, keď konečne spoznajú pravdu. Pravdu o Mojej existencii. Modli sa za každé z Mojich detí, aby mali odvahu hľadať u Mňa odpustenie.

Konečne, dcéra Moja, začínajú Moje deti otvárať svoje oči. Teraz si uvedomujú, že sa svet mení. Svet, aký poznali, sa posúva do novej fázy. Táto nová fáza povedie mnohými stupňami skôr, ako Moje deti budú konečne pripravené na Nový Raj.

Podvodníkovi príživníci budú žiaľ tvrdohlavo bojovať do trpkého konca. Modli sa teraz za tie úbohé zmätené duše, aby iskra svetla zaplavila ich srdcia, keď prídu do kontaktu s Mojimi zbožnými nasledovníkmi. Vám, Moji oddaní nasledovníci, sú dávané milosti na pomoc obracať všetky tie duše, stratené v divočine, ktorých duše sa nachádzajú v stave zmätenosti, spôsobenej Satanom.

Proroctvá z La Salette, Fatimy a Garabandalu sa teraz odvíjajú

Všetky proroctvá, dané Požehnaným vizionárom v La Salette, vo Fatime a v Garabandale sa teraz budú pre všetkých viditeľne odvíjať. Pre tie tisíce veriacich, ktorí poznajú a akceptujú tieto posolstvá – vedzte, že Ja, váš Spasiteľ, vás teraz všetkých vyzývam, aby ste sa modlili sa za duše celého ľudstva. Ešte raz si otvorte svoje srdcia pre tieto nové posolstvá – posledné posolstvá tohto druhu, dávané všetkým Mojim deťom ešte predtým, než prídem späť ako sudca.

Výzva ku všetkým služobníkom cirkví

Takisto vyzývam Mojich svätých služobníkov všetkých vierovyznaní, ktorí si ctia Môjho Večného Otca, aby teraz počúvali. Nedovoľte Podvodníkovi, aby vás cez Falošného Proroka podviedol tým, že uveríte lži, ktorú v jeho mene čoskoro spácha. Tento čas bude veľmi ťažký pre tých z vás, ktorí Ma milujete, pretože budete veľmi zmätení.

Falošný prorok a Antikrist

Len sledujte s jasnými očami Falošného Proroka, ktorý sa pokúsi viesť Moju Cirkev, pretože tento nepochádza z Domu Môjho Večného Otca. Bude vzbudzovať dojem, že pochádza. Ale to bude klam. Takisto si všímajte priateľstvo, ktoré bude navonok prejavovať k Antikristovi, lebo títo dvaja budú najzákernejší prívrženci Satana – odetí do ovčieho rúcha. Budú mať moc, ktorá sa prejaví cez zázraky, podobné tým z dávnej doby, avšak táto moc bude Satanská. Musíte neustále zotrvávať v stave milosti, aby ste si ochránili svoju vieru. Modlite sa za Mojich svätých služobníkov, ktorí sú vlažní vo svojej viere, lebo oni budú vťahovaní do náručia Podvodníka. On ich bude priťahovať, pretože im bude ponúkať vzrušenie, vášeň a takzvanú lásku, ktorá bude egoistická, pričom bude ťažké odolávať jeho charizmatickému zjavu. Ak sa vy, Moji svätí služobníci, vydáte touto cestou, tak budete pre Mňa navždy stratení.

Možno sa pýtate, prečo by mali tieto udalosti so sebou prinášať také ťažkosti. Budete sa diviť, prečo dopustím, aby sa tieto veci udiali. "Určite by Ježiš vo Svojom Milosrdenstve nedopustil takého prekážky!" Ale Ja ich musím dopustiť, lebo len cez tieto výzvy sa môže odohrať konečná bitka medzi Mojim Večným Otcom a Zlým. Bez konečnej konfrontácie nemôže byť Satan uvrhnutý do priepasti večného pekla.

Majte sa na pozore pred týmto podvodom. Nedovoľte, aby týmto spôsobom boli zatratené vaše duše. Modlite sa, modlite sa, modlite sa za milosť môcť rozpoznať a vidieť toho, kto skutočne je Falošným Prorokom. Je to démon, vyslaný z hlbín pekla, aby vás zmiatol. Buďte povďační, že ste jeho cieľom. Kvôli vašej oddanosti ku Mne budete podrobení ultimatívnej skúške – skúške vašej viery. Nikdy viac nebudete musieť čeliť takejto skúške. Tak buďte pripravení. Vy, všetci Moji svätí služobníci, obráťte sa teraz ku Mne skôr, ako bude prineskoro.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

 

16.04.2011 - 10:00 hod.

65. Čo zažijete počas Varovania a modlitby za okamžité odpustenie

Moja milovaná dcéra, konaj rýchlo, aby si zvýšila povedomie o Mojich posolstvách, pretože Varovanie je už skoro nad svetom. Odkáž tým dušiam, ktoré sa odmietajú modliť, aby odsunuli nabok svoju pýchu a predpojatosť a obrátili sa teraz na Mňa s prosbou o odpustenie. Buď si načistom, že veľa, veľa duší neprežije túto nadchádzajúcu udalosť. Mnohé z týchto duší sú jednoducho lenivé a hoci v pozadí toho všetkého môžu veriť v Boha, Večného Otca, myslia si, že potom niekedy v budúcnosti sa budú venovať svojim svetonázorovým predstavám. No bude už príliš neskoro.

Povedz svetu, že táto udalosť prichádza, aby ich zachránila. Mnohí sa budú behom tohto mystického zážitku kajať. Budú pociťovať spaľujúci pocit, podobný tomu, aký prežívajú duše v očistci. To im dá nahliadnuť na to, čím musia prejsť duše, ktoré nie sú úplne čisté, predtým, ako môžu uzrieť nádherné svetlo nebies. Tým, že jednoducho pripustia, že táto udalosť sa môže stať, ju môžu prežiť. Obráťte sa ku Mne a povedzte: "Prosím, veď ma k svetlu a k dobrote Tvojho veľkého milosrdenstva a odpusť mi moje hriechy" a ja vám okamžite odpustím. Potom po Varovaní zakúsite hlboký pokoj a radosť vo vašej duši.

Mladým ľuďom pripadá trápne, aby sa modlili

Mnohí ľudia v dnešnom svete odmietajú modliť sa. Mnohým, najmä mladým ľuďom, pripadá modlitba trápna a staromódna. Mylne sa domnievajú, že keď si zachovajú vieru v Boha, nie je modlitba už potrebná. Nie je to pravda. Je úplne nevyhnutná nato, aby ste vošli do Raja, po ktorom budete zúfalo túžiť po smrti. Ak zotrváte v hriechu, nemôžete zakúsiť túto nádhernú slávnosť.

Práve tak, ako sa musia tí z vás, ktorí sa udržujú v kondícii, starať o svoje telo, pozorne pritom sledujúc, čo jedia, aby sa udržali štíhlymi, rovnako tak si musíte pripraviť svoje duše. Keď nebudete dôsledne venovať pozornosť svojej duši, tak sa stane slabou a bude jej chýbať potrebná potrava na zabezpečenie jej dokonalého stavu.

Modlitba za obrátenie iných

Vzhľadom nato, že vo svete je slabá viera medzi tými, ktorí sú veriaci, majú teraz tí z vás, ktorých viera je silná, obrovskú zodpovednosť. Musíte sa za ostatných modliť túto modlitbu za ich obrátenie:

"Ó, Ježišu, v Tvojom Božom milosrdenstve Ťa naliehavo prosím, prikry tieto vlažné duše Tvojou vzácnou krvou tak, aby mohli byť obrátené."

Modlite sa túto krátku modlitbu za tých, o ktorých si myslíte, že ju najviac potrebujú.

Deti, nezabudnite na Môj slávnostný prísľub. Ja budem na záver triumfovať. Satan, ten Podvodník, jednoducho nemôže prežiť. Prosím, dovoľte Mi, aby Som vás ochraňoval a zobral vás so Sebou. Nedajte Satanovi svoju dušu. Všetkých vás milujem. Vytrvalo Ma proste, aby Som každý deň posilňoval vašu vieru.

Váš Božský Spasiteľ

Kráľ Milosrdenstva a Súcitu

Ježiš Kristus

 

23.5. 2011 -14:30 hod.

93. Počas Varovania sa otvoria nebesia

Moja drahá milovaná dcéra, trpíš mukami, ktoré som znášal pre hriechy človeka. To je to, čo pociťuješ. Teraz práve vidíš malý zlomok Môjho utrpenia, ktorému čelím každú minútu vášho dňa. Ohľadom Varovania niet sa čoho obávať, dcéra moja.

Varovanie bude dramatická udalosť

Mnohým ľuďom spôsobí šok, lebo to bude dramatická udalosť, pri ktorej sa otvoria nebesia a plamene Milosrdenstva vyšľahnú krížom cez svet. Mnohí ľudia nebudú chápať tomu čo sa deje. Budú takí šokovaní, že si budú mylne myslieť, že sa stávajú svedkami konca sveta. Hovorte im, aby sa radovali, keď uvidia Moju slávu, lebo toto bude, ak ste na to náležite pripravení, najveľkolepejšou ukážkou Môjho milosrdenstva odo dňa Môjho ukrižovania. Toto, deti moje, bude vaša záchranná milosť a zabráni vstúpiť do hlbín pekla tým, ktorí by inak boli zatratení.

Všetky moje deti všade na svete musia varovať stratené duše pred tým, čo ich očakáva. Presviedčajte ich, aby teraz hľadali zmierenie tak, že sa vyspovedajú z hriechov. Je dôležité, aby čo najviac ľudí, ako je možné, bolo v stave milosti predtým, ako sa to stane, lebo nemusia prežiť šok, ktorí vyvolá táto udalosť. Ale ďaleko lepšie je dopredu zakúsiť túto Božskú veľkolepú udalosť, než byť nepripravení na deň Posledného súdu.

Zostanete silný, vy všetci. Radujte sa, ak ste oddaný nasledovník, lebo vám bude ukázaný záblesk Mojej Božskej Prítomnosti, čo vaši predkovia nikdy počas svojho života nevideli. Modlite sa za zvyšok mojich detí. Povedzte im pravdu teraz, kým môžete. Ignorujte ich pohŕdanie, lebo ak teraz podniknú kroky modlením sa za odpustenie svojich hriechov, budú vám ďakovať potom, keď sa uskutoční tento veľký zázrak.

