Plnomocné odpustky 

 

31.01.2012 - 21:30 hod.

329. Ježiš udelí plné odpustky k úplnému odpusteniu hriechov

(Toto posolstvo dostala Mária Božieho Milosrdenstva po jednej a pol hodine počas eucharistickej adorácie).

Moja najmilšia dcéra, ako sa radujem z lásky, ktorú Mi preukazujú moji vzácni nasledovníci, ktorých láska je tak úzko previazaná s mojím najsvätejším Srdcom.

Teším sa z mojich verných detí, ktorých láska ku Mne Mi prináša takú radosť v mojej bolesti.

Oni sú svetlom, ktoré mi dodáva potrebnú silu na vedenie mojej armády.

Tieto moje vyvolené deti sú presvedčené, že to bola len ich samotná viera, ktorá ich ku Mne priviedla.

Neuvedomujú si, že to bol môj Duch Svätý, ktorý na nich zostúpil, najmä na tie s otvoreným srdcom, aby sa tak mohli pripojiť k zvyšku mojej cirkvi na Zemi.

Tí moji milovaní nasledovníci, ktorí preukazujú poslušnosť, rozhodnosť vôle a čistú lásku vo svojich dušiach, budú základom, na ktorom teraz znovu postavím svoju Cirkev na Zemi.

Mojej armáde, pre jej lásku ku Mne, budú teraz dané celkom výnimočné milosti.

Udelím im úplné odpustky, aby mohli niesť pochodeň môjho ohňa a mohli tak šíriť obrátenie.

Tento dar odo Mňa im umožní šíriť pravdu môjho svätého Slova, takže sa dotkne sŕdc všade, kam pôjdu.

Musia sa v rámci Modlitebnej kampane (24) modliť počas siedmych po sebe nasledujúcich dňoch túto modlitbu "Za plné odpustky a úplné odpustenie hriechov" a bude im udelený dar úplného odpustenia hriechov a moc Ducha Svätého.

"Ó môj Ježišu, Ty si svetlo na zemi, Ty si plameň, ktorý sa dotýka všetkých duší.

Tvoje milosrdenstvo a láska nepoznajú hraníc.

Nie sme hodní obete, ktorú si priniesol svojou smrťou na kríži.

Vieme však, že Tvoja láska k nám je väčšia, ako naša láska k Tebe.

Daj nám Pane dar pokory, aby sme si zaslúžili Tvoje nové Kráľovstvo.

Naplň nás Duchom Svätým, aby sme mohli kráčať vpred a veď Tvoju armádu, aby hlásala pravdu Tvojho svätého Slova a pripravila našich bratov a sestry na slávu Tvojho Druhého príchodu na Zem.

Chválime Ťa.

Velebíme Ťa.

Ponúkame seba samých, naše bolesti, naše trápenia ako dar Tebe na záchranu duší.

Milujeme Ťa, Ježiš.

Zmiluj sa nad všetkými svojimi deťmi, kdekoľvek sú.

Amen."

Choďte vpred v pokoji, moji milovaní nasledovníci a pamätajte, že vaša láska ku Mne zapaľuje moje srdce a prináša veľkú radosť môjmu Večnému Otcovi, mojej Blahoslavenej Matke, anjelom a všetkým svätým v nebi.

Milujem vás všetkých. Čakám na okamih, kedy objímem každého z vás vo svojom náručí, aby ste našli pokoj, lásku a radosť, po ktorých ste túžili po celý svoj život na zemi.

Váš milujúci Ježiš Kristus