Teraz choďte v pokoji. Nebojte sa. Len sa modlite za tie duše bez viery, aby nezomreli v smrteľnom hriechu.

Váš Božský Spasiteľ

Ježiš Kristus

 

 5. 06. 2011 - 16:30 hod.

105. Zrazia sa dve kométy a na červenej oblohe sa ukáže Môj kríž

Moja drahá milovaná dcéra, čas je blízko. Varovanie je už blízko. S veľkým zármutkom ti musím povedať, že mnohé duše nedbajú o tieto posolstvá o Varovaní. Moje Slovo padá do hluchých uší. Prečo nepočúvajú? Veď Ja im dávam len Môj veľký dar Milosrdenstva, keď rozlejem Svoje milosti po celom svete, a tiež sa pokúšam pripraviť ich na túto udalosť. Mnoho miliónov hriešnikov sa budú radovať, keď uvidia Moje veľké milosrdenstvo. Iní nebudú mať takú príležitosť na vykúpenie seba samých počas toho času, lebo umrú zo šoku.

Dcéra moja, musíš urobiť čokoľvek, aby si varovala svet. Lebo táto veľká udalosť šokuje každého. Ľudia uvidia veľké znamenia na nebi, pred tým, ako sa Varovanie uskutoční. Zrazia sa hviezdy takým veľkým nárazom, že ľudiabudú považovať toto divadlo za katastrofu. Keď tieto kométy splynú, výsledkom bude červená obloha, a všetci po celom svete budú vidieť znamenie Môjho kríža. Mnohí budú zhrození. Ale Ja vám hovorím: radujte sa, lebo uvidíte, prvý krát počas vášho života, pravé Božie znamenie, reprezentujúce veľkú novinu pre hriešnikov po celom svete.

Hlaďte potom na Môj kríž a vedzte, že Moje milosrdenstvo je dávané každému z vás, moje predrahé deti. To preto, lebo som k vám prechovával hlbokú a vytrvalú lásku, že som dobrovoľne zomrel na kríži, aby som vás zachránil. Keď teda uvidíte počas Varovania na oblohe kríže, tak vedzte, že je to znamenie Mojej lásky k vám.

Modlite sa moji milovaní nasledovníci, aby sa aj vaši bratia a sestry mohli radovať, keď aj im bude ukázaný dôkaz Mojej Existencie. Modlite sa, aby prijali, že toto je ich príležitosť na vykúpenie seba samých v Mojich očiach. Lebo tento veľký čin Milosrdenstva zachráni ich duše, ak Mi dovolia, aby som im pomohol.

Uvidíte, čo znamená zomrieť v smrteľnom hriechu.

Varovanie bude očistný zážitok pre vás všetkých. Môže byť trochu nepríjemné, zvlášť pre tých, ktorí sú v ťažkom hriechu. Pretože po prvý krát vôbec vám bude ukázané, aký je to pocit, keď Božie svetlo zmizne úplne z vášho života.

Vaše duše sa budú cítiť opustenosť pociťovanú tými, ktorí umierajú v smrteľnom hriechu. Tieto úbohé duše, ktoré zomreli, príliš neskoro žiadali Boha, aby im odpustil hriechy. Pamätajte, je to veľmi dôležité, keď vám všetkým dovolím pocítiť túto prázdnotu v duši. Lebo len tak konečne pochopíte, že bez Božieho svetla vo vašich dušiach prestávate cítiť. Vaše telo i duša by boli len prázdnou nádobou. Veď dokonca aj hriešnici pociťujú svetlo Boha, lebo On je prítomný v každom jednom z jeho detí na zemi. Ale keď zomriete v smrteľnom hriechu, toto svetlo viac pre vás prestane existovať.

Pripravte sa teraz na túto veľkú udalosť. Zachráňte si duše, pokým môžete. Lebo len, keď vás Božie svetlo opustí, si konečne uvedomíte prázdnotu, pustotu a temnotu, ktorú ponúka Satan, a ktoré sú plné strachu a hrôzy.

Znovu si naplňte duše. Teraz sa tešte, lebo Varovanie vás zachráni a pritiahne vás bližšie k Môjmu najsvätejšiemu Srdcu.

Vítajte Varovanie, lebo pri ňom vám bude daný dôkaz o večnom Živote a spoznáte, aký je dôležitý.

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

 

14. 06. 2011 - 19:00 hod.

115. Moji nasledovníci musia ukázať dôveru, aby pripravili ostatných na Varovanie

Moja milovaná dcéra, je potrebné urobiť ešte toľko práce prostredníctvom mojich nasledovníkov, ktorí nech hovoria ľudom, čo majú počas Varovania očakávať.

Povedzte im dopredu detaily, aby vedeli, že sa nemusia ničoho báť, keď uvidia vzplanúť červenú oblohu, obraz Môjho veľkého Milosrdenstva. Namiesto toho sa majú radovať, lebo tu aspoň pre mnohé deti po celom svete bude dôkaz, ktorí hľadali po celý svoj život.

To, po čom túžim, je, aby medzi mojimi deťmi zavládla veľká radosť, a nie slzy smútku. Keď uvidíte Môj kríž, všetci spoznáte zanietenosť Mojej lásky k všetkým vám.

Mnohí budú roniť slzy veľkej radosti, lebo budú vedieť, že som prišiel zaplaviť ich duše milosťou vykúpenia. Ostatní, ktorí Ma nepoznajú, budú vystrašení, lebo potom im bude zjavné pravé poznanie závažnosti ich hriechov.

Tí, čo Ma nasledujete po celom svete, volám vás, aby ste ukázali veľkú odvahu, keď budete hovoriť mojim deťom, aby nemali strach, keď sa stanú svedkami tohto božského veľkolepého prejavu Môjho veľkého Milosrdenstva pre ľudstvo. Priveďte ich späť do Môjho stáda tým, že ich pripravíte. Ak vás nebudú počúvať, modlite sa za nich.

Váš Večný Spasiteľ a Vykupiteľ ľudstva

Ježiš Kristus

 

 20.06.2011 - 11:45 hod.

118. Moje deti budú počas Varovania prvý krát hľadieť na Moju tvár.

Moja milovaná dcéra, priprav teraz moje deti, lebo veľmi skoro predstúpia predo Mňa v celej Mojej sláve a súcite. Ukážem sa veľmi skoro každému jednému mužovi, žene a dieťaťu od veku rozumu.

Ten nádherný deň, keď ukážem Moje milosrdenstvo v protiklade mojej spravodlivosti, musí byť všetkými vítaný. Radujte sa, lebo vy všetci, každý jeden z vás, bude hľadieť na Moju tvár po prvý krát.

Mnohí budú plní lásky a šťastia, lebo to bude úžasné stretnutie. Iní budú plní strachu. Ale niet sa čoho báť, lebo Ja vás všetkých milujem. Hriech bude jediné, čo nás oddeľuje, ale keď oľutujete a prijmete pravdu o vašich urážkach voči Mne a Môjmu Večnému Otcovi, zakúsite úžasné milosrdenstvo, ktoré vám je poskytnuté. Tým, ktorí sa budú plní strachu, musím povedať toto. Strach pochádza z hriechu. S hriechom vo vašej duši budete oddelení odo Mňa. Uznajte vaše hriechy za také, akými sú - ľudskou slabosťou. Potom sa pozrite na Mňa a vovediem vás do večného života a pravdy.

Moje veľké Milosrdenstvo prináša úžasné správy.

Moje veľké Milosrdenstvo prináša úžasné správy mojim deťom na celom svete. Lebo, keď sa toto Veľké Varovanie uskutoční, bude vám daná šanca na zmenu vašich životov k lepšiemu. Keď bude odhalená pravda o Mojej Existencii, uskutočnia sa potom rozsiahle obrátenia.

Potom, a len potom, čo sa uskutoční Varovanie, bude svetu daná možnosť zniesť veľký trest, ktorí bude nasledovať, ak sa hriešnici nebudú hromadne kajať. Lebo vtedy ruka Môjho Otca dopadne všade na tých, ktorí odmietajú počuť pravdu tých, ktorí sa odvracajú od lásky, lásky ku Mne a k vašim bratom a sestrám. Lebo vaše hriešne cesty, v tomto štádiu, už nebudú akceptované. Pretože to by už pretiekol pohár trpezlivosti. Satanovému mocnému vplyvu už nebude dovolené držať ľudstvo v pevnom zovretí. Tí, ktorí vzdorovito naďalej chodia po bezbožných cestách a na nich prenasledujú moje deti, budú zastavení.

Veľký Trest

Veľký trest, podobný tomu, aký nebolo vidieť od čias Noema, bude uvoľnený Bohom Večným Otcom. Moji nasledovníci, ktorí by mohli povedať, že toto nie je spôsob, akým Ježiš hovorí, mali by si teraz sami sebe položiť túto otázku. Ak je Ježiš plný milosrdenstva, prečo by On, alebo Boh Otec dovolil satanovej armáde pokračovať a spôsobovať teror Mojim deťom? Je to z lásky k všetkým Božím deťom, že sa bude konať tento veľký trest. Robte pokánie, každý z vás. Odmietnite prázdne sľuby Satana. Odmietnite falošný prázdny život, ktorí vám ponúka. Uznajte, že keď počujete, ako je Moje meno v dnešnom svete odmietané, že je to priamy vplyv Satana. Kým sa Moje deti neodvrátia od neho, nemôže byť žiaden pokoj v tomto svete.

Prijmite toto Varovanie ako posolstvo čistej lásky. Tým, ktorí majú moc, hovorím toto. Odmietnite klamstvá, ktorým ste sa zaviazali, alebo znášajte následky.

Veľké Milosrdenstvo, ktoré vám ukážem počas Varovania, je riešením pre novú éru pokoja. Akceptujte to a trest bude odvrátený. Odmietnite to a budú môcť byť zachránení len Moji nasledovníci. (Potom) pre vás ostatných už bude príliš neskoro.

Váš milujúci Spasiteľ Spravodlivý Sudca

Ježiš Kristus

 

22.06.2011 - 19:00 hod.

120. Varovanie dokáže, že Boh existuje

Moja drahá milovaná dcéra, - teraz keď si silná, lebo si pretrpela do teraz najhoršiu skúšku - budeš pokračovať v sprostredkovávaní Mojich naliehavých prosieb celému svetu.

Oni, moje milované deti, musia vedieť, že keď Ja čoskoro prídem, ocitnú sa so Mnou tvárou v tvár. Ako veľmi túžim ukázať im, že Ja skutočne existujem a ako veľmi čakám na radosť na ich tvárach, keď zakúsia Moju lásku a milosrdenstvo.

Lebo mnohé moje deti padnú na zem a budú roniť slzy útechy. Slzy radosti a šťastia. Slzy úžasu a lásky. Lebo, konečne, bude možné žiť nový život potom, čo všetci môžu nasledovať pravdu Môjho učenia.

Moje deti nepochopia význam tohto Veľkého Aktu Milosrdenstva, najväčšieho daru, aký bol kedy udelený ľudstvu od Môjho ukrižovania. Lebo skrze tento dar Varovania budú oči ľudí konečne otvorené pre pravdu o ich vlastnej existencii na tejto zemi i po nej.

Tí, ktorí žijú dnes v tomto svete musia porozumieť, akí sú privilegovaní, že im bude daný dôkaz o existencii Boha, Večného Otca a Mňa, Jeho milovaného Syna, hoci to presahuje vaše chápanie.

Po Varovaní sa nevracajte späť na vaše staré cesty

Naliehavo vás všetkých žiadam, keď uvidíte Moju prítomnosť a bude vám ukázané, ako hriech nielen Mňa uráža, ale tiež vás ženie na cestu dolu do pekla, nesmiete sa vrátiť späť k vašim starým cestám.

Doba po Varovaní je rozhodujúca pre pokoj vo svete a vašu spásu. Neodmietajte tento dar. Uchopte ho oboma rukami. Nech Varovanie učiní, že ste jedno vo Mne. Keď tak robíte a modlíte sa o vedenie, budete odmenení Novým Rajom na Zemi, kde vám nič nebude chýbať.

Radujte sa. Počúvajte Ma. Riaďte sa Mojim posolstvom a dovoľte Mojej láske, aby vás zahalila (na ceste) do Môjho slávneho Kráľovstva.

Všetkých vás milujem. Ak v nasledujúcom čase pocítite nával lásky vo vašom srdci k inému blížnemu, nezabudnite, že tento dar pochádza odo Mňa. Bez lásky nie je žiaden život.

Váš Božský Kráľ Milosrdenstva Ježiš Kristus,

Syn Boha, Večného Otca

 

26.06. 2011 - 18:00 hod.

125. Varovanie je prejav Môjho Božského Milosrdenstva, ktoré bolo dané sestre Faustíne

Moja drahá milovaná dcéra, čas je teraz blízko. Je veľmi málo času na upozornenie a pripravenie všetkých tých úbohých duší, ktoré budú počas Varovania šokovaní, že si nebudú uvedomovať, čo zakúšajú. Musí im byť (o tom) povedané, aby vedeli, čo majú očakávať. Ak si otvoria svoje srdcia tomuto veľkému momentu Božieho Milosrdenstva, bude im daná možnosť večného života.

Toto Veľké Varovanie je prejav Môjho Božského Milosrdenstva, ktoré bolo dané sestre Faustíne. Tento veľký akt Môjho Milosrdenstva bol predpovedaný a bude to počas Varovania, keď Moje veľké Milosrdenstvo zahalí celý svet. Moja krv a voda vytrysknú, aby ste všetci konečne poznali pravdu. Hovor tým, ktorí neveria vo Mňa alebo Môjho Večného Otca, že sa stane táto udalosť. Potom, keď sa to bude diať, budú schopní zniesť šok z Môjho Milosrdenstva, ktoré počas Varovania zachráni milióny duší zo Satanovho zovretia. Pravda, keď bude odhalená, zachráni toľkých z plameňov pekla.

Duch Svätý, potom prítomný vo mojich deťoch všade na svete, pomôže zmariť diela Zlého. Všetci z vás musia (teraz) šíriť slovo o tom, ako si ľudia musia dopredu pripraviť svoje duše. Dokonca aj veriaci si musia uvedomiť, že pre nich to bude tiež emocionálne rozrušujúce, keď uvidia, ako sa Mi javí ich vlastné minulé hriešne správanie.

Vyzývam teraz všetkých z vás, aby ste vyhľadali spoveď. Ostatní kresťania, musíte padnúť na kolená a prosiť o vykúpenie. Tých, ktorí sú si neistí (o pravdivosti) tohto posolstva, prosím, majte svoje srdcia otvorené, lebo keď uvidíte túto ekologickú, ale nadprirodzenú udalosť, je dôležité, aby ste chápali, že je to najväčší zázrak, aký ste kedy videli, a že je to Môj veľký dar vám všetkým. Premýšľajte o tom. Bude to také, ako keby nastal Posledný súdny deň, lenže tento krát nebudete odsúdení. Bude vám daný znova život, keď vaše duše budú zachované, aby sa vám umožnilo vrátiť sa na tú úroveň, akú si Ja prajem.

Veriaci, modlite sa teraz za ostatných celým svojím srdcom, aby boli zachránení.

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus

 

 3. 07. 2011 - 18:30 hod.

131. Ateisti a vedci povedia, že varovanie bola ilúzia

Moja drahá milovaná dcéra, musíš sa pohnúť vpred, dívaj sa vpred a nasleduj Moje inštrukcie. Neobzeraj sa na strany, keď na teba každú minútu dňa útočí Zlý. Sústreď sa len na Mňa. Musíš sa naučiť porozumieť, že čas strávený pri Mne, zvlášť v Adorácii, je nevyhnutný, aby si sa udržala na vrchole tohto poslania. Dĺžka času strávená v modlitbe je takisto dôležitá, lebo čím viac času stráviš v rozhovore so Mnou, tým viac milostí dostaneš. Zanedbávanie tohto znamená, že sa doširoka otváraš útokom Podvodníka.

Moje Slovo, dcéra moja, je ignorované mnohými, ktorí nechcú počúvať. Je na to mnoho dôvodov. Mnoho mojich detí zavreli oči voči pravde a ich duchovnej existencii. Padli do náručia sveta, ktorý im ponúka všetko ako náhradu za Chlieb života. Mnohí sú opatrní voči falošným prorokom, lebo toto je doba, v ktorej sa všade objavujú falošní proroci. To je zmätok, ktorý spôsobil Satan, aby moji praví poslovia zostali bez povšimnutia. Pre ich pokoru, ktorú od nich vyžadujem sa nemôžu vyvyšovať v očiach sveta, lebo je to proti ich prirodzenosti. Falošní proroci sa sami tlačia do stredu pozornosti. Svoju pozornosť budú sústrediť sami na seba. Ich posolstvá sa môžu zdať autentické, plné kvetnatých výrazov predstavovanými citátmi z Biblie, ktoré sa im hodia. Sú však dva kľúčové aspekty, ktoré odhalia nepravdy, ktoré sa podávajú. Prvým aspektom je, že oni sami budú v stredobode svojich posolstiev a budú sa tešiť pozornosti, ktorej sa im dostáva. Druhým aspektom sú samotné posolstvá. Budú mätúce, ťažko čitateľné a nezanechajú žiaden trvalý dojem na duši. Žiaľ, moja dcéra, Cirkev má tendenciu odmietať pravých vizionárov, lebo musia v tejto veci preukázať zodpovednosť.

Je preto pre Moju Cirkev oveľa jednoduchšie podporovať tie správy, ktoré obsahujú state zo Svätého Písma a vyhlasovať ich za autentické. Nie je pre nich až také jednoduché, aby prijali jednoduchosť Môjho učenia, zvlášť dnes, keď je väčšina pravdy zakrytá maskou tolerancie. Nie je pre nich ľahké ani prijať spomínaný Koniec časov, keď moji služobníci zo strachu a nevedomosti odmietajú prijať Môj kalich a zachovať sa zodpovedne.

Toto je najdôležitejší čas v histórii sveta. Mojim vizionárom boli dané všetky znamenia v priebehu minulého storočia, no napriek tomu sa ignorujú a dávajú bokom, pretože oni (moji služobníci) pchajú hlavu do piesku. A práve v tejto dobe majú moji posvätení služobníci kázať o dôležitosti Môjho návratu na zem. Musia pripraviť duše, tak, že im budú spomínať následky zanedbania ich spásy, pokiaľ ešte stále žijú na zemi. Lebo po smrti už nemôžu prosiť o odpustenie. Volám teraz na mojich posvätených služobníkov. Prečo toto nezdôrazňujete svojmu stádu? Prečo aktívne nediskutujete o tom, aké následky bude mať veľký trest pre moje deti? Neviete, že mnoho mojich detí si stratí dušu kvôli Antikristovi, ktorý je už tu na zemi, pripravený vyskočiť, keď bude mať k tomu príležitosť? Moje deti musia pochopiť, že Varovanie, hoci je to veľký akt Milosrdenstva, bude len prvou fázou, ktorá je veľmi zložitým a náročným obdobím pre všetky moje deti. Lebo od tej doby budú zatvrdnutí hriešnici a stúpenci Satana popierať Moju Existenciu.

Ateisti povedia, že to bola globálna ilúzia. Vedci budú hľadať logické vysvetlenie, ale nepodarí sa im to. Zatiaľ čo moji nasledovníci budú rozdelení na dva tábory. Mnoho miliónov ľudí bude obrátených, ale budú zmätení klamstvami rozširovanými diabolskou skupinou, smrtiacou organizáciou Nového Svetového Poriadku, ktorej cieľom je zničiť bežných ľudí pre finančný zisk.

Deti, ak dostatok ľudí nedokáže ostať na ceste pravdy, potom nebude možné odvrátiť dopad trestu. Lebo ten príde, keď Boh Otec bude musieť zasiahnuť, aby zabránil hriešnikom zničiť Jeho stvorenie a deti. Rozpúta zemetrasenia s doteraz nevídanou magnitúdou, sopečné erupcie na najnepravdepodobnejších miestach, a zem sa bude kolísať ako loď na rozbúrených vodách bez kotvy, ktorá by ju udržala na jednom mieste.

Prosím deti, dovoľte, aby Varovanie zachránilo vás všetkých. Prijmite to, že tento zázrak zachráni milióny tých, ktorí by inak boli stratení. Ale tí, ktorí si nebudú chcieť zmeniť svoje životy, vyberú si príbytok satana. Bez modlitby nie je pre nich žiadna nádej, lebo stratia kľúče do Nového raja na Zemi. Namiesto toho budú horieť v plameňoch pekla. Ak budú vedieť, kam ich táto cesta Zlého privedie, myslíte si, že si ju vyberú? Deti, prosím pomôžte im tým, že im poviete pravdu. Modlite sa za spásu ich duší, ak nebudú počúvať. Lebo to je všetko, čo môžete urobiť.

Váš milovaný Spasiteľ

Spravodlivý Sudca a Kráľ Milosrdenstva

Ježiš Kristus

 

28.07.2011 - 15:30 hod.

151. Modlite sa za tie duše, ktorým hrozí zatratenie, lebo neprežijú Varovanie

Dcéra Moja, duchovné sucho, pociťované počas posledných dní, kedy si nebola schopná modliť sa, zapríčinil Podvodník, snažiac sa ťa odo Mňa odtrhnúť.

Teraz, keď si Mi dala definitívny sľub stať sa obetnou dušou pre Môjho Večného Otca na záchranu duší, budeš mať zvýšenú ochranu, aby bolo Podvodníkovi zabránené rozptyľovať ťa.

Teraz nadišiel čas pre poslednú možnosť vykonať veľké množstvo modlitieb, deti, na záchranu tých duší, ktoré neprežijú Varovanie. Prosím, nasledujte Moju výzvu a intenzívne sa modlite počas mesiaca augusta, ktorý je ustanovený akoMesiac spásy duší, za tieto úbohé, stratené duše.

Šír všade toto slovo k modlitebným skupinám, aby nasledovali Moje pokyny – denná svätá omša, denné sväté prijímanie a jeden deň pôstu v týždni po dobu celého mesiaca. Nepodceňujte silu, ktorú bude vaša modlitebná skupina mať, pokiaľ ide o záchranu duší.

Začnite s modlitbami za vlastných rodinných príslušníkov, ktorí žijú v hriechu alebo sú neveriaci. Zahrňte k nim aj priateľov a známych, ktorí sa dobrovoľne obrátili chrbtom Môjmu učeniu a ktorí páchajú na iných bezprávie. Oni potrebujú teraz vaše modlitby.

Teraz je čas na tiché rozjímanie, nakoľko sa deň Varovania blíži. Vyzývam k tichej, neprerušovanej modlitbe a pobožnosti a prikazujem, aby sa Moji svätí služobníci modlili za tie duše, ktorým hrozí zatratenie. Teraz im pomôže len modlitba a hlavne modlitba ruženca k Božiemu milosrdenstvu.

Spojte sa v láske ku Mne.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

 

10.08.2011 - 23:00 hod.

162. Strach z varovania nie je niečo, k čomu by som vás nabádal

Moja milovaná dcéra, rýchlosť globálnych udalostí, vedúcich k Varovaniu, tak ako bolo predpovedané, naďalej vzrastá. Modlitby, Moje deti, sú teraz potrebné, nakoľko Moji nasledovníci po celom svete, naplnení milosťami Ducha Svätého, začínajú vytvárať Moju armádu. Táto armáda, aj keď celkom malá, v ktorej mnohí Moji nasledovníci musia ešte pochopiť, že každý jeden z nich už teraz hrá dôležitú úlohu, porastie a povedie Moje deti až do úplného konca.

Všetky Moje deti nech Ma teraz počúvajú. Pri každej ohavnosti, ktorú v súčasnosti pácha človek proti človeku, je bezpodmienečne potrebné modliť sa za páchateľa. Modlitby za hriešnikov sú teraz prepotrebné. Modlitbou privolávate Ducha Svätého, aby mohol vniesť svetlo do týchto úbohých duší. Mnohí z nich sú tak slepí voči pravde lásky Môjho Otca, že bezcieľne blúdia, vnárajúc sa od jednej krízy do druhej a zraňujúc každého, kto s nimi príde do styku. Ak viacerí z vás budete prosiť o Moje milosrdenstvo pre týchto hriešnikov, potom sa značne oslabí účinok pôsobenia Zlého. Deti Moje, toto je tajomstvo oslabenia Satanovej nenávisti, keď chrlí – podobne ako drak – zo svojich úst oheň, pokúšajúc sa zamoriť celý svet výparmi svojej nenávisti.

On – Podvodník – a jeho démoni sú všade. Následkom slabej viery Mojich detí v celosvetovom merítku je ľudstvo vystavené zlému pôsobeniu Satana až do tej miery, že je ťažké sa z neho vymaniť. Nestalo by sa tak, ak by všade Moje deti verili v existenciu Boha Otca Všemohúceho. Potom by sa Satanove zovretie oslabilo – a to najmä vtedy, ak by sa Moje deti modlili, prosiac o pomoc a milosrdenstvo Môjho Otca.

Deti, vašou výzbrojou je v súčasnosti modlitba – a to v terajšom čase až do Varovania. Modlite sa za záchranu duší, ktoré tápu v tme. Po Varovaní budú vaše modlitby potrebné k tomu, aby pomáhali Mojim deťom zachovávať vernosť k Môjmu Otcovi a zvelebovali Jeho slávu.

Trpezlivosť, každodenná tichá modlitba, vytváranie modlitebných skupín, denná modlitba ruženca k Božiemu Milosrdenstvu v spojení s pôstom a modlitbou svätého ruženca k Mojej milovanej Matke - predstavujú dokonalú platformu na záchranu duší.

Strach z Varovania nie je niečo, k čomu by som vás nabádal. Modlite sa teraz za seba a druhých v rámci aktu vykúpenia ešte predtým, ako sa so Mnou – svojím milovaným Spasiteľom - tvárou v tvár stretnete.

Usmievam sa radosťou a šťastím, keď myslím na ten moment, počas ktorého bude tento veľký Dar Môjho Milosrdenstva zjavený Mojim deťom. Je to neopísateľný návrat domov, ktorý sa nedá s ničím prirovnať. Pretože sa to stane vtedy, keď sa vaše srdcia naplnia Mojou Božou láskou. Vaše duše budú následne osvietené v príprave na Nový raj na Zemi. Potom, keď sa so Mnou zjednotíte, vám prinesiem spokojnosť, ktorú ste až doposiaľ postrádali vo vašich životoch.

Deti, majte na pamäti dôvod, prečo teraz komunikujem so svetom. Je to Moja túžba poskytnúť všetkým Mojim deťom možnosť zachrániť sa z pazúrov Satana. Kvôli Mojej hlbokej nesmiernej láske, ktorú prechovávam ku každému jednému z vás, vám musím podať Moju ruku, aby ste sa mohli so Mnou spojiť a pripraviť sa na opätovný návrat do vášho právoplatného domova.

Strach nepochádza odo Mňa. Milujem vás, deti. Tento prenádherný dar vám prinášam z lásky. Radujte sa, usmievajte sa a privítajte Ma, keď sa na oblohe ukáže znak. Zdvihnite svoje ruky a spievajte na oslavu Boha Otca, že Mi dovolil poskytnúť vám túto poslednú príležitosť na vašu záchranu.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus - Kráľ Milosrdenstva

 

05.09.2011 - 21:00 hod.

185. Konajte vigílie Božieho milosrdenstva – Varovanie je blízko

(Poznámka: Tento večer boli prijaté dve posolstvá Ježiša Krista. V prvom posolstve, v súkromnom zjavení, boli vizionárke oznámené detaily časového obdobia, kedy sa Varovanie uskutoční. Jeho zverejnenie je na zvážení vizionárky, ktorá sa rozhodla, že ho k tomuto dátumu nezverejní. Namiesto toho bolo odovzdané jednému kňazovi, aby ho bezpečne uschoval. Toto posolstvo bude zverejnené potom, ako sa Varovanie uskutoční. Druhé posolstvo je správa pre svet v tomto čase).

Moja milovaná dcéra, čas je teraz bezprostredne blízko. Modlitby pomohli Môjmu milovanému zástupcovi pápežovi Benediktovi vydržať vnútorný boj, keď čelil silám zla. Jeho čas vo Vatikáne bol predĺžený.

Dôrazne žiadam Mojich nasledovníkov, aby sa zúčastnili modlitebných zhromaždení a vigílií za všetky Moje deti, ktoré sa vzdialili odo Mňa a od Môjho Večného Otca. Tieto deti nutne potrebujú vaše modlitby. Teraz je za potreby mnohých modlitieb, aby mohli byť zachránené. Nechajte slúžiť omše za tých, ktorí vzhľadom na stav svojich duší nemusia počas Varovania prežiť. Títo potrebujú vaše modlitby. Zjednoťte sa. Držte svoje ruky spolu s Mojimi.

Váš milujúci

Ježiš Kristus

 

07.09.2011 - 23:45 hod.

188. Neobávajte sa Varovania ale očakávajte ho s radosťou

Moja vrelo milovaná dcéra, povedz Mojim drahým deťom, že sa nemusia obávať Varovania. Mnohí budú pociťovať strach a to je pochopiteľné. No títo Ma musia pozorne počúvať. Prídem ku každému z vás. Budete Ma vidieť a cítiť vo svojom srdci a duši. Moja prítomnosť zaplaví vaše duše najčistejšou láskou a súcitom, preto sa máte radovať. Nakoniec Ma uvidíte a vaša duša bude obklopená láskou a vzrušením.

Pre väčšinu hriešnikov a neveriacich bude jednoducho útechou keď zistia, že existujem. Lebo ich svedectvo o Mojej Svätej Prítomnosti bude krv, ktorá je potrebná na zaplavenie ich duší výživou, ktorá im tak dlho chýbala. Mnohí budú trpieť muky, ktoré musím Ja vystáť, keď pred sebou uvidia odkrývanie svojich hriechov. Keď uvidia, ako Ma urážali, so zlomeným srdcom Ma budú prosiť o odpustenie.

Deti od veku, keď už chápu svoje konanie, takisto uvidia svoje hriechy, ktorými Ma urazili. V mnohých prípadoch také deti, ktoré popierajú Moju existenciu – hoci si uvedomujú pravdu – ku Mne pobežia. Budú Ma prosiť, aby Som ich objal a nebudú chcieť, aby Som ich pustil.

Dokonca aj tí najzatvrdlivejší hriešnici nezostanú nepohnutí touto nadprirodzenou udalosťou. Deti, musíte ignorovať reči, ktoré sa šíria. Ignorujte senzácie chtivé historky. Niet sa čoho obávať. Varovanie musí byť očakávané s čistou radosťou vo vašich srdciach.

Očakávam s veľkou láskou vo Svojom Srdci čas, kedy všade na celom svete vylejem Svoje Božie Milosrdenstvo na každého jedného z vás. Je to okamih, keď si neskôr uvedomíte, aké šťastie máte vy – táto generácia. Nedokážete snáď rozpoznať milosrdenstvo, ktoré bude ľudstvu preukázané? V minulosti tak mnoho duší zomrelo v smrteľnom hriechu. Všetci hriešnici teraz konečne pochopia pravdu.

Mojim deťom nepripadne zaľahko, aby uznali existenciu Môjho Večného Otca a Mňa. Mnohí Ma nechcú spoznať bez dôkazu materiálnej povahy. Mnohí nemajú ani záujem ani vieru pre Božskú sféru. Táto udalosť im otvorí oči, aby pochopili jednoduchý fakt, že život sa nekončí tu na zemi. Pokračuje ďalej vo večnosti. Toto je dôvod, prečo si musia pripraviť svoje duše.

Varovanie im ukáže, čo musia spraviť pre nápravu. Nezabúdajte deti, že Ja Som váš Spasiteľ. Milujem vás všetkých spôsobom, ktorý je nad rámec vášho chápania. Očakávajte Môj príchod v láske a odovzdaní. Nebojte sa dramatického úkazu, ktorý sa zjaví na oblohe, ani farby lúčov, ktoré sa všade budú šíriť ako predzvesť Môjho príchodu. Toto vás pripraví pre ten okamih.

Prosím modlite sa, aby celé ľudstvo cítilo vo svojich srdciach radosť, lebo táto udalosť bude pre ľudstvo znamenať spásu v rozsahu, ktorým bude zachránených tak mnoho duší, ktoré budú môcť vojsť do nového raja na zemi.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

 

29.09.2011 - 20:45 hod.

207. Následky Varovania

Moja drahá, milovaná dcéra, pretože sa Varovanie blíži, prosím, požiadaj Mojich milovaných stúpencov, aby sa modlili a s vďačnosťou sa radovali z veľkého milosrdenstva, ktoré Môj Večný Otec udelil ľudstvu.

Len vďaka tomuto veľkolepému aktu čistej lásky môže byť väčšina ľudstva zachránená, aby sa tešila z éry mieru na zemi. Buďte vďační, že žijete v týchto časoch, pretože milióny z vás budú zachránení, ktorí by inak nikdy nevošli nebeskými bránami.

Prípravy sú ukončené. Pripravte sa a vybavte svoje domovy posvätenými sviečkami a zásobami vody a potravín na niekoľko týždňov. Následky (Varovania – pozn. prekl.) budú ťažké, ale nesmiete sa báť. Namiesto toho nech vám odľahne, pretože toto utrpenie nech je obetované so vzdávaním vďaky za večný život, ktorý sa teraz ponúka tým Mojim drahým dušiam, ktoré objímu tento dar.

Buďte pokojní. Majte vo Mňa dôveru a pamätajte si, že Som váš Spasiteľ a týmto verným dušiam ponúkam v každom okamihu ochranu. Sprevádzam vás. Vediem vás. Držím vás s nežnou láskou za ruky. Ste Moji a Ja vás nikdy nenechám odísť z Môjho svätého srdca. Vy, Moji nasledovníci, ste obklopení milosťami, potrebnými na to, aby ste prežili Varovanie.

Váš milovaný Ježiš – Spasiteľ a Vykupiteľ celého ľudstva

 

30.09.2011 - 21:15 hod.

208. Pre zatvrdilé duše nebude Varovanie ľahké

Moja drahá, milovaná dcéra, Moja úloha, obracať teraz duše, naberá na intenzite.

Prosím, varuj toľkých (ľudí), koľkých len môžeš, aby pripravili svoje duše skôr, ako nastane Varovanie.

Informuj všetkých kňazov, rádové sestry, Biskupov a iné denominácie, ktorí veria v Môjho Večného Otca, aby počúvali Moje slovo. Tak mnoho Mojich detí sa nachádza v takej temnote, že svetlo Mojej Božskej slávy zraní ich duše. Pocítia skutočnú bolesť, pretože nebudú schopné zniesť tento veľký prejav Môjho milosrdenstva.

Niektorí ľudia sa pobavene usmievajú nad týmito svätými posolstvami. To Ma zarmucuje. Nie preto, že neveria tomu, čo im touto cestou hovorím, ale preto, že nechcú veriť vo Mňa. Všetkým vám, ktorí máte strach o svojich milovaných, odkazujem - prosím, modlite sa, aby očisťovanie, ktorému počas Varovania budú čeliť, ich nakoniec priviedlo do Môjho srdca.

Žiadam, aby sa teraz všetci Moji nasledovníci chránili pred Satanom. Musia pokropiť každý kút svojho domu svätenou vodou, nosiť Benediktínsky kríž a nosiť pri sebe ruženec. Modlite sa tiež k svätému Michalovi Archanjelovi. Satan a jeho armáda nasledovníkov budú robiť všetko preto, aby vás presvedčili, že to nie Som Ja, kto (k vám) hovorí. Satan a jeho démoni vás začnú trápiť a do vašich myslí vnášať strašné pochybnosti. Vy, deti Moje, ho môžete zastaviť, keď dodržíte Moje pokyny. Žiaľ, popletie mysle slabých duší natoľko, že Ma úplne odmietnu.

Pre zatvrdilé duše nebude Varovanie ľahké. Budú sa dohadovať o tom, akým spôsobom Ma urazili. Dokonca ani spaľujúce plamene Pekla, ktoré zakúsia počas Varovania, neodstránia všetky ich pochybnosti ohľadne Mojej existencie.

Mnohí budú šíriť lži o Varovaní potom, ako sa uskutoční. Títo pohania, ktorí sú otrokmi Satana, vymyslia lož, ktorú budú všade rozširovať. Budú predložené vedecké argumenty, aby scestne (nesprávne) vysvetlili túto udalosť. Nebudú chcieť počuť pravdu. Preto sa za nich treba modliť. Tak silné je Satanove zovretie, ktorým drží svet, že Moje meno ani šepotom nebude vyslovované na verejnosti. Ako sa zdá, je diskusia o Mojej existencii na zemi trápnou témou na rozhovor.

Dnes je Moje meno užívané najmä pri ordinárnom (škaredom) hovorení, ba ešte horšie, pri kliatí cez pošmyknutie jazyka. Ale teraz Ma počúvajte. Moje meno bude znova počuté a prijaté tými, ktorí sa po Varovaní obrátia. Potom bude Moje meno Mojimi deťmi užívané, (len) keď sa budú ku Mne modliť.

Váš milovaný Ježiš

 

01.10.2011 - 20:30 hod.

209. Panna Mária - aj Podvodník sa pripravuje na Varovanie

Moje dieťa, modli sa za všetky tie duše, ktoré odmietli Môjho Syna a ktoré sú na to hrdé.

Čas sa blíži, kedy Môj Syn sa ešte raz pokúsi zachrániť svet od zatratenia. Je dôležité, Moje dieťa, aby si aj naďalej bola vo všetkom, čo sa od teba požaduje, poslušná Môjmu drahému Synovi.

Trpí a chce vás všetkých zachrániť zo zovretia Podvodníka. Podvodník sa (tiež) pripravuje na Varovanie. Kým Môj Syn si cez Svoje milosrdenstvo vytýčil zachrániť duše všetkých, tak Podvodník sa bude snažiť ich presvedčiť, že Varovanie bola len ilúzia (klam – pozn. prekl.).

Satanovi sa musí zabrániť, aby lapil tieto nič netušiace duše. Modli sa za ne všetky, pretože tieto najviac potrebujú tvoje modlitby.

Tvoja blahoslavená Matka - Kráľovná neba

 

02.10.2011 - 15:00 hod.

210. Radujte sa, keď obloha exploduje, lebo budete vedieť, že prichádzam

Moja drahá, milovaná dcéra, zákonitosti počasia sa teraz menia, čo je ďalšie znamenie, že časy sa čoskoro zmenia. Nastanú aj ďalšie zmeny. Slnko začne pulzovať a otáčať sa pri prechode (do stavu), kedy svet bude pripravený na Varovanie.

Môj kríž sa objaví ako prvý. Budú šokovaní (ľudia – pozn. prekl.), ale toto je dané ako znamenie, aby ste si mohli pripraviť svoje duše a prosili o odpustenie hriechov, ktorých ste sa dopustili. Ak tak urobíte, nebudete počas Varovania trpieť.

Modlite, modlite, modlite sa, Moji nasledovníci, kdekoľvek ste. Radujte sa, keď obloha exploduje, lebo budete vedieť, že naozaj prichádzam do sveta. Ľudstvo Ma konečne nebude môcť poprieť. Moja láska bude prežarovať každý kút sveta, keď sa budem všade snažiť priblížiť ku všetkým dušiam.

Táto udalosť bude natoľko nečakaná, že svet sa zastaví vo veľkom šoku. Keď sa pomaly zotaví (svet zo šoku – pozn. prekl.), mnohí si stále nebudú istí, čo sa udialo. Tak, ako prídem Ja, tak príde aj Satan a démoni z pekla, ktorí sa budú snažiť pohltiť duše Mojich detí. To je dôvod, prečo vás všetkých musím vyzvať, aby ste si kropili vaše domovy svätenou vodou a mali všade posvätené sviečky. Musíte chrániť samých seba.

Predom (ešte pred Varovaním – pozn. prekl.) vás prosím o toto. Modlite sa za všetkých tých, ktorí nie sú schopní prijať vo svojich srdciach pravdu Môjho učenia. Modlite sa najmä za tých, ktorí vynakladajú enormné úsilie, aby Ma popreli, i keď sú si vedomí Môjho ukrižovania pre ich spásu.

Pamätajte, že Som zomrel za každého jedného z vás, aby Som vás zachránil. Pamätajte, že teraz opäť prichádzam, aby Som vás zachránil – každého jedného z vás. Ani jedného nevynechám.

Teraz je vaša šanca deti, aby ste sa uistili o (vašom) mieste v dobe pokoja na Zemi. Prečo by ste nechceli, aby ste sa stali jej súčasťou? Prečo by si niekto vedome vybral hlbiny Pekla výmenou za tento veľký dar?

Radujte sa. Modlite sa. Ďakujte Bohu Otcovi za toto veľké Varovanie. Prijmite tento dar s láskou a radosťou vo vašich srdciach.

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus

 

21.10.2011 - 23:00 hod.

227. Varovanie je forma globálneho vyznania hriechov

Moja drahá, milovaná dcéra, napíš toto: teraz zažívaš intenzívne utrpenie, aby si zachraňovala duše, ktoré sa nachádzajú v temnote a odmietajú Mňa a Môjho Otca.

Tieto duše sú natoľko neprístupné a zatvrdilé, že ich môžu zachrániť len modlitby iných a utrpenie obetných duší, pretože budú odmietať hľadať vykúpenie. Ich tvrdohlavosť im bude brániť, aby v dostatočnej miere prejavili pocit ľútosti, vyznali svoje hriechy a prosili o odpustenie.

Varovanie je forma globálneho vyznania hriechov. Bude to čas, kedy sa bude od každého očakávať, že bude prosiť o odpustenie svojich hriechov, inak bude čeliť odmietnutiu. Tak veľa duší, nachádzajúcich sa v temnote, odmietne Moju ruku milosrdenstva. Odvrátia sa odo Mňa. Ty, dcéra Moja, môžeš spolu so všetkými Mojimi oddanými nasledovníkmi pomôcť zachrániť ich duše pred večným zatratením.

Nikdy by Som na Moje deti nenaliehal, aby trpeli v Mojom mene. Ale tým, ktorí Mi ako dar ponúknu svoju pomoc vo forme utrpenia (hovorím) – skrze utrpenie môžem vykúpiť veľkú časť ľudstva.

Utrpenie pochádza od útokov Satana, keď trápi duše, ktoré sú Mi blízke a tie, ktoré sú Mnou ustanovené, aby viedli svätú misiu za obrátenie duší. Vedzte, že keď tieto útoky prichádzajú, tak so Mnou tvoríte jednotu. Potom Ma veľmi dobre spoznáte. Budete vedieť, čo pociťujem – Moju radosť, Môj smútok, Môj žiaľ, Moju bolesť a hrôzu, keď stratím dušu v prospech Satana.

Nemajte obavy. Cez tieto posolstvá už boli zachránené milióny duší.

Modlitby Mojej oddanej armády už zmierňujú globálne katastrofy a odďaľujú odchod Môjho svätého námestníka z Vatikánu. Ich poslušnosť modliť sa Môj ruženec k Božiemu milosrdenstvu zachraňuje práve teraz duše.

Dcéra Moja zaisti, aby všetky Moje deti pochopili, že Som to Ja, kto cez tieto posolstvá hovorí ku všetkým náboženstvám a vierovyznaniam. Nevynímam nikoho, pretože všetci sú Božie deti. Boh je len jeden a tým je Môj Večný Otec – Boh Najvyšší.

Deti poďte so Mnou a spoločne pracujme na rýchlej záchrane Mojich duší na celom svete. Samotnou modlitbou Mi môžete pomôcť zachrániť svet.

Váš Ježiš

Spasiteľ celého ľudstva

 

02.11.2011 - 10:40 hod.

237. Panna Mária - čas pre môjho Syna, aby odovzdal Svoj dar Božieho milosrdenstva

Dieťa moje, čas pre môjho Syna, aby odovzdal Svoj dar Božieho milosrdenstva, sa približuje. Z tohto dôvodu sa musíš sústrediť na svoje poslanie zachraňovať duše. Nesmieš dovoliť, aby cez rozptyľovanie bola odvádzaná tvoja pozornosť od najdôležitejšej úlohy, ktorou je šírenie obrátenia.

Nebesia plesajú, lebo tento Boží dar bude už čoskoro prezentovaný s čírou láskou, ktorú môj Syn prechováva ku všetkým dušiam vo svojom srdci. Dieťa moje, keďže táto práca naberá na intenzite, tak aj Zlý využije každú príležitosť, aby ťa prostredníctvom rôznych ľudí neprestával mučiť. Bola si poučená, aby si zachovala mlčanlivosť a sústredila sa výlučne na môjho Syna.

Ty, moje dieťa, si bola ustanovená, aby si čo najpodrobnejšie tlmočila (svetu) prianie môjho Syna hovoriť s ľudstvom v týchto časoch. Buď statočná a odvážna, lebo táto svätá misia bude úspešná. Bolo to predpovedané už pred tak dávnou dobou a z nebies sa ti dostáva všemožného vedenia. Si doprevádzaná všetkými Svätými, ktorí sa zhromaždili v plnej sile, aby zabezpečili, že táto misia nezlyhá. Ani nemôže. Ty sa musíš prestať trápiť i keď sa veci zdajú byť beznádejné, pretože je to klamstvo, s ktorým budeš konfrontovaná cez pôsobenie Podvodníka.

Ja, tvoja milovaná matka, pracujem po celý čas s tebou. Bola som to ja, kto ťa pripravil, aby si predstúpila pred môjho predrahého Syna. Boli ti udelené milosti, umožňujúce tvojej duši očistiť sa tak, aby si bola schopná pracovať pre Spasiteľa ľudstva.

Bolo to prostredníctvom môjho predrahého Syna, že si bola predvedená pred Najsvätejšiu Trojicu. Toto je jedna z najdôležitejších misií, odkedy bol môj Syn vyslaný, aby spasil svet od hriechu.

Nikdy nepripusť, aby si sa odklonila od tohto poslania ani nesmieš podľahnúť pokušeniu zutekať. Neustále sa modli ku mne, tvojej matke, za ochranu.

Tvoja milovaná Matka – Kráľovná nebies

Matka Milosrdenstva

 

02.11.2011 - 19:40 hod.

238. Počasie začne prejavovať nezvyčajné príznaky

Moja drahá, milovaná dcéra, ako sa Zem dostáva do nového stavu v príprave na Môj akt Božieho milosrdenstva, kedy prídem, aby Som vás všetkých ešte raz zachránil, tak aj počasie začne prejavovať nezvyčajné príznaky.

Nenávisť sa stupňuje v každom národe. Všade je cítiť nespokojnosť. Vzájomná láska je slabá, zatiaľ čo sebaláska sa nielenže toleruje, ale sa pokladá (dokonca) za nevyhnutnú k tomu, aby človek bol akceptovaný v dnešnom svete.

Ja vymetiem nenávisť. Pošliapem plány, ktorými chcú ľudia privodiť teror svojim bratom. Vymetiem aroganciu z vašich duší. Všetky hriechy vám budú odhalené spôsobom, akým sa v ich surovej ohavnosti javia Mojim očiam.

Prečo sa dnes tak mnoho duší dobrého srdca obracia Môjmu dávnemu učeniu chrbtom? Prečo teraz? Čo sa stalo s Božou láskou od Otca, že v ich očiach spôsobuje zahanbenie? Ja vám to poviem. Je to preto, lebo svetské radovánky priviedli na scestie tak mnoho Mojich detí. A hoci mnohé z materiálnych vecí, po ktorých túžia, sú im teraz nedosažiteľné, aj tak Ma ešte stále odmietajú. Duše ľudstva sú zahalené takou veľkou temnotou, že si to bude vyžadovať určitý čas, aby Moje svetlo nimi preniklo a prežiarilo ich duše.

Ako len prelievam horké slzy smútku pre tieto stratené duše, ktoré tak zúfalo túžia po spásonosnom pokoji. Len si neuvedomujú, že Som to iba Ja, kto môže priniesť pokoj do ich sužovaných sŕdc.

Ó ako dlho sa zabúdalo na Moju lásku! Som iba bezvýznamným fragmentom v ich mysliach bez reálneho významu. Túžia po pokoji mysle a srdca, no neprosia Ma oň. Pretože len vtedy, keď Ma poprosia, im môžem odpovedať. Nevedia to?

Tí z vás, ktorí Ma milujete no nenávidíte svojho brata alebo ste s ním rozhnevaní, potrebujete takisto Moju pomoc. Ja nechcem vašu oddanosť, pokiaľ sa k iným nesprávate láskavo. Keď zraňujete vašich bratov a sestry, nech sú dôvody preto akékoľvek, zraňujete tým Mňa. Nezáleží, ako obhajujete svoje činy, jedno však vedzte – Ja cítim bolesť tých, s ktorými zle zaobchádzate. Pokiaľ Ma takýmto spôsobom zraňujete, potom Mi nemôžete preukazovať skutočnú lásku, vychádzajúcu zo srdca.

Poučte sa z tohto. Hľadajte vo všetkom pokoru ešte predtým, ako predo Mňa predstúpite, aby ste prisahali vernosť Mojej svätej vôli. Takto si zachováte čistú dušu a budete spôsobilí vôjsť do Môjho Kráľovstva.

Vy, deti Moje, ste veľmi šťastné, pretože milióny z vás sa stanú súčasťou Môjho Nového raja. Je to preto, lebo žijete (práve) v tomto čase. Toľké z vás deti, ktoré ste v dnešnom svete, môžete byť teraz zachránené spôsobom, ktorý predchádzajúcim generáciám nebol umožnený.

Uvítajte túto novinu a chopte sa tejto príležitosti, dokiaľ ešte môžete, aby ste prijali Moje Božie milosrdenstvo s otvoreným a kajúcim srdcom.

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus

 

09.11.2011 - 15:32 hod.

244. Pre mnohých bude pokáním, keď budú trpieť bolesťou očistca

Počujte Moju naliehavú prosbu, deti, aby ste sa v tejto dobe zasvätili Nepoškvrnenému srdcu Mojej predrahej milovanej Matky.

Ona ako Sprostredkovateľka všetkých milostí bola ustanovená priviesť vás do Môjho Svätého Srdca, aby zachránila ľudstvo od skazy, ktorá ho očakáva, ak sa nevymaní z osídiel Satana.

Teraz je naliehavé, aby ste sa všetci vytrvalo modlili za spásu duší. Všetky duše predstúpia predo Mňa a pre mnohé to bude veľmi ťažké. Mnohé budú trpieť bolesťou očistca, no bude to ich jediná cesta k večnej spáse. Je omnoho lepšie pochopiť toto za života na zemi ako to zakúsiť po smrti. Keď tieto duše podstúpia toto pokánie, budú očistené a spôsobilé vôjsť do Môjho nového raja na zemi. Pretože len čisté duše budú schopné vôjsť. Musím na vás naliehať, aby ste prijali tento dar a postavili sa mu silou mysle, tela a duše zoči-voči. No chápte to a rozpoznajte v tom to, čím to je – cestou, vedúcou do večného života. Príležitosťou, porozumieť Môjmu Božiemu milosrdenstvu.

Nastal čas, aby ste si teraz pripravili svoje duše. Ak ste hľadali vykúpenie vašich hriechov (ešte) pred Varovaním, tak sa musíte modliť za druhých. Títo budú potrebovať byť silnými.

Odteraz sa každý jeden deň modlite Môj ruženec k Božiemu milosrdenstvu. Vy všetci. Pomôže to zachrániť tie úbohé duše, ktoré by mohli počas tejto nadprirodzenej udalosti následkom šoku zomrieť. Toto bude teraz už čo nevidieť prezentované svetu.

Nikdy nestrácajte nádej deti. Uverte Mi, keď vám hovorím, že vás milujem. Z tejto lásky vám prinášam tento dar.

Váš milujúci Spasiteľ

 

10.11.2011 - 15:30 hod.

245. Dvaja zlodeji na kríži

Moja drahá milovaná dcéra, keď Som zomrel na kríži, boli blízko Mňa dvaja zlodeji, ktorí boli tiež v tom istom čase ukrižovaní.

Jeden z nich Ma prosil, aby Som mu odpustil jeho hriechy a bol zachránený. Druhý to neurobil. Namiesto toho mal hluché uši. Jeho tvrdohlavosť a odmietnutie poprosiť Ma o odpustenie znamenali, že nemohol byť spasený.

To isté sa udeje počas Varovania. Niektoré z Mojich detí doznajú svoje hriechy a to, že Ma nimi urazili. Títo v úplnej pokore prijmú svoje pokánie a budú zachránení. Vojdú do Nového raja v nastávajúcej ére pokoja.

Potom budú takí, ktorí neuznajú svoje hriechy za tie, akými (v skutočnosti) sú – za ohavnosti v očiach Boha, Večného Otca.

Týmto dušiam poskytnem dostatok času, aby oľutovali – také nesmierne je Moje milosrdenstvo. Modlite sa, aby hľadali vykúpenie a mohli byť takisto zachránení. Chcem, aby všetky Moje deti objali Môj veľký dar milosrdenstva. Chcem, aby ste všetci vošli bránami Nového Raja.

Modlite sa, aby sa zatvrdilé duše obmäkčili a prijali Moju ruku. Modlite sa, aby sa naučili byť pokorní v Mojich očiach.

Váš Ježíš

Vykupiteľ ľudstva

 

11.11.2011 - 16:00 hod.

246. Najskôr sa ukážu znamenia na oblohe - slnko bude rotovať

Modlitby - a mnoho ich je teraz za potreby, aby pomáhali zachraňovať duše. Ty, dcéra Moja, musíš pripraviť svoju rodinu a povedať tým, ktorí potrebujú Moje veľké milosrdenstvo, aby sa pripravili.

Ešte raz (hovorím) – najskôr sa ukážu znamenia na oblohe. Mnohí ľudia sa vzpriamia a spozornejú, keď uvidia zmeny na oblohe. Stanú sa svedkami rotácie slnka ako nikdy predtým. Potom uvidia kríž. Toto sa udeje bezprostredne pred kolíziou hviezd (resp. komét – pozn. prekl.na oblohe a vtedy, keď sa Zem pohrúži do lúčov Môjho Božieho milosrdenstva.

Potom bude nasledovať ticho, takže každá duša bude v stave absolútneho súkromia, keď predo Mňa predstúpi. Povedz Mojim deťom, načo majú dávať pozor, pretože sa nemusia báť. Tejto udalosti sa netreba obávať. Namiesto toho je potrebné, aby ste všetci uvítali toto stretnutie.

Všetky Moje deti musia akceptovať, že Som to Ja, ktorý teraz pred nich predstupuje. Nemusia sa domnievať, že ide o koniec sveta, pretože tomu tak nie je. Je to začiatok nového obdobia v čase, kedy sa všetky Moje deti nakoniec dozvedia pravdu.

Radujem sa a pociťujem veľkú nežnosť ku každej jednotlivej duši, ktorá môže byť spasená, ak Mi dovolí, aby Som jej poskytol tento dar.

Modlite, modlite, modlite sa teraz za všetky duše a najmä za tie, ktoré budú tak vyľakané, že nebudú dostatočne silné nato, aby prijali Moju milosrdnú ruku.

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus

 

24.11.2011 - 21:00 hod.

261. Svet sa navždy zmení

Moja vrúcne milovaná dcéra, neboj sa času, v ktorom sa nachádzate a v ktorom sa nachádza celý svet.

Táto cesta počas tak krátkeho času bola pre teba, dcéra Moja, náročná.

Od začiatku si neochvejne nasledovala Moju Svätú vôľu, hoci si mala svoje pochybnosti. Nehľadiac na posmešky z istých kruhov obzvlášť z tých, ktoré prehlasujú, že sú Mojimi svätými učeníkmi ako aj Mojej milovanej Matky nikdy si nezaváhala v odovzdávaní Môjho svätého slova svetu. Nevšímaj si všetku túto bolesť, pretože teraz sa už pominula.

Teraz, keď prichádzam vo Svojom nesmiernom milosrdenstve, všetky Moje deti, ktoré majú skutočnú vieru, padnú (na kolená) v pokornom vzdávaní Mi vďaky, aby Ma privítali a prijali Moje milosrdenstvo. Pravda bude teraz zjavená.

Povstaňte všetci a radostne očakávajte Môj príchod.

Svet sa navždy zmení.

Pamätajte si, že sa tak deje vďaka Mojej hlbokej láske ku vám všetkým nevynímajúc ani tých, ktorí sa vysmievajú Môjmu svätému slovu alebo Ma odmietajú pretože prichádzam, aby Som vás ešte raz zachránil.

Váš Spasiteľ a Vykupiteľ

Ježiš Kristus

 

27.11.2011 - 15:30 hod.

262. Nezjavím žiadne dátumy

Moja drahá milovaná dcéra, musíš zachovať pokoj a rozvahu a mať plnú dôveru vo Mňa.

Čas Varovania je už takmer tu a musíte zachovať pokoj. Modli sa dcéra Moja, aby skrze Môj dar mohlo byť spasené celé ľudstvo.

Prosím, aby ste nevyjadrovali žiadne domnienky ohľadne dátumov, pretože Som vám už viackrát povedal, že nezjavím žiadne dátumy.

Neprináleží vám to vedieť. Buďte trpezliví. Čas Veľkého Varovania bude stanovený podľa Mojej Svätej Vôle.

Vložte všetku vašu dôveru do Mňa a prenechajte všetko Mne.

Váš milovaný Ježiš

 

02.12.2011 - 22:35 hod.

271. Moje milosrdenstvo zahŕňa všetky rasy, farby pleti a náboženstvá –

Moja drahá dcéra, zostaň silná a mysli na dobrú správu, ktorá znamená, že Moje milosrdenstvo privedie väčšinu Mojich drahých detí späť do lona Môjho Svätého Srdca.

Tie úbohé nešťastné duše, ktoré svoje životy zapredali zlu, potrebujú vaše utrpenie, aby mohli byť zachránené. A hoci je mimoriadne ťažké tomu porozumieť a z ľudského hľadiska veľmi tvrdé prijať to, (aj napriek tomu) musíte mať vo Mňa dôveru. Vaše vlastné utrpenie ako aj utrpenie Mojich oddaných nasledovníkov smeruje k spáse duší. Žiadne utrpenie nie je zbytočné. Táto obeta je dar, ktorý dávate Mne. Nezabúdajte, že utrpenie uľahčuje aj Moje bremeno.

Som unavený Mojím vlastným utrpením, dcéra Moja, ale teším sa, keď nakoniec objímem Moje deti v jednote s Mojím Večným Otcom.

Predstavte si, že sa to podobá tomuto keď niektorý milovaný člen rodiny vycestuje a po mnohých rokoch sa vráti domov, aké nesmierne nadšenie nato zavládne. Aká to nesmierna radosť. Pomyslite si na túžbu, ktorú prechovávajú rodičia ku svojmu synovi alebo dcére, ktorých dlhé roky nevideli a čo všetko pre nich znamená takéto opätovné stretnutie.

Ja vás, deti, všetkých milujem s neochvejnou náruživosťou. Teším sa na naše opätovné stretnutie, až budem môcť každého jedného z vás pevne objať v Mojom náručí a pritisnúť vás k Môjmu srdcu. Moja rodina je po prvýkrát od doby, ako bol stvorený raj pre Adama a Evu, konečne pripravená na to, aby sa znovu zjednotila.

Vylievam Moju lásku a milosrdenstvo, aby prikryli všetky Moje deti vo všetkých kútoch sveta, lebo zahŕňajú všetky rasy, všetky farby pleti, všetky náboženstvá a všetkých hriešnikov.

Očakávajte tento veľkolepý okamih dejín. Konečne navždy zmizne úbohá nenávisť, utrpenie, nepokoj, nedôvera, chamtivosť, násilie a ostatné zlo. Predstavte si, deti, aké to bude. Nová, úžasná doba lásky a mieru vo svete.

Nech ani jeden z vás neprepasie tento život večného šťastia. Priali by ste si snáď, aby niektorí z vašich bratov alebo sestier boli z neho vylúčení? Pretože pokiaľ by boli, potom by naveky trpeli večnou temnotou v plameňoch pekla. Pamätajte si, deti naveky! Potom už nebude možný žiaden návrat.

Modlite sa, aby tento Raj mohli zdediť všetky duše. Modlite sa za tie duše, na ktorých vám osobne záleží. Modlite sa za všetky duše.

Váš Ježiš

Spasiteľ a Vykupiteľ celého ľudstva

 

14.12.2011 - 19:15 hod.

282. Druhý príchod sa uskutoční skoro po Varovaní

Moja drahá milovaná dcéra, musíš Mi vždy dôverovať a byť si vedomá toho, že ani jedno posolstvo, ktoré ti dávam, nebude nikdy znečistené (falošné pozn. prekl.).

Držím ťa pevne v Mojom najsvätejšom srdci a tvoja ruka je vedená Mojou rukou.

Ty môžeš a vždy aj budeš zapisovať len Moje sväté slovo, aby si celému svetu odovzdávala Moje posolstvá.

Nesmieš sa stále pokúšať o stanovenie dátumu Varovania. Ja nemôžem zjaviť tento dátum, lebo to nie je v súlade s vôľou Môjho Večného Otca. Varovanie sa udeje celkom neočakávane a vtedy, keď ho ľudia nebudú predvídať.

Času je už veľmi málo a preto ho čo najviac využívajte na vytrvalé modlitby za spásu duší všetkých duší.

Veľký Trest bol pozdržaný a dôjde k nemu len vtedy, ak sa po Varovaní nebudú ľudia kajať a vo veľkom počte sa neodvrátia od svojich skazených spôsobov.

Môj Otec dal súhlas k oznámeniu Môjho Druhého príchodu na Zem v rámci veľmi krátkeho časového obdobia. Udeje sa to skoro po Varovaní. Od všetkých duší sa vyžaduje, aby boli nato plne pripravené.

 

Modlitebná kampaň (14)

"Za ochranu proti atómovej vojne"

Ó, všemohúci Otče, Bože Najvyšší, prosím Ťa, maj zmilovanie so všetkými hriešnikmi. Otvor ich srdcia, aby prijali spásu a dostali hojnosť milostí.

Vypočuj moje prosby za moju vlastnú rodinu a daj, aby každý z nich našiel milosť v Tvojom milujúcom srdci.

Ó, Bože, Nebeský Otče, ochráň všetky svoje deti na zemi od atómovej vojny ako aj iných zločinov, ktoré sú plánované na zničenie Tvojich detí.

Odvráť od nás všetko zlo a ochraňuj nás.

Osvieť nás, aby sme otvorili svoje oči a mohli tak bez strachu v našich dušiach počuť a prijať pravdu o našej spáse.

Choďte v pokoji.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

 

29.12.2011 - 15:00 hod.

297. Každý druh milosrdenstva bude preukázaný tým, ktorí nemilujú Môjho Otca

Moja predrahá, milovaná dcéra, už čoskoro budú Moje deti všade prebudené zo svojej hlbokej a prázdnej driemoty.

Keď sa prebudia do Varovania, mnohí budú zdesení. Tým, ktorí budú vystrašení, musím povedať nasledovné.

Buďte vďační, že ste prebudení z temnoty.

Radujte sa, že je vám ukázané svetlo Môjho milosrdenstva. Ak je to pre vás ťažké, potom vás snažne prosím, aby ste toto čistenie znášali s pokorou, pretože bez tejto očisty nebudete mať večný život, na ktorý máte právo.

Modlite sa ku Mne, aby Som vám počas týchto ťažkých okamihov pomohol a Ja vás pozdvihnem a dám vám silu, ktorú potrebujete.

Pokiaľ odmietnete Moju ruku milosrdenstva, tak vám bude poskytnutá len veľmi krátka doba k pokániu.

Každý druh milosrdenstva bude preukázaný tým z vás, ktorí nemilujete Môjho Otca. Ale vedzte, že Jeho trpezlivosť je u konca.

Bude vám preukázaný veľký čin Môjho milosrdenstva. Bude len na vás, či sa stanete pokornými a budete prosiť o milosrdenstvo. Nemôžete byť prinútení, aby ste to spravili.

Modlite sa, ak sa nedokážete vyrovnať s touto očistou, aby sa potom iní modlili za vaše duše.

Nikdy nemajte predo Mnou strach. Nikdy neodmietajte Moju spasiteľskú ruku, pretože bezo Mňa nie ste ničím. Nečakajte, aby ste kričali po Mojej láske vtedy, keď už bude príliš neskoro nato, aby Som vám pomohol (*viď poznámka).

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus

* Poznámka:

Keď je po smrti nič netušiaca duša konfrontovaná s realitou pekla, do ktorého buď padá smerom nadol alebo je démonmi padlými anjelmi do neho vlečená (peklo sa podľa vyjadrenia mnohých ľudí so zážitkom klinickej smrti, ktorí popisujú skúsenosť pekla, ako i podľa mnohých vizionárov, nachádza v strede našej Zeme), tak mnohé tieto stratené duše v hrôze posmrtnej reality pekla začínajú zúfalo kričať na Ježiša žiaľ vtedy je už príliš neskoro! Ježiš rešpektuje dar Boha Otca slobodnú vôľu každého človeka a jeho rozhodnutie pre večný život skrze svojho Spasiteľa alebo pre posmrtný život v spoločnosti Satana a jeho démonov. Len počas pozemského života sa cez našu slobodnú vôľu rozhodujeme buď pre nášho Spasiteľa alebo proti nemu. Akonáhle prekročíme prah smrti a ocitneme sa na "druhej strane", potom je už prineskoro volať a hľadať Ježiša, ak sme ho nevolali a nehľadali počas nášho života na Zemi, keď sme ešte žili v našom tele. Žiaľ, tento fakt neberú na vedomie práve tí ľudia, ktorých sa to najviac týka tých, ktorí zatvrdilo a mnohokrát priam nenávistne odmietajú svojho Spasiteľa a Vykupiteľa celého ľudstva!

 

31.12.2011 - 12:00 hod.

298. Bez aktu Môjho milosrdenstva by sa národy navzájom zničili

Výňatok zo súkromného posolstva Márii Božského Milosrdenstva, ktoré obsahuje 16. modlitbu modlitebnej kampane pred Varovaním, aby ľudia prijali milosti, ktoré im budú dané Ježišom Kristom počas Varovania, ako aj sľub Ježišovi ohlasovať Jeho najsvätejšie Slovo svetu.

Dcéra Moja, Varovanie dokáže všetkým, že tieto Moje sväté posolstvá svetu sú pravé. Nikdy nesmieš o nich pochybovať. Ani jedno z nich nebolo žiadnym spôsobom znečistené.

Priprav sa na Varovanie a povedz svojej rodine a deťom, aby odriekali malú modlitbu za odpustenie svojich hriechov.

Teraz ti v rámci Modlitebnej kampane (16) dávam pre svet špeciálnu modlitbu "Za prijatie milostí, ponúknutých počas Varovania", aby pomohla dušiam pevne stáť počas Veľkého aktu milosrdenstva, darovaného teraz svetu.

"Ó môj Ježišu, pevne ma drž počas tejto skúšky Tvojho veľkého milosrdenstva.

Daj mi potrebné milosti, aby som sa v Tvojich očiach stal maličkým.

Otvor moje oči pre pravdu Tvojho prísľubu večnej spásy.

Odpusť mi moje hriechy a ukáž mi Tvoju lásku a Tvoju priateľskú ruku.

Vezmi ma do náručia svätej rodiny, aby sme sa všetci mohli opäť zjednotiť.

Milujem Ťa Ježišu a sľubujem Ti, že od dnes budem s čistotou duše a bez strachu vo svojom srdci hlásať Tvoje sväté slovo naveky a navždy. Amen."

Nikdy sa neobávaj tohto Veľkého aktu Môjho Milosrdenstva, ktorý sa musí stať, lebo inak by sa národy navzájom zničili.

Väčšina ľudstva sa obráti ale bitka o duše sa teraz zosilní.

Váš milovaný Ježiš

Spasiteľ celého ľudstva

 

01.01.2012 - 15:00 hod.

299. Panna Mária - vo svete zavládne dočasný mier, ak sa temné duše obrátia

Moje dieťa, čas je už blízko ale moje deti musia byť trpezlivé. Všetko napreduje v súlade so Svätou vôľou môjho Otca.

Musíte pochopiť, deti, že sily zla vo vašom svete ohrozujú vašu vieru v Boha Otca. Tieto sily zla nezvíťazia, pretože nemajú žiadnu moc nad mojim Nebeským Otcom. Napriek tomu budú mučiť svojich spolubratov a spolusestry vraždami, vojnami a kontrolou.

Modlite sa, aby tieto temné duše už čoskoro uvideli svetlo môjho Syna. Keď ho naozaj uvidia a počas Varovania sa obrátia, potom na zemi zavládne dočasný mier.

Môj Syn Ježiš Kristus, na ktorého spásu sa musia spoliehať všetky duše, je už netrpezlivý, aby ľudstvu priniesol Svoje Veľké milosrdenstvo.

Vytrvalo sa modlite, moje deti, za spásu tých temných duší, ktoré nemusia prežiť Varovanie.

Tieto úbohé duše zachváti hrôza nielen vtedy, keď uvidia svoje hriechy, ale aj vtedy, keď uvidia tú temnotu, v ktorej sa nachádzajú. Táto temnota zahalila ich duše natoľko, že vo svetle milosrdenstva môjho Syna sa budú cítiť slabí a bezmocní.

Mnohí budú natoľko slabí, že nesiahnu po milosrdenstve, ktoré im môj Syn ponúkne.

Naliehavo vás prosím, aby ste sa modlili za tieto duše. Môj Syn je rozhodnutý zachrániť tieto duše ako prvé. On potrebuje viac modlitieb, deti. Musíte prosiť o milosrdenstvo pre tieto zatemnené duše.

Moje dieťa, požiadaj moje deti, aby zasvätili túto modlitebnú kampaň mne, Matke Spásy.

"Ó, nepoškvrnené srdce Márie Matky spásy a Prostredníčky všetkých milostí.

Ty, ktorá sa podieľaš na spáse ľudstva od skazenosti Satana, modli sa za nás.

Matka Spásy, modli sa za nás, aby mohli byť spasené všetky duše a mohli prijať lásku a milosrdenstvo, ktoré im preukáže tvoj Syn náš Pán Ježiš Kristus, ktorý prichádza ešte raz, aby zachránil ľudstvo a dal nám príležitosť k večnej spáse. Amen."

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy