MODLITEBNÁ KAMPAŃ cela.docx (94722)

 

Modlitby


               BOH  OTEC  ŽIADA  SPOJIŤ  SA  V SPOLOČNEJ  MODLITBE

Bože Najvyšší, v mene Tvojho milovaného Syna Ježiša Krista, ktorého si obetoval, aby si nás, Tvoje úbohé deti zachránil od pekelných plameňov, vypočuj našu modlitbu. Dovoľ,
aby sme Ti  ponúkli našu pokornú obetu a prijali skúšky a súženia ako prostriedok spásy pre všetky duše počas Varovania.
Úpenlivo Ťa prosíme, odpusť hriešnikom, pre ktorých je ťažké, aby sa navrátili a prijali
Tvoju milosrdnú dobrotu, a aby priniesli nevyhnutné obete, ktoré budú zadosťučinením
za ich vykúpenie v Tvojich svätých očiach. Amen.

 

1.   MODLITBA - MÔJ  DAR  JEŽIŠOVI  NA  ZÁCHRANU  DUŠÍ

Môj najdrahší Ježišu, Ty, ktorý nás tak nesmierne miluješ, dovoľ mi, aby som svojou pokorou pomohol/a/ zachrániť Tvoje vzácne duše. Maj milosrdenstvo so všetkými hriešnikmi bez ohľadu na to, ako bolestne Ťa urazili.
Dovoľ mi cez modlitbu a utrpenie pomôcť tým dušiam, ktoré nemusia prežiť Varovanie,
aby našli miesto po Tvojom boku v Tvojom kráľovstve.
Ó, najdrahší Ježišu, vypočuj moju modlitbu, aby som Ti pomohol/a/ získať tie duše,
po ktorých tak túžiš.
Ó,  Najsvätejšie Srdce Ježišovo, sľubujem, že zostanem navždy verný/á/ Tvojej Najsvätejšej vôli. Amen.

 

              2.   MODLITBA  ZA  SVETOVÝCH  VLÁDCOV

Môj Večný Otče, v mene Tvojho milovaného Syna Ježiša Krista prosím, aby si ochraňoval svoje deti pred prenasledovaním, ktoré plánujú globálne sily proti nevinným národom.
Prosím za odpustenie hriechov tých duší, ktoré sú príčinou tohto utrpenia, aby sa s pokornými a kajúcimi srdcami mohli k Tebe obrátiť.
Prosím, udeľ svojim sužovaným deťom silu odolávať toľkému utrpeniu na odčinenie hriechov sveta. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

3.       MODLITBA -  ZBAVIŤ  SVET  STRACHU

Ó, môj Pane Ježišu Kriste, úpenlivo Ťa prosím, zbav svet od strachu, ktorý oddeľuje duše
od Tvojho milujúceho Srdca.
Modlím sa, aby sa duše, ktoré počas Varovania zažijú skutočný strach, zastavili a dovolili
Tvojmu milosrdenstvu zaplaviť ich duše, aby sa tak oslobodili a milovali Ťa spôsobom akým majú. Amen.

 

4.        MODLITBA -  ZJEDNOTIŤ  VŠETKY  RODINY

Ježišu, zjednoť počas Varovania všetky rodiny, aby získali večnú spásu.
Modlím sa, aby všetky rodiny zostali pospolu v jednote s Tebou – ó, Ježišu – aby sa tak mohli stať dedičmi Tvojho Nového raja na zemi. Amen. 

5.        MODLITBA - CHVÁLA  BOHU  NAJVYŠŠIEMU

Ó, Večný Otče, obetujeme Ti naše modlitby v radostnom vďakyvzdaní za Tvoj vzácny dar milosrdenstva celému ľudstvu.
Plesáme a vzdávame Ti – Najslávnejší Kráľ – našu chválu a úctu za Tvoje láskyplné
a nežné milosrdenstvo.
Ty – Najvyšší Bože – si náš Kráľ a v pokornej odovzdanosti padáme k Tvojim nohám
za tento dar, ktorý nám teraz prinášaš.
Bože, prosíme Ťa, zmiluj sa nad všetkými svojimi deťmi. Amen.

 

6.        MODLITBA  ZA  ZASTAVENIE  ANTIKRISTA

Ó, Ježišu, modlím sa, aby Boh vo svojom milosrdenstve zabránil Antikristovi a jeho ohavnej armáde spôsobovať hrôzu a utrpenie Tvojim deťom.
Modlíme sa, aby bol zastavený, a aby bola odvrátená trestajúca ruka vďaka obráteniu počas Varovania. Amen.

 

7.        MODLITBA  ZA  TÝCH,  KTORÍ  ODMIETAJÚ  MILOSRDENSTVO

Ježišu, úpenlivo Ťa prosím, aby si odpustil tým hriešnikom, ktorých duše sú v takej
temnote, že odmietnu svetlo Tvojho milosrdenstva.
Úpenlivo Ťa prosím, odpusť im Ježišu, aby boli vykúpení z hriechov, z ktorých sa len ťažko dokážu sami vyslobodiť.
Zaplav ich srdcia lúčmi Tvojho milosrdenstva a umožni im, aby sa navrátili do Tvojho
lona. Amen.

 

8.        MODLITBA  VYZNANIA  HRIECHOV

Najdrahší Ježišu, prosím Ťa o odpustenie všetkých mojich hriechov ako aj za bolesť
a utrpenie, ktoré som spôsobil/a/ iným.
Pokorne Ťa prosím za milosti, aby som sa stránil/a/ znova Ťa urážať a aby som Ti ponúkol/a/ pokánie, ktoré bude zodpovedať Tvojej Najsvätejšej vôli.
Úpenlivo Ťa prosím, aby si mi odpustil každú budúcu urážku, na ktorej by som mohol/a/ mať podiel a ktorá by Ti spôsobila bolesť a utrpenie.
Vezmi ma so sebou do Novej éry mieru, aby som sa tak mohol/a/ navždy stať súčasťou Tvojej rodiny.
Milujem Ťa, Ježišu.
Potrebujem Ťa, Ježišu.
Vzdávam Ti úctu, Ježišu a všetkému, čím si.
Pomôž mi, Ježišu, aby som sa mohol/a/ stať hodným/ou/ vojsť do Tvojho kráľovstva. Amen.

 

9.       MODLITBA - PONÚKNUŤ  UTRPENIE  AKO  DAR

Ó, Najsvätejšie Srdce Ježišovo, nauč ma, aby som v Tvojom svätom mene akceptoval/a/ urážky, ktorých sa mi dostáva, keď v pokornom vďakyvzdaní hlásam Tvoje Slovo.
Nauč ma, aby som pochopil/a/ ako ma poníženie, bolesť a utrpenie bližšie privádzajú
k Tvojmu Najsvätejšiemu Srdcu.
Dovoľ mi, aby som s láskou a šľachetnosťou ducha prijal/a/ tieto skúšky a aby som Ti ich mohol/a/ ponúknuť ako dary tak vzácne pre Teba na záchranu duší. Amen.

 

10.     MODLITBA - NIESŤ  PLAMEŇ  TVOJEJ  LÁSKY

Pomôž nám, drahý Ježišu, aby sme v Tvojom mene nebojácne povstali a niesli plameň
Tvojej lásky všetkými národmi.
Daj nám, Tvojim deťom silu, aby sme vydržali zlo, ktorému budeme čeliť zo strany všetkých tých, ktorí nemajú skutočnú vieru v Tvoje milosrdenstvo. Amen.

 

11.     MODLITBA   ZASTAVENIA   NENÁVISTI  VOČI  VIZIONÁROM

Ó, Božské Srdce Ježišovo, prosím Ťa, zastav nenávisť a závisť, ktoré v týchto časoch prechovávajú Tvoji stúpenci voči pravým vizionárom.
Prosím Ťa, aby si vypočul moju modlitbu a dal Tvojim vizionárom silu, ktorú potrebujú            
na  ohlasovanie Tvojho Najsvätejšieho Slova neveriacemu svetu. Amen.

 

12.     MODLITBA  ZA  VYVAROVANIE  SA  HRIECHU  PÝCHY

Ó, môj Ježišu, pomôž mi, aby som sa vyvaroval/a/ hriechu pýchy, keď hovorím v Tvojom
mene.
Odpusť mi, ak niekedy niekoho znevážim v Tvojom svätom mene.
Pomôž mi, Ježišu, aby som počúval/a/, keď prehovorí Tvoj hlas a naplň ma svojím Duchom
Svätým, aby som mohol/a/ rozpoznať pravdu Tvojho Slova, keď voláš k ľudstvu. Amen.

 

13.     MODLITBA  ZA  IMUNITU  PRE  TÝCH,  KTORÍ  ODMIETAJÚ  PÁNA      
   JEŽIŠA

Ó, Nebeský Otče, skrze lásku Tvojho milovaného Syna Ježiša Krista, ktorého utrpenie
na kríži nás spasilo od hriechu, prosím zachráň všetkých tých, ktorí naďalej odmietajú
Jeho milosrdnú ruku.
Drahý Otče, zaplav ich duše dôkazom Tvojej lásky.
Nebeský Otče, úpenlivo Ťa prosím, vypočuj moju modlitbu a zachráň tieto duše ...
od večného zatratenia.
Skrze Tvoje milosrdenstvo im dovoľ, aby ako prví vstúpili do Novej éry mieru na zemi.
Amen.

 

14.      MODLITBA  K  ODVRÁTENIU  ATÓMOVEJ  VOJNY

Ó, Všemohúci Otče, Bože Najvyšší, prosím Ťa, maj zmilovanie so všetkými hriešnikmi.
Otvor ich srdcia, aby prijali spásu a dostali hojnosť milostí.
Vypočuj moje prosby za moju vlastnú rodinu a daj, aby každý z nich našiel milosť
v Tvojom  milujúcom Srdci.
Ó, Bože, Nebeský Otče, ochráň všetky svoje deti na zemi od atómovej vojny ako aj iných
zločinov, ktoré sú plánované na zničenie Tvojich detí.
Odvráť od nás všetko zlo a ochraňuj nás.
Osvieť nás, aby sme otvorili svoje oči a mohli tak bez strachu v našich dušiach počuť
a prijať pravdu o našej spáse. Amen.

 

15.    MODLITBA  VĎAKY  ZA  DAR  BOŽIEHO  MILOSRDENSTVA

Ó, môj Nebeský Otče, s hlbokou vďakou Ti vzdávame úctu za obetu, ktorú si nám
priniesol, keď si do sveta poslal Spasiteľa.
S pokornou vďačnosťou a v radostnom vďakyvzdaní Ti obetujeme naše modlitby
za dar Božieho milosrdenstva, ktorý teraz dávaš svojim deťom.
Ó, Bože – Ty, ktorý si Najvyšší – daj, aby sme sa stali hodnými s vďačnosťou prijať toto
veľké milosrdenstvo. Amen.

 

16.     MODLITBA  NA  PRIJATIE  MILOSTÍ  PONÚKANÝCH  POČAS      VAROVANIA

Ó, môj Ježišu, pevne ma drž počas tejto skúšky Tvojho veľkého milosrdenstva.
Daj mi potrebné milosti, aby som sa v Tvojich očiach stal/a/ maličkým/ou/.
Otvor moje oči pre pravdu Tvojho prísľubu večnej spásy.
Odpusť mi moje hriechy a ukáž mi Tvoju lásku a Tvoju priateľskú ruku.
Vezmi ma do náručia Svätej rodiny, aby sme sa všetci mohli opäť zjednotiť.
Milujem Ťa Ježišu a sľubujem, že od tohto dňa budem bez strachu vo svojom srdci
a s čistotou duše hlásať Tvoje sväté Slovo naveky a navždy. Amen.

 

17.    MATKA  SPÁSY:  MODLITBA  ZA  TEMNÉ  DUŠE

Ó, Nepoškvrnené Srdce Márie – Matka Spásy a Prostredníčka všetkých milostí.
Ty, ktorá sa podieľaš na spáse ľudstva od skazenosti Satana, modli sa za nás.
Matka Spásy, modli sa, aby všetky duše mohli byť spasené a prijali lásku a milosrdenstvo,
ktoré ukazuje Tvoj Syn, náš Pán Ježiš Kristus, ktorý príde opäť zachrániť ľudstvo a dá
nám príležitosť k večnej spáse. Amen.

 

18.    MODLITBA  ZASTAVENIA  ANTIKRISTA  A  JEHO  SKUPINY

Ó, milovaný Ježiš, zachráň svet pred Antikristom. Ochraňuj nás pred zákernými nástrahami Satana. Zachráň posledné zvyšky svojej Cirkvi od zla. Daruj všetkým svojim
Cirkvám silu a milosti potrebné, aby nás chránili pred vojnami a prenasledovaním, ktoré
sú plánované Satanom a jeho armádou teroristov. Amen.

 

19.    MODLITBA  ZA  MLADÝCH

Matka Spásy, prosím Ťa, modli sa za milosrdenstvo pre mladé duše, ktoré sú v strašnej
temnote, aby spoznali Tvojho milovaného Syna, keď príde, aby zachránil celé ľudstvo.
Nech ani jedna duša nebude vylúčená. Nech ani jedna duša neodmietne jeho veľké milosrdenstvo. Modlím sa, Matka, aby boli všetci zachránení a prosím Ťa, aby si tieto duše
prikryla svojím svätým plášťom a poskytla im tak ochranu pred podvodníkom, ktorú tak
veľmi potrebujú. Amen.

 

20.    MODLITBA  NA  ZASTAVENIE  ANTIKRISTA  PRED  ZNIČENÍM   
  SVETA

Ó, Bože Otče, v mene Tvojho predrahého Syna, úpenlivo na Teba volám, aby si nedovolil
Antikristovi polapiť duše Tvojich detí.
Všemohúci Otče, úpenlivo Ťa prosím, zabráň mu, aby na Tvoje deti zoslal teror.
Vrúcne Ťa prosím, nedovoľ mu, aby nakazil Tvoje stvorenie a maj prosím milosrdenstvo
s tými úbohými dušami, ktoré voči nemu budú bezbranné.
Drahý Otče, vypočuj moju modlitbu a zachráň všetky svoje deti od tohto strašného zla.
Amen.

 

21.    MODLITBA - VĎAKYVZDÁVANIE  BOHU  OTCOVI  ZA  SPÁSU   ĽUDSTVA

Vzdávame Ti chválu a vďaku, ó Najsvätejší Bože, Všemohúci Stvoriteľ ľudstva
za lásku a súcit, ktoré prechovávaš k ľuďom.
Ďakujeme Ti za dar spásy, ktorým si obdaroval svoje úbohé deti.
Prosíme Ťa, ó Pane, zachráň tých, ktorí nasledujú Satana a daj, aby otvorili svoje srdcia
pravde ich večného života. Amen.

 

22.    MODLITBA – ABY  KATOLÍCKI  KŇAZI  ZACHOVÁVALI  UČENIE   CIRKVI

Ó, môj milovaný Ježišu, zachovaj ma pri sile a udržuj vo mne plameň mojej lásky
k  Tebe v každom okamihu dňa. Nikdy nedovoľ, aby tento plameň mojej lásky k Tebe
pohasol alebo úplne vyhasol. Nikdy nedovoľ, aby som v slabosti podľahol/a/ pokušeniu.
Udeľ mi potrebné milosti, aby som sa vo svojej oddanosti a vernosti stal/a/ hodným/ou/ svojho povolania a dôsledne zachovával/a/ pravé učenie katolíckej Cirkvi.
Ponúkam Ti vždy svoju vernosť. Sľubujem, že budem po boku Tvojej armády bojovať
za katolícku Cirkev, aby znovu mohla povstať v sláve a uvítať Ťa, drahý Ježišu,
keď opäť prídeš. Amen.

 

23.    MODLITBA  ZA  BEZPEČNOSŤ  PÁPEŽA  BENEDIKTA  XVI.

Ó, môj Večný Otče, v mene Tvojho milovaného Syna Ježiša Krista a kvôli jeho utrpeniu,
ktoré podstúpil, aby zachránil svet od hriechu, obetujem teraz túto modlitbu za ochranu
Tvojho svätého služobníka, pápeža Benedikta, hlavy Tvojej Cirkvi na zemi, aby aj on
mohol byť nápomocný pri záchrane Tvojich detí a všetkých Tvojich zasvätených služobníkov z područia Satana a jeho padlých anjelov, ktorí sa potulujú svetom a kradnú
duše.
Ó, Otče, ochraňuj Tvojho pápeža, aby Tvoje deti mohli byť vedené po tej pravej ceste,
vedúcej do Tvojho Nového raja na zemi. Amen.

 

24.    MODLITBA - ÚPLNÉ  ODPUSTKY  K ÚPLNÉMU  ODPUSTENIU  HRIECHOV /modliť sa 7 dní/

Ó, môj Ježišu, Ty si svetlo na zemi., Ty si plameň, ktorý sa dotýka všetkých duší. Tvoje
milosrdenstvo a láska nepoznajú hraníc. Nie sme hodní obete, ktorú si priniesol svojou
smrťou na kríži. Vieme však, že Tvoja láska k nám je väčšia ako naša láska k Tebe.
Daj nám Pane dar pokory, aby sme si zaslúžili Tvoje nové kráľovstvo. Naplň nás Duchom
Svätým, aby sme mohli kráčať vpred a veď Tvoju armádu, aby hlásala pravdu Tvojho svätého Slova a pripravila našich bratov a sestry na slávu Tvojho Druhého príchodu
na zem.
Chválime Ťa. Velebíme Ťa. Ponúkame seba samých, naše bolesti, naše trápenia ako dar
Tebe na záchranu duší. Milujeme Ťa, Ježišu.
Zmiluj sa nad všetkými svojimi deťmi, kdekoľvek sú. Amen.

 

25.    MODLITBA  ZA  OCHRANU  VIZIONÁROV  PO  CELOM  SVETE

Ó, Najsvätejší Bože, úpenlivo Ťa prosím, aby si ochraňoval všetkých svojich svätých
poslov vo svete. Modlím sa, aby boli uchránení od nenávisti iných a prosím Ťa, aby Tvoje
Najsvätejšie Slovo bolo rýchlo šírené po celom svete.
Ochraňuj svojich poslov pred ohováraním, hanobením a pred klamstvami a nebezpečenstvami všetkého druhu. Ochraňuj ich rodiny a vždy ich prikry Duchom Svätým, aby posolstvá, ktoré dávajú svetu, boli prijaté s ľútosťou a pokorou v srdciach.
Amen.

 

 

26.    PANNA  MÁRIA: MODLITBOU  SV. RUŽENCA  MÔŽETE  POMÔCŤ   ZACHRÁNIŤ  VÁŠ  NÁROD

•   Modlitba pred sv. ružencom
Kráľovná posvätného ruženca, Ty si ráčila prísť do Fatimy odhaliť trom pastierikom poklady milostí, skryté v ruženci.
Inšpiruj moje srdce s úprimnou láskou k tejto oddanosti s cieľom, že meditácia o tajomstvách nášho vykúpenia, ktoré sa v ňom pripomínajú, môžem obohatiť o ovocie
a získať mier pre svet, obrátenie hriešnikov a Ruska a milosti, ktoré žiadam od Teba
v tomto ruženci. /Tu uviesť svoju prosbu/
Prosím Ťa o to pre väčšiu slávu Božiu, pre Tvoju vlastnú úctu a pre dobro duší. Amen.

•   Modlitba sv. ruženca
Radostný ruženec – pondelok, sobota; cez advent
Bolestný ruženec – utorok, piatok; cez pôst
Ruženec svetla – štvrtok
Slávnostný ruženec – streda, nedeľa; po Veľkej noci do vyliatia Ducha Svätého

•   Modlitba po sv. ruženci
Za sv. Otca: Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu...
Zdravas Kráľovná, Matka milosrdenstva, život náš i sladkosť a nádej naša, zdravas.
K Tebe voláme hriešni synovia Evy v tomto sĺzavom údolí stenajúci, plačúci. A preto teda,
Orodovnica naša, obráť k nám tie svoje premilosrdné oči a nám Ježiša, ktorý je požehnaný plod života Tvojho, tam vo večnosti ukáž. Ó, milostivá a nad všetky pobožná, ó presladká
Panna, Matka Božia Mária. Amen.

Modli sa za nás, svätá Matka Božia, aby sme sa stali hodnými prísľubov Ježiša Krista.

Bože, ktorého jednorodený Syn skrze svoj život, smrť a vzkriesenie nám zaslúžil odplatu večného života, dopraj prosíme, aby tí, ktorí tieto tajomstvá skrze sv. ruženec blahoslavenej Panny Márie sebe pripomínajú, i nasledovali, čo ony obsahujú, i čo sľubujú,
obsiahli. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

 

27.    MODLITBA  ZA  MIER  VO  SVETE

Ó, môj Ježišu, prosím Ťa, udeľ milosrdenstvo tým, ktorí trpia kvôli strašným vojnám.
Prosím, aby mier zavládol v tých zmučených národoch, ktoré sú slepé k pravde Tvojej
existencie. Prosím, prikry tieto národy mocou Ducha Svätého, aby prestali vo svojich snahách o nadvládu nad nevinnými dušami.
Maj milosrdenstvo so všetkými Tvojimi krajinami, ktoré sú bezmocné voči zločinným ukrutnostiam, ktoré pokrývajú celú zem. Amen.

 

28.    PANNA  MÁRIA:  MODLITBA  ZA  ZJEDNOTENIE  VŠETKÝCH   KRESŤANSKÝCH  CIRKVÍ

Ó, Všemohúci Bože, kľačiac pred Tebou Ťa vrúcne prosíme za zjednotenie všetkých Tvojich detí v boji za zachovanie Tvojich kresťanských cirkví na zemi.
Nedopusť, aby nás v tomto čase veľkého odpadlíctva vo svete rozdeľovali naše odlišnosti
v našej láske k Tebe, drahý Otče.
Úpenlivo Ťa prosíme, daruj nám v mene Tvojho milovaného Syna, nášho Spasiteľa Ježiša Krista milosti na to, aby sme milovali jeden druhého.
Velebíme Ťa.
Milujeme Ťa.
Zjednotíme sa v boji za silu na zachovanie Tvojich kresťanských cirkví na zemi
v skúškach, ktorým môžeme čeliť v nadchádzajúcich rokoch. Amen.


 

29.    MODLITBA   ZA  OCHRANU  VYKONÁVANIA  KRESŤANSKEJ  VIERY

Ó, môj Pane Ježišu Kriste, úpenlivo Ťa prosím, vylej svojho Ducha Svätého na všetky svoje deti. Prosím Ťa, odpusť všetkým tým, ktorí vo svojich dušiach prechovávajú nenávisť voči Tebe. Modlím sa, aby ateisti počas Tvojho veľkého milosrdenstva otvorili svoje zatvrdilé
srdcia, a aby Ťa tie Tvoje deti, ktoré Ťa milujú, aj napriek všetkému prenasledovaniu mohli uctievať.
Prosím, naplň všetky svoje deti darom Tvojho Ducha tak, aby mohli odvážne povstať a veď svoju armádu do záverečného boja proti Satanovi, jeho démonom a všetkým tým dušiam, ktoré sú otrokmi jeho falošných prísľubov. Amen.

 

30.    MODLITBA  NA  ODVRÁTENIE  VOJNY,  HLADOMORU   A NÁBOŽENSKÉHO  PRENASLEDOVANIA

Ó, môj Večný Bože Otče, Stvoriteľ univerza, úpenlivo Ťa  v mene Tvojho predrahého Syna prosíme, dovoľ nám, aby sme Ťa ešte viac mohli milovať.
Pomôž nám, aby sme statočne, mocne a nebojácne čelili každému protivenstvu.
Prijmi naše obety, utrpenia a skúšky ako dary, ktoré prinášame pred Tvoj trón
na záchranu Tvojich detí na zemi.
Obmäkči srdcia nečistých duší.
Otvor ich oči pre pravdu Tvojej lásky, aby sa mohli pripojiť ku všetkým Tvojim deťom
v raji na zemi, ktorý si v súlade so svojou Božskou vôľou láskyplne pre nás vytvoril. Amen.

 

31.    MODLITBA - REŤAZ  OCHRANY

Ó, môj Ježišu, nech moja modlitba privolá Tvojho Ducha Svätého, aby zostúpil na tých vodcov, ktorí sú hnaní žiadostivosťou, chamtivosťou, lakomstvom a pýchou a zastavil prenasledovanie Tvojich nevinných detí.
Prosím Ťa, nedovoľ, aby chudoba, hlad a vojny pohltili Tvoje deti a prosím, aby európski vodcovia otvorili svoje srdcia pre pravdu Tvojej lásky. Amen.

 

32.    MODLITBA  ZA  ZASTAVENIE  POTRATU  V ÍRSKU

Ó, Matka Spásy, oroduj za Tvoje deti v Írsku, aby sa zabránilo dopadu ohavného zločinu potratu na nás. Ochraňuj tento svätý národ, aby neupadal do hlbšej beznádeje spôsobenej temnotou, ktorá zahaľuje našu krajinu.
Osloboď nás od zlého, ktorý chce zničiť Tvoje deti ešte predtým ako sa narodia.
Oroduj za tých politikov, ktorí budú mať odvahu počúvať tých, ktorí milujú Tvojho Syna, aby nasledovali učenie nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

 

33.    MODLITBA - POVSTAŇTE  TERAZ  A  PRIJMITE  MOJU  PEČAŤ     ŽIVÉHO  BOHA

Ó, môj Bože, môj milujúci Otče, s láskou a vďačnosťou prijímam Tvoju Božskú pečať ochrany. Tvoje Božstvo obopína moje telo a dušu naveky.
Skláňam sa v pokornom vďakyvzdaní a ponúkam Ti moju hlbokú lásku a oddanosť
k Tebe, môjmu milovanému Otcovi.
Úpenlivo Ťa prosím, ochraňuj ma a mojich milovaných touto mimoriadnou pečaťou a ja sa zaväzujem, že svoj život zasvätím Tvojej službe naveky a navždy.
Milujem Ťa, drahý Otče.
Utešujem Ťa, milovaný Otče v týchto časoch.
Obetujem Ti telo a krv, dušu i Božstvo Tvojho milovaného Syna na odčinenie hriechov
a za spásu všetkých Tvojich detí. Amen.

 

34.      MODLITBA - VĎAKYVZDÁVANIE  BOHU  OTCOVI  ZA  SPÁSU    ĽUDSTVA

Vzdávame Ti chválu a vďaku, ó Najsvätejší Bože, Všemohúci Stvoriteľ ľudstva
za lásku a súcit, ktoré prechovávaš k ľuďom.
Ďakujeme Ti za dar spásy, ktorým si obdaroval svoje úbohé deti.
Prosíme Ťa, ó Pane, zachráň tých, ktorí nasledujú Satana a daj, aby otvorili svoje srdcia
pravde ich večného života. Amen.

 

35.    MODLITBA  ZA  DUŠE,  ABY  VOŠLI  DO  RAJA

Ó, môj Ježišu, daj, aby som Ti pomohol/a/ zachrániť zvyšok Tvojich detí na zemi.
Modlím sa, aby si svojím milosrdenstvom zachránil duše z duchovnej temnoty.
Prijmi moje skúšky, bolesti a starosti tohto života na záchranu duší od pekelných plameňov. Naplň ma milosťami, aby som Ti s láskou a radosťou v mojom srdci ponúkol/a/ tieto utrpenia tak, aby sme sa v láske k Najsvätejšej Trojici všetci do jedného spojili a ako jedna Svätá rodina s Tebou žili v raji. Amen.

„Nebeský Otče, pomôž mi, aby som sa v Tvojich očiach stal/a/ maličkým/ou/ ako dieťa. Prosím Ťa, zahrň ma svojimi milosťami, aby som mohol/a/ odpovedať na Tvoje volanie na záchranu všetkých Tvojich detí. Amen.“

 

36.    MODLITBA  PRE  TÝCH,  KTORÍ  POTREBUJÚ  POMOC,  ABY  SI      UCTILI  JEDNÉHO  PRAVÉHO  BOHA
 

Ježišu, pomôž mi, lebo som stratený/á/ a zmätený/á/. Nepoznám pravdu života po smrti.
Odpusť mi, ak som Ťa zranil/a/ uctievaním falošných bohov, ktorí nie sú pravým Bohom.
Zachráň ma a pomôž mi, aby som jasne uvidel/a/ pravdu a zachráň ma z temnoty mojej duše. Pomôž mi, aby som vošiel/a/ do svetla Tvojho milosrdenstva. Amen.

 

37.    MODLITBA  ZA  ZJEDNOTENIE  VŠETKÝCH  BOŽÍCH  DETÍ

Ó, predrahý Ježišu, zjednoť v láske všetkých svojich milovaných nasledovníkov tak, aby sme mohli šíriť pravdu Tvojho zasľúbenia večnej spásy po celom svete.
Modlime sa, aby sa tie vlažné duše, ktoré sa Ti boja oddať mysľou, telom a dušou, zbavili svojho panciera pýchy a otvorili svoje srdcia pre Tvoju lásku a stali sa tak súčasťou Tvojej Svätej rodiny na zemi.
Drahý Ježišu, objím všetky stratené duše a dovoľ nám, ich bratom a sestrám, aby ich naša láska pozdvihla z divočiny a spolu s nami ich vzala do lona lásky a svetla Najsvätejšej Trojice. Vkladáme všetku našu nádej, dôveru a lásku do Tvojich svätých rúk a úpenlivo Ťa prosíme, umocni našu oddanosť, aby sme tak mohli pomôcť zachrániť viac duší. Amen.

 

38.    MODLITBA  ZA  ZÁCHRANU  KATOLÍCKEJ  CIRKVI

Ó, blahoslavená Matka Spásy, prosíme Ťa, oroduj v týchto ťažkých časoch za katolícku Cirkev a nášho milovaného pápeža Benedikta XVI., aby sa zmiernilo jeho utrpenie.
Prosíme Ťa, Matka Spásy, prikry svojím svätým plášťom posvätených Božích služobníkov,
aby sa im dostalo milostí byť silnými, vernými a statočnými počas skúšok, ktorým budú
vystavení. Oroduj taktiež za to, aby sa postarali o svoje stádo v súlade s pravým učením katolíckej Cirkvi.
Ó, svätá Božia Matka, udeľ nám, Tvojmu zvyšku Cirkvi na zemi, dar schopnosti viesť, aby sme tak mohli pomáhať privádzať duše do kráľovstva Tvojho Syna.
Prosíme Ťa, Matka Spásy, udržuj podvodníka ďaleko od nasledovníkov Tvojho Syna tak, aby vo svojom úsilí uchrániť si svoje duše boli schopní vojsť bránami Nového raja na zemi. Amen.

 

39.    MODLITBA  OBDARENIA  MILOSŤAMI  MÚDROSTI,  POKOJA   A SCHOPNOSTI  ROZLIŠOVANIA

Ó, Ježišu, pomôž mi, aby som vždy rozpoznal/a/ pravdu Tvojho svätého Slova a zostal/a/
verný/á/ Tvojmu učeniu nehľadiac na to, ako veľmi bude na mňa vyvíjaný nátlak, aby som
Ťa zaprel/a/. Amen.

 

40.    MODLITBA - POMÔCŤ  PRIPRAVIŤ  DUŠE  NA  NOVÝ  RAJ

Ó, Ježišu, môj milovaný Spasiteľ, prosím Ťa , prikry ma svojím Duchom Svätým, aby som
mohol/a/ s autoritou hlásať Tvoje Najsvätejšie Slovo a pripravil/a/ tak všetky Božie deti
na Tvoj Druhý príchod. Úpenlivo Ťa, Pane Ježišu, prosím o všetky potrebné milosti, aby som mohol/a/ osloviť všetky náboženstvá, vierovyznania a národnosti všade tam, kam pôjdem.
Pomôž mi hovoriť Tvojimi ústami, utešovať úbohé duše Tvojimi perami a milovať všetky duše osobitou Božou láskou, ktorá sa vylieva z Tvojho Najsvätejšieho Srdca.
Pomôž  mi zachrániť duše, ktoré sú tak blízke Tvojmu Srdcu a dovoľ mi utešovať Ťa, drahý Ježišu, keď stratené duše aj naďalej odmietajú Tvoje milosrdenstvo.
Ježišu, bez Teba nie som nič, ale s Tvojou veľkorysou pomocou budem bojovať v Tvojom mene, aby som pomohol/a/ zachrániť celé ľudstvo. Amen.

 

41.    MODLITBA  ZA  DUŠE  NEVERIACICH

Ó, môj Ježišu, pomôž svojim úbohým deťom, ktoré sú slepé voči Tvojmu prísľubu spásy.
Úpenlivo Ťa prosím, otvor pomocou mojich modlitieb a utrpenia oči neveriacich tak, aby uvideli Tvoju nežnú lásku a vrhli sa na ochranu do Tvojho svätého náručia.
Pomôž im, aby uvideli pravdu a hľadali odpustenie za všetky svoje hriechy tak, aby mohli byť spasení a boli ako prví, ktorí vojdú bránami Nového raja.
Modlím sa za tieto úbohé duše, vrátane mužov, žien a detí a naliehavo Ťa prosím, aby si im odpustil ich hriechy. Amen.

 

42.    MODLITBA - DAR  PÔSTU  NA  ZABRÁNENIE  JEDNEJ  SVETOVEJ   MENY  /JEDEN  DEŇ  V TÝŽDNI  OBETOVAŤ  PÔST/

Ó, Najvyšší Bože, ponúkam Ti môj dar pôstu, aby si ukončil zovretie zla vo svete, ktoré plánuje v mojej krajine spôsobiť hlad, vrátane hladu po Chlebe života.
Prijmi moje utrpenie a vypočuj moje prosby za iné národy, aby si ich uchránil od utrpenia,
ktoré plánuje Antikrist.
Drahý Pane, uchráň nás od tejto zloby a ochraňuj našu vieru tak, aby sme Ťa mohli uctievať v slobode, potrebnej na milovanie a velebenie Teba naveky a navždy. Amen.

 

43.    MODLITBA  ZA  ZÁCHRANU  DUŠÍ  POČAS  VAROVANIA

Ó, Bože, Všemohúci Otče, v mene Tvojho milovaného Syna Ježiša Krista a na pamiatku jeho smrti na kríži, ktorou nás vykúpil z našich hriechov, Ťa úpenlivo prosím, zachráň duše, ktoré sa nemôžu samy zachrániť a ktoré môžu počas Varovania zomrieť v smrteľnom hriechu.
Pre uzmierenie skrze utrpenie Tvojho milovaného Syna Ťa naliehavo prosím, odpusť tým, ktorí nedokážu hľadať vykúpenie, pretože nebudú žiť dosť dlho na to, aby mohli prosiť Ježiša, Tvojho Syna o milosrdenstvo oslobodenia od hriechov. Amen.

 

 

44.    MODLITBA  ZA  SILU  NA  OBRANU  MOJEJ  VIERY  PROTI  FALOŠNÉMU  PROROKOVI

Drahý Ježišu, daj mi silu, aby som sa upriamil/a/ na Tvoje učenie a vždy hlásal/a/ Tvoje sväté Slovo. Nikdy nedovoľ, aby som upadol/a/ do pokušenia uctievať falošného proroka, ktorý sa pokúsi vydávať sa za Teba.
Daj, aby moja láska k Tebe zostala silná. Udeľ mi milosť daru rozlišovania, aby som nikdy nepoprel/a/ pravdu, obsiahnutú vo svätej biblii bez ohľadu na to, koľko klamstiev sa mi predloží, aby ma primäli odvrátiť sa od Tvojho pravého Slova. Amen.

 

45.    MODLITBA  ZA  VÍŤAZSTVO  PROTI  NEGATÍVNYM  MYŠLIENKAM

Ó, Ježišu, viem o Tebe veľmi málo, ale prosím Ťa, aby si mi pomohol otvoriť moje srdce a nechal Ťa vojsť do mojej duše tak, aby si ma mohol uzdraviť, utešiť a naplniť svojím
pokojom.
Pomôž mi cítiť radosť z víťazstva nad všetkými negatívnymi myšlienkami a nauč ma chápať ako Ti mám spôsobovať radosť tak, aby som mohol/a/ vojsť do Tvojho Nového raja, kde s Tebou môžem žiť životom lásky, radosti a nádhery naveky a navždy. Amen.

 

46.    MODLITBA  ZA  MOJE  OSLOBODENIE  Z  OKOV  SATANA

Ó, Ježišu, som stratený/á/. Som zmätený/á/ a cítim sa ako väzeň, chytený do siete, z ktorej niet úniku. Dôverujem Ti , Ježišu, že mi prídeš na pomoc a oslobodíš ma z okov Satana
a jeho démonov.
Pomôž mi, lebo som stratený/á/. Potrebujem Tvoju lásku, aby mi dodala silu veriť v Teba
a dôverovať Ti tak, aby som sa mohol/a/ zachrániť z tohto zla, a aby mi bolo ukázané svetlo tak, aby som konečne našiel/a/ pokoj, lásku a šťastie. Amen.

 

47.    MODLITBA  NA  POMOC  OPӒŤ  VZPLANÚŤ  MOJOU  LÁSKOU   K  JEŽIŠOVI

Ó, požehnaná Matka – Matka Spásy celého sveta, oroduj za mňa, aby vzplanula moja láska     
k Ježišovi.
Pomôž mi cítiť plameň jeho lásky, aby tak naplnil moju dušu.
Pomôž mi, aby som viac miloval/a/ Ježiša. Oroduj za mňa, aby zosilnela moja viera, láska
a oddanosť k nemu.
Rozptyľ všetky pochybnosti, ktoré ma sužujú a pomôž mi, aby som jasne videl/a/ Božie svetlo pravdy, ktoré vyžaruje z Tvojho milovaného Syna, Spasiteľa celého ľudstva. Amen.

 

48.    MODLITBA  ZA  MILOSŤ  OHLASOVAŤ  DRUHÝ  PRÍCHOD  KRISTA

Ó, môj Ježišu, udeľ mi milosť ohlasovať Tvoje sväté Slovo celému ľudstvu, aby tak mohli byť zachránené duše. Vylej svojho Ducha Svätého na mňa, Tvojho/u/ pokorného/ú/ služobníka/nicu/, aby Tvoje sväté Slovo mohli počuť a prijať najmä tie duše, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
Pomôž mi, aby som si vždy ctil/a/ Tvoju svätú vôľu a nikdy neurážal/a/ ani neodsudzoval/a/ tých, ktorí odmietajú ruku Tvojho milosrdenstva. Amen.

 

 

49.    MODLITBA  ZA  SĽUB  VERNOSTI  KRESŤANSKÝCH  DUCHOVNÝCH

Ó, Ježišu, som Tvoj pokorný služobník. Sľubujem Ti moju lásku a vernosť.
Úpenlivo Ťa prosím, daj mi znamenie Tvojho volania a pomôž mi, aby som otvoril/a/ svoje
oči a uvidel/a/ Tvoje zasľúbenie.
Požehnaj ma milosťou Ducha Svätého tak, aby som nebol/a/ oklamaný/á/ tými, ktorí prehlasujú, že prichádzajú v tvojom mene, no nehovoria pravdu. Ty mi ukáž pravdu.
Dovoľ mi pocítiť Tvoju lásku, aby som tak mohol/a/ naplniť Tvoju Najsvätejšiu vôľu.
S pokorným srdcom Ťa prosím, ukáž mi cestu, akou Ti môžem pomáhať zachraňovať ľudské duše. Amen.

 

50.    MODLITBA - JEŽIŠU, POMÔŽ  MI  SPOZNAŤ,  KTO  SI

Ó, drahý Ježišu, pomôž mi, aby som spoznal/a/, kto si. Odpusť mi, že som s Tebou nehovoril/a/ už skôr. Pomôž mi, aby som v tomto živote našiel/a/ pokoj a aby mi bola ukázaná pravda večného života.
Uteš moje srdce.
Zmierni moje starosti.
Daruj mi pokoj.
Otvor teraz moje srdce, aby si tak mohol naplniť moju dušu Tvojou láskou. Amen.

 

51.    MODLITBA  ZA  DAR  DUCHA  SVӒTÉHO

Ó, príď, Duchu Svätý. Vylej svoj dar lásky, múdrosti a poznania na moju úbohú dušu.
Naplň ma svetlom pravdy, aby som mohol/a/ rozlíšiť Božiu pravdu od klamstiev šírených Satanom a jeho padlými anjelmi.
Pomôž mi uchopiť pochodeň a prenášať plameň poznania na všetkých tých, ktorých stretnem. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

52.    MODLITBA  K  NEBESKÉMU  OTCOVI

Môj najdrahší Otče, v mene Tvojho drahého Syna a v spomienke na jeho utrpenie na kríži,
k Tebe volám.
Ty, Bože Najvyšší, Stvoriteľ sveta a všetkého, čo je, držíš našu spásu vo svojich svätých rukách. Objím všetky svoje deti a zahrň medzi ne i tie, ktoré Ťa nepoznajú a tie, ktoré Ťa poznajú, ale idú inou cestou.
Odpusť nám naše hriechy a zachráň nás od prenasledovania Satanom a jeho armádou. Vezmi nás do svojho náručia a naplň nás nádejou, ktorú potrebujeme, aby sme uvideli cestu pravdy. Amen.

 

53.    MODLITBA  ZA  KATOLÍCKU  CIRKEV

Ó, Bože Otče, v mene Tvojho milovaného Syna Ťa úpenlivo prosím, daruj silu a potrebné milosti kňazom, aby im pomohli odolávať prenasledovaniu, ktorému budú vystavení.
Pomôž im, aby zotrvali v pravde učenia Tvojho Syna Ježiša Krista a aby nikdy neustúpili,
nezakolísali alebo nepodľahli nepravdám o skutočnej podstate svätej Eucharistie. Amen.

 

 

 

54.     MODLITBA  K  NEBESKÉMU  OTCOVI  ZA  ZMIERNENIE  DOPADU    TRETEJ  SVETOVEJ   VOJNY

Ó, Nebeský Otče, v mene Tvojho milovaného Syna Ježiša Krista, ktorý nevýslovne trpel
za hriechy ľudstva, Ťa prosíme, pomôž nám v týchto ťažkých časoch, ktorým čelíme.
Pomôž nám prežiť prenasledovanie, ktoré plánujú nenásytní vládcovia a tí, ktorí chcú zničiť Tvoju Cirkev a Tvoje deti.
Drahý Otče, úpenlivo Ťa prosíme, pomôž nám uživiť naše rodiny a ochraňuj životy tých, ktorým bude proti ich vôli nanútená vojna.
Milujeme Ťa, drahý Otče.
Prosíme Ťa, pomáhaj nám v našom čase núdze. Zachráň nás od spárov Antikrista. Pomôž nám prežiť jeho značenie, ktoré je znakom šelmy, keď ho odmietneme prijať.
Pomôž vždy tým, ktorí Ťa milujú zachovávať vernosť Tvojmu svätému Slovu tak, aby si nás mohol obdarovať milosťami na prežitie na tele i na duši. Amen.

 

55.     MODLITBA - PRÍPRAVA  NA  VAROVANIE

Ó, môj drahý Ježišu, prosím otvor srdcia všetkých Božích detí na dar Tvojho veľkého milosrdenstva. Pomôž im prijať Tvoje Božie milosrdenstvo s láskou a vďačnosťou, ktoré im umožní stať sa pokornými pred Tebou a prosili  o odpustenie svojich hriechov, aby sa mohli stať súčasťou Tvojho slávneho kráľovstva. Amen.


              56.    MODLITBA  PRE  KŇAZOV,  SNAŽIACICH  SA  OCHRÁNIŤ   NAJSVӒTEJŠIU  EUCHARISTIU

Ó, drahý Otče, v mene Tvojho predrahého Syna, ktorý seba obetoval na kríži za celé ľudstvo, pomôž mi, aby som zostal verný pravde.
Prikry ma drahocennou krvou Tvojho Syna a udeľ mi milosti, aby som Ti aj naďalej slúžil vo viere, dôvere a v úcte po zvyšok môjho kňazského úradu.
Nikdy nedovoľ, aby som sa odklonil od pravého významu obety svätej omše alebo
od podávania svätej Eucharistie tvojim deťom.
Daj mi silu, aby som Ťa zastupoval a živil Tvoje stádo spôsobom, akým musí byť živené:
telom, krvou, dušou a Božstvom tvojho milovaného Syna Ježiša Krista, Spasiteľa ľudstva.
Amen.

 

              57.    MODLITBA  ZA  DUCHOVENSTVO: „JEŽIŠ,  DAJ  MI  POČUŤ  TVOJE
                       VOLANIE

Ó, môj drahý Ježišu, otvor moje uši zvuku tvojho hlasu. Otvor moje srdce Tvojmu milujúcemu volaniu. Naplň moju dušu Duchom Svätým tak, aby som Ťa v tomto čase mohol rozpoznať.
Ponúkam Ti moju pokornú vernosť vo všetkom, čo odo mňa vyžaduješ. Pomôž mi spoznať pravdu, aby som povstal, odpovedal a nasledoval Tvoj hlas a mohol Ti tak pomôcť zachrániť duše celého ľudstva.
Tvoja vôľa je mojím rozkazom. Daj mi odvahu, aby som sa nechal Tebou viesť tak, aby som mohol prijať výzbroj, potrebnú na vedenie Tvojej Cirkvi smerom k Tvojmu novému kráľovstvu. Amen.

 

 

            58.    MODLITBA  KAMPANE  ZA  OBRÁTENIE

Ó, drahý Ježišu, volám na Teba, aby si objal všetky Božie deti a pokryl ich svojou drahocennou  krvou. Nech každá kvapka Tvojej krvi pokryje každú dušu, aby ich ochraňovala pre zlým.
Otvor srdcia všetkých, no predovšetkým zatvrdilých duší a tých, ktorí Ťa poznajú, ale
sú poškvrnení hriechom pýchy, aby sa sklonili a prosili Ťa, aby svetlo Tvojej lásky zaplavilo ich duše.
Otvor im oči, aby uvideli pravdu a aby ich zaplavil jas Tvojho Božieho milosrdenstva tak,
že budú pokrytí lúčmi Tvojho milosrdenstva.
Obráť všetky duše prostredníctvom milostí, o ktoré Ťa, drahý Ježišu teraz prosím
/tu vyslovte svoj osobný úmysel/.
Úpenlivo Ťa prosím o milosrdenstvo a ponúkam Ti dar jednodňového pôstu v každom týždni tohto mesiaca júna na odčinenie všetkých hriechov. Amen.

 

            59.   MODLITBA - SĽUB  VERNOSTI  BOŽEJ  VÔLI

Ó, Najvyšší Bože – Ó, Nebeský Otče, sľubujem Ti moju neustálu vernosť, aby som Ťa
ctil/a/ a poslúchal/a/ vo všetkom, čo je spojené s Tvojou Božou vôľou na zemi.
Skrze Najsvätejšiu Krv Tvojho jediného milovaného Syna, ktorý je pravý Mesiáš, Ti ponúkam môjho ducha, moje telo i moju dušu v mene všetkých duší, aby sme sa mohli spoločne zjednotiť v Tvojom nebeskom kráľovstve, keď príde, aby sa tak naplnila Tvoja Božia vôľa ako v nebi, tak i na zemi. Amen.

 

           60.   MODLITBA  ZA  OBRÁTENIE  RODÍN  POČAS  VAROVANIA

Ó, drahý, milovaný Ježišu, prosím o milosrdenstvo pre duše mojej rodiny /tu ich menujte/.
Ponúkam  Ti moje utrpenie, moje skúšky a moje modlitby na záchranu ich duší od ducha
temnoty. Nech ani jedno z týchto Tvojich detí neodsúdi ani neodmietne Tvoju ruku milosrdenstva. Otvor ich srdcia, aby priľnuli k Tvojmu Najsvätejšiemu Srdcu a mohli tak nájsť odpustenie, ktoré je nevyhnutné na ich záchranu pred pekelnými plameňmi. Poskytni im možnosť nápravy tak, aby mohli byť obrátení lúčmi Tvojho Božieho milosrdenstva. Amen.

 

           61.   MODLITBA  ZA  ODVRÁTENIE  JEDNEJ  SVETOVEJ  NADVLÁDY

Ó, drahý Nebeský Otče, na pamiatku ukrižovania Tvojho milovaného Syna Ježiša Krista
Ťa prosím, ochráň nás, tvoje deti od ukrižovania, ktoré plánuje Antikrist a jeho posluhovači na zničenie tvojich detí.
Daj nám milosti, ktoré potrebujeme, aby sme odmietli znak šelmy a poskytni nám pomoc, ktorú potrebujeme, aby sme bojovali proti zlu vo svete, ktoré šíria tí, čo nasledujú cestu Satana.
Úpenlivo Ťa prosíme, drahý Otče, ochráň všetky svoje deti v týchto strašných časoch a urob nás dostatočne silnými, aby sme povstali a hlásali Tvoje sväté Slovo za každých okolností. Amen.


           62.    MODLITBA  ZA  STRATENÝCH  A  BEZMOCNÝCH  HRIEŠNIKOV

Ó, Ježišu, pomôž mi, lebo som hriešnik, ktorý je stratený, bezmocný a v tme. Som  slabý/á/
a chýba mi odvaha, aby som Ťa hľadal/a/. Daj mi silu, aby som teraz na Teba volal/a/ a mohol/a/ sa vymaniť z temnoty, ktorá je v mojej duši.
Priveď ma do Tvojho svetla, drahý Ježišu a odpusť mi. Pomôž mi, aby som sa opäť uzdravil/a/ a veď ma k Tvojej láske, pokoju a večnému životu.
Plne Ti dôverujem a prosím Ťa, prijmi ma, keď sa v mysli, tele a duši odovzdám  Tvojmu
Božiemu milosrdenstvu. Amen.


          63.   MODLITBA - OCHRAŇUJ  MA  NA  TEJTO  CESTE

Moja milovaná Matka Spásy, prosím Ťa, oroduj za mňa, aby sa mi dostávalo pokrmu života na moju ochranu na tejto ceste a na pomoc záchrany všetkých Božích detí.
Prosím, pomôž všetkým tým, ktorí sú klamaní cez falošné idoly a falošných bohov, otvor ich oči pravde smrti Tvojho Syna na kríži, aby sa zachránilo každé jedno Božie dieťa
a každému sa poskytol večný život. Amen.

 

          64.   MODLITBA - ZACHRÁŇ  MOJICH  BRATOV  A SESTRY

Ó, môj najdrahší Spasiteľ, Ježišu Kriste, prijmi môj dar modlitby a obety na pomoc zachrániť mojich bratov a sestry z väzenia temnoty, do ktorého sa dostali. Dovoľ mi pomáhať zachrániť ich duše.
Úpenlivo Ťa prosím, odpusť im ich hriechy a prosím, zaplav ich duše Duchom Svätým,
aby utekali do Tvojho náručia ako do útočiska, ktoré tak zúfalo potrebujú skôr, než budú navždy stratení.
Ponúkam Ti môj dar odovzdania seba samého za tieto duše v pokornej oddanosti a vďakyvzdávaní. Amen.

 

         65.   MODLITBA  ZA  TÝCH  V SMRTEĽNOM  HRIECHU

Ó, drahý Ježišu, Spasiteľ ľudstva, pre Tvoje Božie milosrdenstvo Ťa úpenlivo prosím, buď zhovievavý voči všetkým tým úbohým dušiam v hriechu, ktoré môžu byť vzaté z tejto zeme počas Varovania.
Odpusť im ich hriechy a na pamiatku Tvojho umučenia Ťa prosím, aby si mi udelil túto zvláštnu milosť zmierenia za ich hriechy.
Ponúkam sa Ti na zmierenie v mysli, tele a duši, aby si zachránil ich duše a priniesol im večný život. Amen.

 

         66.   MODLITBA  ZA  DUCHOVENSTVO:  POMÔŽ  MI  ZOSTAŤ  VERNÝ    TVOJMU  NAJSVӒTEJŠIEMU  SLOVU

Ó, drahý Ježišu, pomôž mi, aby som vždy zostal verný Tvojmu Najsvätejšiemu Slovu.
Daj mi silu, aby som hájil pravdu Tvojej Cirkvi napriek všetkým protivenstvám. Naplň
ma milosťami, aby som udeľoval Najsvätejšie Sviatosti tým spôsobom, ktorý si nás naučil.
Pomôž mi, aby som živil Tvoju Cirkev Chlebom života a zostal Ti verný, a to aj vtedy, keď
mi zakážu, aby som tak konal. Osloboď ma z pút klamu, ktorému možno budem čeliť,
aby som mohol hlásať pravé Božie  slovo.
Pokry teraz všetkých Tvojich vysvätených služobníkov Tvojou drahocennou Krvou, aby
sme tak zostali odvážni, verní a neochvejní v našej poslušnosti voči Tebe, nášmu milovanému Spasiteľovi, Ježišovi Kristovi. Amen.


         67.   MODLITBA – OCHRÁŇ  MOJE  DETI  PRED  KRÁĽOM  LŽÍ

Prosím Ťa, drahý Ježišu, ochráň moje deti pred kráľom lží. Zasväcujem tieto deti
/tu ich menujte/  Tvojmu Najsvätejšiemu Srdcu  a prosím, aby si cez plášť Tvojej predrahej
Krvi osvietil ich duše a vzal ich do bezpečia Tvojho milujúceho náručia, aby mohli byť
uchránené od každej ujmy.
Prosím Ťa, otvor ich srdcia a zaplav ich duše Tvojím Duchom Svätým počas osvietenia
svedomia tak, aby boli očistené od každej neprávosti. Amen.

 

 

         68.   MODLITBA – OCHRÁŇ  MA  OD  VPLYVU  SATANA

Matka Božia, Matka Spásy, prikry ma Tvojím Najsvätejším plášťom a ochráň moju rodinu od vplyvu Satana a jeho padlých anjelov.
Pomôž mi, aby som vždy dôveroval/a/ Božiemu milosrdenstvu Tvojho milovaného Syna
Ježiša Krista.
Udržuj ma v mojej láske k Nemu a nikdy nedovoľ, aby som zblúdil/a/ z pravdy Jeho  učenia bez ohľadu na to, koľko pokušení ma postretne. Amen.


         69.   MODLITBA  K  BOHU  OTCOVI  ZA  PRIJATIE  JEHO  BOŽEJ  VÔLE

Bože, Všemohúci Otče, prijímam Tvoju Božiu vôľu. Pomôž svojim deťom, aby ju prijali.
Zabráň Satanovi, aby tvojim deťom odoprel právo na dedičstvo ich Otca.
Nikdy nedopusť, aby sme sa vzdali boja o naše dedičstvo v raji. Vypočuj naše prosby, aby
bol vyhnaný Satan a jeho padlí anjeli.
Prosím Ťa, drahý Otče, Tvojím milosrdenstvom očisti zem a prikry nás Tvojím Duchom
Svätým. Veď nás, aby sme vytvorili Tvoju presvätú armádu, vybavenú mocou, aby navždy
vyhnala šelmu. Amen.


         70.   MODLITBA  ZA  DUCHOVENSTVO,  ABY  ZOSTALO  ODDANÉ  A VERNÉ  SVӒTÉMU  BOŽIEMU  SLOVU

Ó, drahý Ježišu, pomôž svojim vysväteným služobníkom, aby rozpoznali rozkol, ku ktorému dochádza vo vnútri Tvojej Cirkvi.
Pomôž svojim vysväteným služobníkom, aby zostali oddaní a verní Tvojmu Svätému Slovu.
Nikdy nedopusť, aby svetské ctižiadostivosti zatienili ich čistú lásku k Tebe.
Udeľ im milosti, aby pred Tebou zostali čistí a pokorní a uctievali Tvoju Najsvätejšiu prítomnosť v Eucharistii.
Pomáhaj a sprevádzaj všetkých tých vysvätených služobníkov, ktorí by mohli byť vo svojej láske k Tebe vlažní a znova zapáľ v ich dušiach oheň Ducha Svätého.
Pomôž im, aby rozpoznali pokušenia, ktoré pred nich budú kladené, aby ich odvádzali. Otvor ich oči tak, aby vždy mohli vidieť pravdu. Žehnaj im, drahý Ježišu v tomto čase
a prikry ich svojou drahocennou Krvou, aby si ich uchránil pred zlom.
Daj im silu odolávať zvádzaniu Satanom, ak by boli zmätení pokušením poprieť existenciu hriechu. Amen.


          71.  MODLITBA – OCHRÁŇ  NÁS  PRED  PRENASLEDOVANÍM

Ó, Ježišu, zachráň Božie deti pred Antikristom. Ochráň nás pred plánmi kontroly
nad zemou. Pane, ochráň nás pred prenasledovaním. Ochráň temné duše pred Antikristom
tak, aby mohli byť vykúpené v Tvojich očiach.
Pomáhaj nám v našej slabosti. Posilňuj nás na duchu, aby sme povstali a vzájomne sa viedli,
keď kráčame v Tvojej armáde k bránam raja.
Potrebujem Ťa, drahý Ježišu. Milujem Ťa, drahý Ježišu. Velebím Tvoju prítomnosť
na zemi. Stránim sa temnoty. Zvelebujem Ťa a odovzdávam sa Ti telom i dušou, aby si
mi mohol odhaliť pravdu Tvojej prítomnosti tak, aby som vždy vo všetkých časoch dôveroval/a/ v Tvoje milosrdenstvo. Amen.


72.   MODLITBA  MÔJHO  UČENÍKA

Drahý Ježišu, som pripravený/á/ šíriť Tvoje Sväté Slovo. Daj mi odvahu, silu a vedomosť
odovzdávať Pravdu tak, aby som priviedol/a/ k Tebe čo najviac duší.
Vezmi ma do Tvojho Najsvätejšieho Srdca a prikry ma Tvojou vzácnou Krvou, aby som
bol/a/ naplnený/á/ milosťami šíriť obrátenie na záchranu všetkých Božích detí v každej
časti sveta.
Dôverujem vždy Tebe. Tvoj milovaný učeník. Amen.


73.   MODLITBA  ZA  MLADÉ  DUŠE  A  ZA  MALÉ  DETI

Ó,  Ježišu, pomôž mi zachrániť duše mladých ľudí na celom svete. Tvojou milosťou im
pomôž, aby poznali pravdu o Tvojej existencii. Priveď ich do Tvojho Najsvätejšieho
Srdca a otvor im oči pre Tvoju lásku a Tvoje milosrdenstvo. Skrze moje modlitby ich
zachráň od pekelných plameňov a buď milosrdný pre ich duše. Amen.


 74.   MODLITBA  ZA  DAR  ROZLIŠOVANIA

Ó, Matka Božia, pomôž mi pripraviť moju dušu na dar Ducha Svätého. Vezmi ma za ruku
ako dieťa a veď ma po ceste k daru rozlišovania silou Ducha Svätého. Otvor moje srdce
a nauč ma odriekať sa telu, mysli aj duši. Zbav ma hriechu pýchy a oroduj za mňa, aby mi
boli odpustené všetky moje minulé hriechy, a tým bola moja duša očistená, uzdravená
a mohla tak prijať dar Ducha Svätého. Ďakujem Ti, Matka Spásy, za Tvoj príhovor
a očakávam s láskou v mojom srdci tento dar, po ktorom s radosťou túžim. Amen.


 75.   MODLITBA - ODOVZDÁVAM  TI,  DRAHÝ  JEŽIŠU  MOJU  BOLESŤ

Ježišu, zjednocujem moju bolesť a utrpenie s bolesťou, ktorú si vytrpel počas Tvojich múk na Kalvárii. Každú urážku a slovný útok, ktorý obdržím, odovzdávam Tebe, na počesť Tvojho korunovania tŕním. Každú nespravodlivú kritiku voči mne Ti odovzdávam
na počesť Tvojho poníženia pred Pilátom. Každé  telesné utrpenie, ktoré mi spôsobujú ruky iných, Ti ponúkam na počesť Tvojho bičovania pri stĺpe. Každú urážku, ktorú znášam, Ti ponúkam na počesť strašného telesného mučenia, ktoré si pretrpel počas korunovania tŕním, keď roztrhli Tvoje oko. Stále, keď Ťa napodobňujem, šírim Tvoje učenie, a keď sa mi pritom vysmievajú v Tvojom mene, dovoľ mi, aby som Ti pomohol/a/ na Tvojej ceste na Kalvárii. Pomôž mi zbaviť sa pýchy a nikdy nemať strach priznať, že Ťa milujem, drahý Ježišu. Potom, keď sa v mojom živote bude zdať všetko beznádejné, pomôž mi, drahý Ježišu, aby som bol/a/ statočný/á/ a spomínal/a/ na to, ako ochotne si
dovolil byť ukrižovaný tak hanebným a krutým spôsobom. Pomôž mi povstať a byť
započítaný/á/ za pravého kresťana, pravého vojaka v Tvojej armáde, pokorný/á/
a skrúšený/á/ srdcom v spomienke na obetu, ktorú si pre mňa vykonal. Drž ma za ruku,
drahý Ježišu, a ukáž mi ako moje vlastné utrpenie môže inšpirovať druhých, aby sa pridali
k Tvojej armáde rovnako zmýšľajúcich duší, ktoré Ťa milujú. Pomôž mi prijať utrpenie
a ponúknuť ho Tebe ako dar na záchranu duší v poslednom boji proti tyranii Zlého. Amen.

 

76.   MODLITBA  ATEISTU

Ježišu, pomôž mi prijať Božiu lásku tak, ako si mi to ukázal. Otvor moje oči, moju myseľ,
moje srdce a moju dušu, aby som mohol/la/ byť zachránený/á/. Pomôž mi uveriť tak, že
naplníš moje srdce Tvojou láskou. Potom ma drž pevne a zachráň ma od múk pochybností.
Amen.


77.   MODLITBA  ZA  VEĽKÚ  BRITÁNIU

Ó, Najvyšší Nebeský Otče, Bože, Stvoriteľ človeka, prosím vypočuj moju modlitbu.
Prosím Ťa, aby si zachránil Britániu od diktatúry a od zovretia zlého. Prosím Ťa, aby si nás všetkých zjednotil zo všetkých náboženstiev, vierovyznaní, farby pleti ako jednu rodinu
v Tvojich očiach. Daj nám silu, aby sme sa zjednotili v boji proti každému zákonu, prijatého na potlačenie Tvojho učenia. Daj nám silu a odvahu, aby sme Ťa nikdy neopustili
a pomôž našimi modlitbami zachrániť všetky Tvoje deti. Priveď všetkých mojich bratov
a sestry, aby sa zjednotili, a tak vzdávali poctu Tvojmu sľubu, keď nám prinášaš večný  život a vstup do Tvojho raja. Amen.


78.   MODLITBA - ZACHRÁŇ  MA  OD  ZLÉHO

Ó, Ježišu, ochraňuj ma pred mocou Satana. Vezmi ma do Tvojho Srdca, keď sa zbavím
každej mojej oddanosti k nemu a k jeho zlým cestám. Odovzdávam Ti svoju vôľu
a prichádzam pred Teba na kolenách s pokorným a kajúcim srdcom. Vkladám svoj život
do Tvojej svätej náruče. Zachráň ma od zlého. Osloboď ma a vezmi ma do Tvojho
bezpečného prístavu ochrany naveky vekov. Amen.


79.   MODLITBA – ZA  DVE  MILIARDY  STRATENÝCH  DUŠÍ

Ó, drahý Ježišu, prosím Ťa, vylej Tvoje milosrdenstvo na stratené duše.
Odpusť im, že Ťa odmietajú a použi moju modlitbu a moje utrpenie, aby si skrze tvoje
milosrdenstvo na nich vylial milosti, ktoré potrebujú na posvätenie svojich duší.
Prosím Ťa o dar miernosti pre ich duše. Prosím Ťa, aby si otvoril ich srdce, aby išli k Tebe
a prosili Ťa o naplnenie Duchom Svätým, aby mohli prijať pravdu Tvojej lásky a žiť
s Tebou a celou Božou rodinou naveky. Amen.


80.   MODLITBA – ZA  DUŠE  TÝCH,  KTORÍ  SA  DOPUSTILI  VRAŽDY

Ó, drahý Ježišu, úpenlivo Ťa prosím o zľutovanie nad tými, ktorí sa dopúšťajú vraždy.
Naliehavo Ťa prosím o miernosť pre tých, ktorí sú v stave smrteľného hriechu.
Ponúkam Ti moje vlastné utrpenie a ťažkosti, aby si mohol otvoriť Tvoje srdce a odpustiť
im ich hriechy.
Prosím, aby si prikryl všetkých tých, ktorí majú zlý úmysel vo svojich dušiach Tvojou
vzácnou Krvou, aby mohli byť očistení od svojich previnení. Amen.


 81.   MODLITBA  O  DAR  SVӒTÉHO  PRIJÍMANIA

Ó, nebeská Hostia, naplň moje telo pokrmom, ktoré potrebuje. Obdar moju dušu Božskou
prítomnosťou Ježiša Krista. Daj mi milosti, aby som naplnila svätú Božiu vôľu. Zahrň ma
mierom a pokojom, vychádzajúce z Tvojej svätej prítomnosti. Nedovoľ mi nikdy pochybovať o Tvojej prítomnosti. Pomôž mi prijímať Ťa v tele a duši tak, aby milosti,
udelené Najsvätejšou Eucharistiou, mi pomohli hlásať slávu nášho Pána Ježiša Krista.
Očisti moje srdce. Otvor moju dušu a posväť ma, keď prijímam veľký dar - Najsvätejšiu
Eucharistiu. Daj mi milosti a priazeň, ktorú udeľuješ všetkým Božím deťom a poskytni
mi ochranu pred plameňmi očistca. Amen.


 82.   MODLITBA  ZA  VÍŤAZSTVO  ZVYŠKU  MOJEJ  CIRKVI

Ježišu, Kráľ a Spasiteľ sveta, zaväzujeme sa Ti našou cťou, našou vernosťou a našimi
skutkami, že budeme všetkým ľuďom hlásať Tvoju slávu. Pomôž nám získať silu a dôveru,
aby sme povstali a oznamovali Pravdu v každom čase. Nikdy nás nenechaj, aby sme zaváhali alebo sa spomalili v našom pochode k víťazstvu a v našom pláne k záchrane duší.
Sľubujeme, že sa Ti úplne odovzdáme, a to naším srdcom a všetkým, čo vlastníme, aby sme
sa  oslobodili od prekážok a mohli pokračovať na tŕnistej ceste k bránam Nového raja.
Milujeme Ťa, najdrahší Ježišu, náš milovaný Spasiteľ a Vykupiteľ. Zjednocujeme sa v tele,
mysli a duchu s Tvojím Najsvätejším Srdcom. Vylievaj na nás Tvoje milosti ochrany.
Prikry nás Tvojou vzácnou Krvou, aby sme naplnení odvahou a láskou povstali a oznamovali Pravdu Tvojho nového kráľovstva. Amen.

 

83.   MODLITBA  ZA  ZMIERNENIE  TRESTOV

Ó, drahý Otče, Bože Najvyšší, my, tvoje úbohé deti, padáme tvárou pred Tvoj majestátny
trón v nebi. Vrúcne Ťa prosíme, zbav svet od zlého. Prosíme o Tvoje milosrdenstvo
pre duše tých, ktorí spôsobujú hrozné útrapy Tvojim deťom na zemi. Prosíme Ťa, odpusť
im. Prosíme Ťa, zbav nás od Antikrista hneď ako sa nechá poznať. Prosíme Ťa, drahý Pane, zmierni svoju trestajúcu ruku. Prosíme Ťa, prijmi namiesto toho naše modlitby
a naše trápenia na zmiernenie utrpenia tvojich detí v týchto časoch. Dôverujeme Ti.
Zvelebujeme Ťa. Ďakujeme Ti za veľkú obetu, ktorú si priniesol, keď si svojho jednorodeného Syna, Ježiša Krista, poslal na našu záchranu od hriechu. Vítame znova Tvojho Syna ako Spasiteľa ľudstva. Prosíme Ťa, ochraňuj nás. Zbav nás všetkého zlého.
Pomôž našim rodinám. Zmiluj sa nad nami. Amen.


84.   MODLITBA  ZA  DUŠE  ELÍT

Ó, drahý Ježišu, úpenlivo Ťa prosím, osvieť duše elít, ktoré vládnu svetu. Ukáž im dôkaz
Tvojho milosrdenstva. Pomôž im, aby otvorili svoje srdcia a prejavili ozajstnú pokoru
v úcte Tvojej nesmiernej obety, ktorú si priniesol svojou smrťou na kríži, keď si zomrel
za ich hriechy. Pomôž im, aby spoznali, kto je ich skutočným tvorcom, kto je ich Stvoriteľom
a naplň ich milosťami, aby uvideli Pravdu. Prosím, zabráň im, aby uskutočnili svoje plány
spôsobiť utrpenie miliónom ľudí následkom očkovania, nedostatku potravín, násilnej adopcie nevinných detí a rozdelenia rodín. Uzdrav ich. Pokry ich svojím svetlom a priviň ich na svoje srdce, aby si ich zachránil z osídiel zlého. Amen.


  85.   MODLITBA  ZA  ZÁCHRANU  SPOJENÝCH  ŠTÁTOV  AMERICKÝCH  Z  RÚK  MAJSTRA  KLAMSTVA

Ó, drahý Ježišu, prikry náš národ Tvojou najvzácnejšou ochranou. Odpusť nám naše hriechy proti Božím prikázaniam. Pomôž ľuďom v Amerike navrátiť sa k Bohu. Otvor ich myseľ k pravdivej ceste Pána. Otvor ich zatvrdlivé srdce, aby mohli prijať Tvoju ruku
milosrdenstva. Pomôž tomuto národu vzoprieť sa rúhaniu, ktoré na nás bude doliehať, aby sme popreli Tvoju prítomnosť. Úpenlivo Ťa prosíme, Ježišu, zachráň nás, ochráň nás
od všetkej škody a prijmi náš ľud do Tvojho Najsvätejšieho Srdca. Amen.


86.   MODLITBA – UVOĽNI   MA  Z  MÚK  POCHYBNOSTÍ

Prichádzam pred Teba  zmätený/á/, neistý/á/ a mrzutý/á/, drahý Ježišu, pretože som znepokojený/á/ Pravdou, ktorú hlásaš v týchto posolstvách. Odpusť mi, keď som Ti ublížil/a/.
Odpusť mi, že Ťa nemôžem počuť. Otvor moje oči a ukáž mi, čo potrebuješ, aby som to pochopil/a/. Úpenlivo Ťa prosím, daj mi  silu Ducha Svätého, aby mi ukázal Pravdu. Milujem Ťa, drahý Ježišu, a prosím Ťa, aby si ma oslobodil od múk pochybností. Pomôž mi, aby som odpovedal/a/ na Tvoje volanie. Odpusť mi, keď som Ťa urazila a priveď ma bližšie k Tvojmu
Srdcu. Veď ma k Tvojmu novému kráľovstvu a udeľ mi priazeň, aby som Ti skrze moje
vlastné utrpenie a modlitby mohol/a/ pomôcť zachrániť duše, tak drahé Tvojmu Najsvätejšiemu Srdcu. Amen.


87.   MODLITBA – OCHRAŇUJ   NÁŠ  NÁROD  OD  ZLA

Ó, Otče, v mene Tvojho Syna, zachráň nás pred komunizmom. Zachráň nás pred diktatúrou.
Ochraňuj náš národ pred pohanstvom. Nedaj ublížiť našim deťom. Pomôž nám, aby sme uvideli Božie svetlo. Otvor naše srdce pre učenie Tvojho Syna. Pomôž všetkým Cirkvám, aby
zostali verné Božiemu Slovu. Úpenlivo Ťa prosíme, aby si ochránil naše národy
od prenasledovania. Najdrahší Pane, vzhliadni na nás s milosrdenstvom, bez ohľadu na to,
ako sme Ťa urazili. Ježišu, Syn človeka, prikry nás Tvojou vzácnou Krvou. Vysloboď nás
z pasce zlého. Úpenlivo Ťa prosíme, drahý Bože, zasiahni a zastav zlo, ktoré sa teraz chystá
zaplaviť svet. Amen.


 88.   MODLITBA  ZA  DUŠE  PO  VAROVANÍ

Ó, Najsvätejšie Srdce Ježišovo, buď milosrdné k nám všetkým úbohým hriešnikom.
Osvieť kamenné srdcia, tak zúfalé v ich túžbe po vedení. Odpusť im ich hanebnosti.
Pomôž im Tvojou láskou a milosrdenstvom nájsť v ich srdciach ako uchopiť Tvoj veľký
dar Spásy. Úpenlivo Ťa prosím, odpusť všetkým dušiam, ktoré odmietajú Pravdu Boha.
Prikry ich Tvojím svetlom, drahý Ježišu, aby ich oslepilo voči zlobe a pasci diabla,
ktorý sa pokúsi oddeliť ich od Teba naveky. Úpenlivo Ťa prosím, aby si dal všetkým
Božím deťom silu, aby boli vďačné za Tvoje veľké milosrdenstvo. Prosím Ťa, aby si
otvoril dvere do Tvojho kráľovstva všetkým strateným dušiam, ktoré blúdia po zemi
v stave bezmocnosti a beznádeje. Amen.


89.   MODLITBA  ZA  MILOSRDENSTVO  MÔJHO ZĽUTOVANIA  PRE ÚBOHÝCH  HRIEŠNIKOV

Drahý Ježišu, pomôž mne, úbohému a skrúšenému hriešnikovi, prísť k Tebe s ľútosťou
v duši. Očisti ma od hriechov, ktoré zničili môj život. Daj mi dar nového života bez okov
hriechu a slobodu, ktorú mi moje hriechy odopierajú. Obnov ma vo svetle Tvojho milosrdenstva. Objím ma v Tvojom Srdci.  Daj mi pocítiť Tvoju lásku, aby som sa Ti
priblížil/a/ a vzplanula tak moja láska k Tebe. Zľutuj sa nado mnou, Ježišu, a zadržuj ma
od hriechu. Urob, aby som mohol/la/ vstúpiť do Tvojho Nového raja. Amen.


90.   MIMORIADNE  POŽEHNANIE  OCHRANY

Ó, môj Ježišu, vzdávam Ti vďaku za Tvoj najslávnejší Druhý príchod.
Ponúkam Ti chválu a vďakyvzdanie za Tvoj najslávnejší Druhý príchod.
Ty, môj Spasiteľ si sa narodil, aby si mi dal večný život a oslobodil ma od hriechu.
Ponúkam Ti moju lásku, moju vďaku a moje zbožňovanie, zatiaľ čo pripravujem moju
dušu na Tvoj veľký príchod. Amen.


 91.   MODLITBA – ABY  SOM  ZOSTAL  VERNÝ  MOJEJ  VIERE

Ó, Blahoslavená Matka Spásy, ochraňuj ma v mojej hodine núdze, keď som postavený/á/
tvárou v tvár zlu. Pomôž mi brániť Božie Slovo so silou a odvahou, bez strachu v mojej
duši. Oroduj za mňa, aby som zostal/a/ verný/á/ Kristovmu učeniu a aby som sa mohol/a/
úplne zbaviť mojich obáv, starostí a smútku. Pomôž mi, aby som mohol/a/ smelo kráčať
vpred na tejto osamelej ceste a ohlasovať Pravdu svätého Božieho Slova, i keď nepriatelia
Boha sa budú snažiť znemožniť túto úlohu.
Ó, Blahoslavená Matka, prosím Ťa skrze Tvoj príhovor, aby počas prenasledovania zostala viera všetkých kresťanov vždy silná. Amen.


92.   MODLITBA  ZA  MILOSŤ  VYTRVALOSTI

Ó, drahý Ježišu, prosím Ťa o milosť vytrvalosti. Úpenlivo Ťa prosím, aby si mi udelil milosti, ktoré potrebujem, aby som podporoval/a/ a bránil/a/ Tvoje Najsvätejšie Slovo.
Prosím Ťa, aby si ma zbavil všetkých posledných pochybností. Prosím Ťa, aby si zaplavil moju dušu láskavosťou, trpezlivosťou a vytrvalosťou. Pomôž mi zachovať dôstojnosť, keď ma budú urážať v Tvojom svätom mene. Urob ma silným/ou/ a prikry ma milosťou, aby som
vytrval/a/, zvlášť keď budem unavený/á/, keď mi bude chýbať sila, a keď budem čeliť všetkému súženiu, ktoré ma čaká, aby som mohol/a/ neúnavne pracovať a pomáhať Ti zachrániť ľudstvo. Amen.

 


93.   MODLITBA – ZA  SLZY  OBRÁTENIA

Ó, môj milovaný Ježišu, si blízko môjho srdca.
Som s Tebou zjednotený/á/. Milujem Ťa. Vážim si Ťa. Daj mi pocítiť Tvoju lásku. Daj mi pocítiť Tvoju bolesť. Daj mi pocítiť Tvoju prítomnosť. Udeľ mi milosť pokory, aby som sa mohol/a/ stať hodným/ou/ Tvojho kráľovstva ako v nebi, tak i na zemi. Udeľ mi slzy obrátenia, aby som sa Ti mohol/a/ naozaj ponúknuť ako skutočný nasledovník a pomáhať Ti
v Tvojej misii zachrániť každú dušu na zemi, skôr ako znovu prídeš súdiť živých i mŕtvych.
Amen.


94.   MODLITBA  ZA  UZDRAVENIE  MYSLE,  TELA  A DUŠE

Ó, drahý Ježišu, padám pred Tebou unavený/á/, nemocný/á/, v bolesti a s túžbou počuť
Tvoj hlas.
Dovoľ mi, aby sa ma Tvoja Božia prítomnosť dotkla tak, aby som bol/a/ preniknutý/á/
Tvojím Božím svetlom v mojej mysli, tele a duši.
Dôverujem v Tvoje milosrdenstvo. Úplne Ti odovzdávam moju bolesť a utrpenie. Prosím
Ťa, daj mi milosť veriť v Teba, aby si ma mohol vyliečiť z tejto bolesti a temnoty, aby som
sa stal/a/ znovu zdravým/ou/, a tak mohol/a/ ísť po ceste Pravdy a dovolil/a/ Ti, aby si ma
viedol do života v Novom raji. Amen.


95.   MODLITBA  ZA  POMOC  NÁJSŤ  SI  ČAS  NA  MODLITBU

Ó, Matka Spásy, príď mi na pomoc, keď sa snažím nájsť si čas na modlitbu.
Pomôž mi, aby som venovala Tvojmu milovanému Synovi, Ježišovi Kristovi čas, ktorý si zasluhuje, aby som mu ukázal/a/, ako veľmi Ho milujem.
Prosím ťa, moja Blahoslavená Matka Spásy, daj mi milosti, ktoré potrebujem a prosím Tvojho drahého Syna o každú milosť a priazeň, aby ma mohol ukryť do vnútra svojho
Najsvätejšieho Srdca. Amen.


96.   MODLITBA  ZA  POŽEHNANIE  A  OCHRANU  NAŠEJ  MODLITEBNEJ  SKUPINY

Ó, môj najdrahší Ježišu, prosím, požehnaj a ochraňuj nás, tvoju skupinu modlitebnej
kampane, aby sme sa stali imunní voči zlým útokom diabla a všetkým zlým duchom, ktorí
nás môžu mučiť pri tejto svätej misii za záchranu duší.
Nech zostaneme verní a silní, nech vytrváme chváliť Tvoje sväté meno pred svetom
a nech sa nikdy nevzdáme nášho úsilia šíriť Pravdu Tvojho Svätého Slova. Amen.


97.   MODLITBA  ZA  ZJEDNOTENIE  MODLITBOVÝCH  SKUPÍN

Ó, milovaná Matka Spásy, úpenlivo Ťa prosím, zjednoť skrze Tvoj príhovor celú Božiu armádu zvyšku Cirkvi po celom svete. Obdaruj všetky skupiny modlitebnej kampane milosťami spásy, ktoré sú vylievané na nás cez milosrdenstvo Tvojho Syna, Ježiša Krista.
Pošli nám Tvojich anjelov, aby pokryli každého z nás, najmä kňazov, ktorí vedú modlitebné skupiny modlitebnej kampane.
Pomôž nám, aby sme sa vyhýbali rozptýleniam, ktoré spôsobujú nejednotu medzi nami
a ochraňuj nás Tvojím darom výzbroje, aby sme sa stali odolní voči útokom, ktoré budeme
musieť znášať kvôli našej láske k Ježišovi Kristovi v tejto svätej misii na záchranu duší. Amen.

 

 

98.   MODLITBA – ABY  BOŽIA  MILOSŤ  PRIKRYLA  SVETOVÝCH  VODCOV

Ó, moja Blahoslavená Matka Spásy, popros Tvojho Syna, aby vylial svoje milosti a lásku
na svetových vodcov, ktorí vládnu vo svete.
Prosím, oroduj za nich, aby ich Božie svetlo vyliečilo z ich slepoty a otvor ich kamenné srdcia.
Zastav ich v prenasledovaní nevinných ľudí. Prosím, prihovor sa, aby ich Ježiš viedol
a zabránil im klásť prekážky v šírení Pravdy jeho učenia pre národy po celom svete. Amen.               
                

 99.   MODLITBA  ZA  ZÁCHRANU  AUSTRÁLIE  A NOVÉHO  ZÉLANDU

Ó, Bože, Všemohúci Otče, v mene Tvojho milovaného Syna, Ježiša Krista, zmiluj sa
nad všetkými Tvojimi deťmi v Austrálii a na Novom Zélande. Odpusť nám, že sme odmietli
Tvoje Sväté Slovo. Odpusť nám hriech ľahostajnosti. Zbav nás našej pohanskej kultúry
a daruj nám milosti, ktoré potrebujeme, aby prebudili nádej, vieru a súcit medzi našimi
bratmi a sestrami. Úpenlivo Ťa prosíme o dar rozlišovania a udeľ nám všetkým požehnanie,  ktoré potrebujeme, aby nám zaručilo, že len Pravda Tvojho Svätého Slova bude vypočutá, a že všetkým dušiam budú darované kľúče do večného života. Amen.


100.   MODLITBA  ZA  PREŽITIE  KRESŤANSTVA

Ó, drahý Ježišu, prosíme Ťa, daj nám schopnosť prežiť skúšky, ktorým teraz čelíme, keď
posledný pravý pápež končí svoju misiu pre Teba. Pomôž nám odolať strašnému zlu, ktorému
teraz budeme musieť čeliť kvôli zrúteniu Cirkvi, o ktorom sme už vedeli. Nikdy nás nenechaj,
aby sme sa odchýlili od Pravdy Tvojho Božieho Slova. Pomáhaj nám, aby sme zostali pokojní,
keď na svojich pleciach ponesieme váhu útokov, ktoré nás majú zviesť, aby sme sa k Tebe
a ku Sviatostiam, ktoré si dal svetu, obrátili chrbtom. Prikry Tvoju armádu štítom silnej lásky, ktorú potrebujeme, aby si nás ochránil pred falošným prorokom a Antikristom.
Pomáhaj Tvojej Cirkvi na zemi, aby sa rozšírila a zmnohonásobila, aby sme sa mohli pevne
držať Pravdy a pomáhať Ti viesť našich bratov a sestry po ceste Pravdy, aby sme sa náležite
pripravili na Tvoj Druhý príchod. Amen.


 101.   MODLITBA – POCÍTIŤ  PRÍTOMNOSŤ  JEŽIŠA

Ó, drahý Všemohúci Otče, Stvoriteľ všetkého, čo je a čo bude, pomáhaj nám všetkým, ktorí môžu rozpoznať prítomnosť Tvojho milovaného Syna v dnešnej Cirkvi, aby sme sa stali veľmi silnými. Pomáhaj mi prekonať môj strach, moju samotu a odmietanie, ktoré znášam
od mojich milovaných, keď nasledujem Tvojho Syna, Ježiša Krista, môjho Spasiteľa.
Prosím, ochraňuj mojich milovaných, aby neupadli do pasce tým, že uveria klamstvám, ktoré
pripravil Satan, aby zničil, rozdelil a spôsobil spúšť medzi všetkými Božími deťmi.
Prosím, pomáhaj všetkým, ktorí nasledujú ohavnosť v Tvojej Cirkvi, aby boli zachránení
od večných plameňov pekla. Amen.


 102.   MODLITBA  ZA  UDRŽANIE  DÔVERY  A  VIERY  V  BOŽIE POSOLSTVO  PRE  SVET

Najdrahší Ježišu, keď som skleslý/á/, pozdvihni ma. Keď pochybujem, osvieť ma. Keď som
smutný/á/, ukáž mi Tvoju lásku. Keď kritizujem, pomôž mi, aby som mlčala. Keď verejne
súdim iného, zapečať mi pery.  Keď v tvojom mene vyslovím rúhanie, zachráň ma a vráť
ma do tvojej ochrany. Keď mi bude chýbať odvaha, daj mi meč, ktorý potrebujem, aby som
bojoval/a/ a zachránil/a/ duše, po ktorých túžiš. Keď odporujem tvojej láske, pomôž mi vzdať sa  a odovzdať sa úplne do tvojej milujúcej opatery. Keď zblúdim, pomôž mi nájsť cestu
Pravdy. Keď spochybňujem Tvoje Slovo, prosím, daj mi odpoveď, ktorú hľadám. Pomôž mi,
aby som bola trpezlivý/á/, milujúci/a/ a láskavý/á/ i k tým, ktorí Ťa preklínajú. Pomôž mi
odpustiť tým, ktorí ma urážajú a prosím, daruj mi milosť, ktorú potrebujem, aby som Ťa
nasledovala až na koniec zeme. Amen.

        

103.   MODLITBA  ZA  ZDIEĽANIE  KALICHU  UTRPENIA  S  JEŽIŠOM

Ležím pred Tebou, pri Tvojich nohách, drahý Ježišu, aby si so mnou urobil, čo chceš,
pre dobro všetkých. Dovoľ mi podieľať sa na Tvojom kalichu utrpenia. Prijmi odo mňa
tento dar, aby si mohol zachrániť úbohé duše, ktoré sú stratené a bez nádeje. Vezmi si
ma v tele, aby som mohol/a/ zdieľať tvoju bolesť. Podrž moje srdce v Tvojich svätých
rukách a priveď moju dušu do jednoty s Tebou. Skrze môj dar utrpenia, dovoľujem Tvojej
Božskej prítomnosti objať moju dušu, aby si tak mohol vykúpiť všetkých hriešnikov
a zjednotiť všetky Božie deti naveky vekov. Amen.


104.   MODLITBA – VYSLOBOĎ  TIETO  DUŠE  Z OTROCTVA

Najdrahší Ježišu, odovzdávam Ti duše mojich bratov a sestier, ktorí prenechali svoje duše
Satanovi. Vezmi tieto duše a vykúp ich v Tvojich svätých očiach. Vysloboď tieto duše
z otroctva šelmy a prines im večnú spásu. Amen.


105.   MODLITBA – DAR  OBRÁTENIA  PRE  INÝCH  ĽUDÍ

Ó, môj Najdrahší Ježišu, v mojej láske k Tebe, prosím, prijmi moju dušu do jednoty
s Tebou. Vezmi moju dušu, prikry ju Tvojím Duchom Svätým a pomôž mi skrze túto
modlitbu zachrániť všetkých, s ktorými sa stretávam. Každú dušu, ktorú stretávam, zahaľ svojím milosrdenstvom a ponúkni im spásu, ktorú potrebujú, aby vstúpili do Tvojho
kráľovstva. Vypočuj moje modlitby. Vypočuj moje prosby a skrze Tvoje milosrdenstvo zachráň duše celého ľudstva. Amen.


 106.   MODLITBA – O  MILOSRDENSTVO  PRE  MLADÝCH,  KTORÍ NEUZNÁVAJÚ  BOHA

Drahý Ježišu, vezmi pod Tvoju ochranu duše tých Božích detí, ktoré Ťa nepoznajú, ktoré neuznávajú Tvoju lásku a ktoré neprijímajú Tvoj prísľub. Vylej na ne Tvoju milosť obrátenia a daj im večný život. Buď milosrdný ku všetkým, ktorí neveria v Tvoju
prítomnosť a ktorí sa nesnažia ľutovať svoje hriechy. Amen.


107.   MODLITBA – ZACHRÁŇ  MA  OD  PEKELNÉHO  OHŇA

Ježišu, som strašný hriešnik. Svojimi skutkami som spôsobil zúfalé utrpenie iným.
Následkom toho som zavrhnutý. Nestrpia ma už nikde na zemi. Zachráň ma z tejto pustatiny
a ochraňuj ma pred zovretím zla. Dovoľ  mi kajať sa. Prijmi moju ľútosť. Naplň ma Tvojou
silou a pomôž  mi povzniesť sa z hĺbín beznádeje. Odovzdávam Ti, drahý Ježišu, moju slobodnú vôľu, aby si urobil so mnou, čo si praješ, aby som tak mohol/a/ byť zachránený/á/ od pekelného ohňa. Amen.


 108.   MODLITBA – STÚPANIE  NA  HORU  KALVÁRIE

Ježišu, pomôž mi nájsť odvahu, statočnosť a odhodlanie, aby som povstal/a/ a aby sa so mnou počítalo, aby som sa tak mohol/a/ pripojiť ku Tvojej armáde zvyšku a vystúpiť na rovnakú horu Kalvárie, ktorú si musel pretrpieť kvôli mojim hriechom. Daj mi silu niesť Tvoj kríž a Tvoje bremeno, aby som Ti mohol/a/ pomôcť zachrániť duše. Zbav ma mojej slabosti.
Odožeň môj strach. Potlač všetky moje pochybnosti. Otvor moje oči Pravde. Pomôž mi a všetkým tým, ktorí odpovedajú na Tvoju výzvu niesť Tvoj kríž, nasledovať Ťa so skrúšeným
a pokorným srdcom, aby tak podľa môjho príkladu i iní získali odvahu urobiť to isté. Amen.

 

  109.   MODLITBA  O  DAR  DÔVERY

Ó, môj Najdrahší Ježišu, pomôž mi, aby som Ti dôveroval/a/, veril/a/ v Tvoje prisľúbenie, že opäť prídeš, prijal/a/ pravdu o Tvojom Druhom príchode, veril/a/ v prisľúbenie Boha Otca, ktorý povedal, že Ti dá Tvoje kráľovstvo. Pomôž mi, aby som dôveroval/a/ Tvojmu učeniu, Tvojmu plánu zachrániť svet. Pomôž mi prijať s milosťou Tvoje dary. Pomôž mi dôverovať v Teba, aby som sa zbavil/a/ svojho strachu a mohol/a/ tak dovoliť Tvojej láske, aby zaplavila  moje srdce a dušu. Amen.


 110.   MODLITBA  PRE  KŇAZOV,  ABY  ZOSTALI  VERNÍ  SVӒTÉMU  SLOVU

Ó, môj Najdrahší Ježišu, prosím Ťa, aby si ma udržal silným a odvážnym, aby som mohol
brániť Pravdu v Tvojom Najsvätejšom mene. Úpenlivo Ťa prosím, daj mi milosť, ktorú potrebujem, aby som vždy vydával svedectvo o Tvojom Svätom Slove. Uschopni ma odolať nátlaku pri presadzovaní neprávd, keď v mojom srdci viem, že Ťa urážajú. Pomôž mi, aby som zostal verný Tvojmu Svätému Slovu, až do dňa, kedy zomriem. Amen.


  111.   MODLITBA  NA  ZASVӒTENIE  VAŠICH  DETÍ  JEŽIŠOVI  KRISTOVI

Ó, drahá Matka Spásy, zasväcujem moje deti  / uveďte meno dieťaťa alebo deti / Tvojmu Synovi, aby im mohol priniesť pokoj ducha a lásku srdca. Prosím, oroduj, aby moje deti boli prijaté do milosrdného náručia Tvojho Syna, a ochraňuj ich pred zlom. Pomôž im, aby zostali
verné svätému Božiemu Slovu, najmä v časoch, keď budú v pokušení sa od neho odvrátiť. Amen.


 112.   MODLITBA  ZA  MILOSŤ  SPÁSY

Najdrahší Ježišu, vzývam Ťa, aby si pokryl duše tých, ktorí boli zamorení Satanom, Tvojou
mimoriadnou milosťou spásy. Osloboď ich úbohé duše zo zlého zajatia, z ktorého nedokážu
uniknúť. Amen.


113.   MODLITBA  -  PORAZIŤ   ZLO  V  NAŠEJ   VLASTI

Ó, Matka Spásy, príď medzi nás a pokry našu vlasť Tvojou ochranou. Rozdrv hlavu šelmy
a potlač jej zlý vplyv medzi nami. Pomôž Tvojim úbohým, strateným deťom, aby
povstali a hovorili Pravdu, keď sme obklopení klamstvami. Prosím, ó Matka Božia, ochraňuj našu krajinu a zachovaj nás silnými, aby sme mohli zostať verní Tvojmu Synovi, keď budeme prenasledovaní. Amen.


114.   MODLITBA  PRE  KŇAZOV,  ABY  PRIJALI   DAR   PRAVDY

Môj Pane, otvor moje oči. Dovoľ mi, aby som videl/a/ nepriateľa a zatvor moje srdce
pred klamstvom. Odovzdávam všetko Tebe, drahý Ježišu. Dôverujem v Tvoje milosrdenstvo.
Amen.


 115.   MODLITBA  O  DAR  OBRÁTENIA

Ó, Matka Spásy, pokry moju dušu Tvojimi slzami spásy. Zbav ma pochybností. Povzbuď moje srdce, aby som pocítil/a/ prítomnosť Tvojho Syna. Prines mi pokoj a útechu. Oroduj
za mňa, aby som sa naozaj obrátil/a/. Pomôž mi, aby som prijal/a/ pravdu a otvor moje srdce
na prijatie milosrdenstva Tvojho Syna, Ježiša Krista. Amen.

 

 

             

 116.   MODLITBA – ZACHRÁŇ  MA  OD  ZLA  KLAMSTVA

Drahý Ježišu, pomôž mi. Utápam sa v slzách žiaľu. Moje srdce je zmätené. Neviem, komu
môžem veriť. Prosím, naplň ma svojím Duchom Svätým, aby som si vedel/a/ vybrať tú správnu cestu do Tvojho kráľovstva. Pomôž mi, drahý Ježišu, aby som vždy zostal/a/ verný/á/
Tvojmu Slovu, dané svetu Petrom a nikdy sa neodchýlil/a/ od toho, čo si nás učil, ani nikdy nepoprel/a/ Tvoju smrť na kríži. Ježišu, Ty si Cesta. Ukáž mi túto cestu. Podrž ma a priveď ma na cestu Tvojho veľkého milosrdenstva. Amen.


117.   MODLITBA  ZA  TÝCH,  KTORÍ  ZAPREDALI  SVOJE  DUŠE

Najdrahší Ježišu, zasväcujem Ti duše /uveďte ich tu/ a všetkých, ktorí vymenili svoje duše
za cenu slávy. Zbav ich tejto nákazy. Odvráť ich od hrozby iluminátov, ktorí ich pohltia.
Daj im odvahu, aby bez strachu unikli z tohto zlého zajatia. Vezmi ich do svojho náručia
milosrdenstva a uveď ich do stavu milosti, aby boli hodní postaviť sa pred Teba.
Svojím božstvom mi pomôž, skrze túto modlitbu, odviesť Satanove adoptované duše
od slobodomurárstva. Osloboď ich z okov, ktoré ich zväzujú a ktoré budú mať za následok strašné muky v sieňach pekla. Pomôž im skrze utrpenie vyvolených duší, skrze moje modlitby a skrze Tvoje milosrdenstvo, byť v prednej línii, pripravení vstúpiť bránami Novej éry pokoja –  Nového raja. Úpenlivo Ťa prosím, osloboď ich zo zajatia. Amen.


 118.   MODLITBA  ZA  STRATENÚ  GENERÁCIU  MLADÝCH  DUŠÍ

Drahý Ježišu, volám o Tvoje zmilovanie pre stratenú generáciu mladých duší.
Tým, ktorí Ťa nepoznajú, daj dar videnia. Tým, ktorí Ťa poznajú, ale ignorujú, pritiahni
späť do Tvojho milosrdenstva. Prosím, daj im čoskoro dôkaz Tvojej existencie a veď ich
k tým, ktorí im môžu pomôcť a priviesť ich k Pravde. Naplň ich myseľ a dušu túžbou
po Tebe. Pomôž im rozpoznať prázdnotu, ktorá v nich je, pretože necítia Tvoju prítomnosť.
Úpenlivo Ťa prosím, drahý Pane, neopúšťaj ich a daruj im vo svojom milosrdenstve večný
život. Amen.


119.   MODLITBA – POCÍTIŤ  JEŽIŠOVU  LÁSKU

Ježišu, pomôž mi, som tak zmätený/á/. Moje srdce sa Ti neotvára. Moje oči Ťa nedokážu vidieť. Moja myseľ Ťa blokuje. Moje ústa Ti nemôžu vysloviť slová útechy. Moja duša je zahalená tmou. Prosím, zľutuj sa nado mnou, úbohým hriešnikom. Som bezmocný/á/
 bez Tvojej prítomnosti. Naplň ma svojimi milosťami, aby som mal/a/ odvahu osloviť Ťa a prosiť o zmilovanie. Pomôž mi, Tvojmu stratenému učeníkovi, ktorý Ťa miluje, ale ktorý už
necíti lásku pohnúť moje srdce, aby som videl/a/ a prijal/a/ Pravdu. Amen.


120.   MODLITBA  ZA  ZASTAVENIE  ROZŠÍRENIA  VOJNY

Ó, môj láskavý Ježišu, odvráť vojny, ktoré ničia ľudstvo. Ochraňuj nevinných pred utrpením.
Ochraňuj duše, ktoré sa pokúšajú priniesť pravý mier. Otvor srdcia tých, ktorí sú postihnutí bolesťou vojny. Ochraňuj mladých a zraniteľných. Zachráň všetky duše, ktorých životy sú zničené vojnou. Posilni nás všetkých, drahý Ježišu, ktorí sa modlia za duše všetkých Božích detí, a udeľ nám milosť znášať utrpenie, ktoré nás môže postihnúť počas konfliktov. Úpenlivo Ťa prosíme, zastav rozšírenie vojny a priveď duše do Svätého útočiska Tvojho Srdca. Amen.

 

121.   MODLITBA – VERNOSŤ  ARMÁDE  JEŽIŠA  KRISTA

Stojíme zjednotení s Tvojím Najsvätejším Srdcom, drahý Ježišu. Hlásame s autoritou pravé Božie Slovo. Pôjdeme až na koniec sveta šíriť Pravdu. Nikdy neprijmeme žiadne nové falošné
učenie v Tvojom mene, žiadne iné ako to, ktoré si nás učil Ty sám. Zostávame úprimní, verní
a pevní v našej viere. Budeme s tými, ktorí Ťa zradia, zaobchádzať s láskou a súcitom v nádeji, že sa k Tebe navrátia. Budeme neoblomní, ale trpezliví s tými, ktorí nás prenasledujú v Tvojom mene. Pôjdeme víťazne celou cestou do Tvojho Nového raja. Sľubujeme, že skrze našu bolesť a utrpenie Ti prinesieme všetky tie stratené duše, ktoré sú
hladné po Tvojej láske. Prosím, prijmi naše modlitby za všetkých hriešnikov na svete, aby sme sa mohli stať jednou rodinou, zjednotenou v láske s Tebou, v Novej ére mieru. Amen.

 
122.   MODLITBA  ZA  ZASVӒTENIE  DRAHOCENNEJ  KRVI  JEŽIŠA KRISTA

Drahý Ježišu, prosím Ťa, aby si zasvätil mňa, moju rodinu, mojich priateľov a národ
pod ochranu Tvojej drahocennej Krvi. Ty si zomrel za mňa a Tvoje rany sú mojimi ranami, keď dôstojne prijímam utrpenie, ktoré budem znášať v dobe, vedúcej k Tvojmu Druhému
príchodu. Trpím s Tebou, drahý Ježišu, keď sa usilujem zhromaždiť všetky Božie deti
do Tvojho Srdca, aby sme mali večný život. Pokry ma a všetkých, ktorí potrebujú Tvoju
ochranu svojou drahocennou Krvou. Amen.
     


123.   MODLITBA  –  DAR  SLOBODNEJ  VÔLE  BOHU

Môj Najdrahší Ježišu, vypočuj túto modlitbu odo mňa, nanajvýš nehodnej duše, a pomôž mi,
aby som Ťa viac miloval/a/. Zo slobodnej vôle Ti ponúkam tento dar späť, drahý Ježišu, aby som sa mohol/a/ stať Tvojím pokorným služobníkom  a zostal/a/ poslušný/á/ Božej vôli. Moja
vôľa je Tvojou vôľou. Tvoj príkaz znamená, že som poslušný/á/ každému Tvojmu želaniu.
Moja slobodná vôľa je Tvoja, aby si so mnou zaobchádzal podľa toho, čo je potrebné
na  záchranu všetkých ľudí po celom svete, ktorí sú oddelení od Teba. Odovzdávam tento dar, ktorý mi bol daný pri narodení, Tvojej Najsvätejšej službe. Amen.
     

 124.   MODLITBA  -  VYPOČUJ  MOJU  PROSBU  ZA  SLOBODU

Ó, Bože, môj milostivý Otče, Stvoriteľ všetkého, čo je, vypočuj moju prosbu za slobodu. Osloboď ma z pút otroctva a ochraňuj ma pred prenasledovaním zla. Pomôž mi rozlíšiť
Pravdu a príď mi na pomoc, i keď som zmätený/á/ a pochybujem o Tvojom slove. Odpusť mi,
keď som Ťa urazil/a/, a vezmi ma do útočiska Tvojho Nového raja na zemi. Amen.


 125.   MODLITBA  ZA  OBRANU  NAJSVӒTEJŠIEHO  BOŽIEHO  SLOVA

Ó, Matka Spásy, pomôž mi, pokornému Božiemu služobníkovi, brániť jeho Najsvätejšie
Slovo v časoch súženia. Zasväť ma, drahá Matka, svojmu Synovi, aby ma mohol pokryť
svojou drahocennou Krvou. Udeľ mi, skrze príhovor k Tvojmu Synovi, Ježišovi Kristovi,
milosť, silu a vôľu, aby som zostal verný Kristovmu učeniu v časoch súženia, ktoré pohltia
jeho Najsvätejšiu Cirkev na zemi. Amen.
     

 126.   MODLITBA  -  VYDRŽAŤ  NÁBOŽENSKÉ  PRENASLEDOVANIE

Drahý Ježišu, pomôž mi vydržať akýkoľvek druh prenasledovania v Tvojom svätom mene.
Pomôž tým, ktorí upadnú do omylu v presvedčení, že prinášajú svedectvo o Tvojom diele.
Otvor oči všetkým, ktorí môžu byť v pokušení zničiť druhých, skrze ich konanie, skutky
alebo gestá. Ochraňuj ma pred nepriateľmi Boha, ktorí povstanú a pokúsia sa umlčať Tvoje Slovo, a ktorí sa Ťa budú snažiť odstrániť. Pomôž mi odpustiť tým, ktorí Ťa zradia, a daj mi
milosť, aby som ostal/a/ pevný/á/ v mojej láske k Tebe. Pomôž mi žiť Pravdu, ktorú si nás
učil a zostať pod Tvojou ochranou naveky. Amen.


127.   MODLITBA  ZA  ZÁCHRANU  MOJEJ  DUŠE  A  DUŠÍ  MOJICH MILOVANÝCH

Ó, Ježišu, priprav ma, aby som mohol/a/ predstúpiť pred Teba bez hanby. Pomôž mne a mojim
milovaným /tu ich vymenujte.../, aby sme boli pripravení vyznať všetky naše previnenia. Uznať
svoje chyby. Prosiť o odpustenie všetkých hriechov. Prejaviť lásku tým, ktorým sme ublížili.
Prosiť o milosť spásy. Byť pokorný pred Tebou, aby v deň veľkého osvietenia moje svedomie a svedomie tých /tu ich vymenujte.../ bolo čisté, a tak budeš môcť zaplaviť moju dušu svojím Božím milosrdenstvom. Amen.


 128.   MODLITBA  ZA  ZHROMAŽDENIE  A  ZJEDNOTENIE  VŠETKÝCH DUŠÍ

Najdrahší Ježišu, pomôž nám, Tvojim milovaným nasledovníkom, zhromaždiť svet do tvojho
náručia a priviesť k Tebe tie duše, ktoré najviac potrebujú Tvoje veľké milosrdenstvo. Posilni nás darom Ducha Svätého, aby si zabezpečil, že sa plameň Pravdy zmocní všetkých, ktorí sa
od Teba oddelili. Zjednoť všetkých hriešnikov, aby každému bola daná príležitosť na zmierenie. Daj nám všetkým silu, aby vtedy, keď nás budú nútiť odmietnuť Pravdu, ktorá bola zvestovaná svetu cez Najsvätejšie Evanjelium, sme neochvejne zachovávali Tvoje sväté Slovo. Zostávame
v Tebe, s Tebou a pre Teba, na každom kroku tejto našej cesty, vedúcej k spáse. Amen.


 129.   MODLITBA  O  DAR  LÁSKY

Ó, Bože, prosím, naplň ma svojou láskou. Pomôž mi podeliť sa o dar lásky so všetkými, ktorí potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Pomôž mi, aby som Ťa viac miloval/a/. Pomôž mi, aby som miloval/a/ všetkých, ktorí potrebujú Tvoju lásku. Pomôž mi, aby som miloval/a/ Tvojich
nepriateľov. Dovoľ, aby láska, ktorou ma požehnávaš, bola použitá na to, aby zaplavila srdce
každého, s ktorým sa stretávam. S láskou, ktorou naplníš moju dušu, mi pomôž premôcť všetko zlo, obrátiť duše a poraziť diabla a všetkých jeho bezbožných vyslancov, ktorí sa pokúšajú zničiť Pravdu Tvojho svätého Slova. Amen.

 

130. MODLITBA   - NOVÉNA SPÁSY  /modlí sa 3x cez deň za 1týždeň  v mesiaci od pondelka +  1deň pôst o chlebe a vode + hlavne jedlo dovolené/

Moja milovaná Matka Spásy, prosím, získaj pre všetky duše dar večnej spásy skrze milosrdenstvo tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze tvoj príhovor, prosím, oroduj za oslobodenie všetkých duší z otroctva satana. Prosím, pros svojho Syna, aby preukázal milosrdenstvo a odpustenie tým dušiam, ktoré Ho odmietajú, zraňujú Ho svojou ľahostajnosťou, a ktoré uctievajú falošné učenie a falošných bohov. Úpenlivo ťa prosím, drahá Matka, oroduj za milosti, aby sa otvorili srdcia tých duší, ktoré najviac potrebujú tvoju pomoc. Amen.

 

131.   MODLITBA  MILOSRDENSTVA

Ó, moja drahá Matka Spásy, prosím, popros svojho Syna, Ježiša Krista, aby udelil
milosrdenstvo / tu vymenuj  všetkých/ počas Varovania a taktiež v Posledný deň, keď predstúpia  pred Tvojho Syna. Prosím, oroduj, aby každý z nich bol zachránený a tešil sa z plodov  večného života. Ochraňuj ich každý deň a priveď ich k Tvojmu Synovi, aby im bola ukázaná jeho prítomnosť, a aby im bol udelený pokoj ducha a dosiahli veľkých milostí. Amen.

 


132. MODLITBA  -   ZRIEKNUTIE SA SATANA NA OCHRANU TEJTO MISIE /2x do   týždňa/

Ó, Matka Spásy, príď na pomoc tejto misii. Pomôž nám, Božej armáde zvyšku Cirkvi, zrieknuť sa Satana. Naliehavo Ťa prosíme, aby si svojou pätou rozdrvila hlavu šelmy a odstránila všetky prekážky v našej misii zachraňovať duše. Amen.

 

133.  MODLITBA – VOLANIE  NA  NÁVRAT  K  BOHU

Drahý Ježišu, odpusť mi, odlúčenej duši, ktorá sa Ťa zriekla, pretože bola slepá.
Odpusť mi, že som vymenil/a/ Tvoju lásku za bezcenné veci, ktoré neznamenajú nič.
Pomôž mi pozbierať odvahu kráčať po Tvojom boku, prijať s vďačnosťou Tvoju lásku
a milosrdenstvo. Pomôž mi zostať blízko pri Tvojom Najsvätejšom Srdci a nikdy sa opäť
od Teba  nevzdialiť. Amen.


134.  MODLITBA – UVERIŤ  V  BOŽIU  EXISTENCIU

Ó, Bože Najvyšší, pomôž mi uveriť v Tvoju existenciu. Odvrhni všetky moje pochybnosti.
Otvor moje oči Pravde života po tomto živote a veď ma po ceste k životu večnému. Prosím, 
nechaj mi pocítiť Tvoju prítomnosť a udeľ mi dar pravej viery pred dňom, kedy zomriem.
Amen.

 

135.  MODLITBA – BRÁNIŤ  PRAVDU /kňaz/

Ó, milovaná Matka Spásy, pomôž mi v mojom okamihu núdze. Oroduj, aby som bol požehnaný darmi, vylievanými na moju nehodnú dušu mocou Ducha Svätého, aby som vždy bránil Pravdu. Posilňuj ma pri každej udalosti, kde budem vyzvaný poprieť Pravdu,
Božie Slovo, Sväté Sviatosti a Najsvätejšiu Eucharistiu. Pomôž mi použiť milosti, ktoré dostanem, aby som pevne stál proti zlobe Satana a všetkých tých úbohých duší, ktoré zneužíva k zneucteniu Tvojho Syna, Ježiša Krista. Pomôž mi v mojej hodine núdze.
V záujme duší, daj mi odvahu poskytnúť sviatosti každému Božiemu dieťaťu, keď
mi bude nepriateľmi Boha zakázané tak urobiť. Amen.

 

136.  MODLITBA – ABY  SME  SA  DRŽALI  TVOJHO  SLOVA

Najdrahší Ježišu, pomôž mi počuť Tvoje Slovo. Žiť Tvoje Slovo. Hovoriť Tvoje Slovo.
Odovzdávať Tvoje Slovo. Daj mi silu presadzovať Pravdu, aj keď budem kvôli tomu
prenasledovaný/á/. Pomôž mi udržať Tvoje Slovo živým, keď je umlčované Tvojimi nepriateľmi. Nechaj mi pocítiť Tvoju odvahu, keď som skleslý/á/. Naplň ma Tvojou silou,
keď budem slabý/á/. Daj mi milosť zachovať dôstojnosť, keď brány pekla budú mať prevahu nado mnou, aby som zostal/a/ verný/á/ Tvojej Najsvätejšej vôli. Amen.

                

137.  MODLITBA  OBNOVY

Ó, Všemohúci Bože, ó Bože Najvyšší, pohliadni na mňa, tvojho pokorného služobníka
s láskou a súcitom v Tvojom Srdci. Navráť ma do Tvojho Svetla. Pozdvihni ma späť
do Tvojej priazne. Naplň ma milosťami, aby som sa Ti mohol/a/ ponúknuť v pokornej službe a v súlade s Tvojou Najsvätejšou vôľou. Zbav ma hriechu pýchy a všetkého, čo Ťa uráža, a pomôž mi, aby som Ťa miloval/a/ s hlbokou a trvalou túžbou slúžiť Ti po všetky moje dni naveky vekov. Amen.

 138.  MODLITBA – ZA  OCHRANU  PRED  NENÁVISŤOU

Ó, Matka Spásy, ochraňuj ma od každého druhu nenávisti. Pomôž mi, aby som zostal/a/
v tichu, keď sa stretnem s nenávisťou. Udrž ma silným/ou/ v mojej vernosti k Ježišovi Kristovi, keď som najslabším/ou/. Zapečať mi pery. Pomôž mi odvrátiť sa od tých, ktorí
sa zaoberajú slovami, ktoré popierajú učenie Tvojho Syna alebo tých, ktorí sa mi posmievajú kvôli mojej viere. Oroduj za tieto duše, milá Matka, aby sa zriekli Satana
a pocítili pokoj Tvojej lásky a vládu Ducha Svätého v ich dušiach. Amen.

 

 139.  MODLITBA – ZA  SILU  PORAZIŤ  ZLO

Drahý Ježišu, ochraňuj ma od diabolského zla. Prikry ma a všetkých tých, ktorí sú slabí a bezbranní v jeho prítomnosti. Daj mi odvahu zriecť sa ho a pomáhaj mi každý deň vyhnúť sa všetkým jeho pokusom útočiť na mňa akýmkoľvek spôsobom. Amen.
 

 140.  MODLITBA – ZA  OCHRANU  ANJELSKOU   HIERARCHIOU

Najdrahší Otče, Boh celého stvorenia, Boh Najvyšší, poskytni mi milosť a ochranu skrze Tvoju hierarchiu anjelov. Umožni mi sústrediť sa na Tvoju lásku pre každého z Tvojich detí, bez ohľadu na to, ako Ťa urážajú. Pomôž mi šíriť správy o Poslednej Zmluve pripraviť svet na Druhý príchod Ježiša Krista, bez strachu v mojom srdci. Udeľ mi svoje zvláštne milosti a požehnanie, aby som sa povzniesol/a/ nad prenasledovaním, spôsobené
Satanom, jeho démonmi a jeho agentmi na zemi. Nikdy nedovoľ, aby som sa bál/a
Tvojich nepriateľov. Daj mi silu, aby som miloval/a/ svojich nepriateľov a tých, ktorí ma
prenasledujú v Mene Božom. Amen.

 141.  MODLITBA – ZA  OCHRANU  PRED  PRENASLEDOVANÍM

Drahý Ježišu, bráň ma v mojom zápase, aby som zostal/a/ verný/á/ Tvojmu Slovu za každú cenu. Ochráň ma pred Tvojimi nepriateľmi. Ochráň ma pre tými, ktorí ma kvôli Tebe prenasledujú. Podieľaj sa na mojej bolesti. Zmierni moje utrpenie. Pozdvihni ma do svetla Tvojej tváre až do dňa, keď znovu prídeš priniesť svetu večnú spásu. Odpusť tým, ktorí ma prenasledujú. Použi moje utrpenie na odčinenie za ich hriechy, aby mohli nájsť pokoj vo svojich srdciach a privítali Ťa v posledný deň s výčitkami svedomia vo svojich dušiach. Amen.
                

 142.  MODLITBA – PRÍPRAVA  NA  SMRŤ

Môj Najdrahší Ježišu, odpusť mi moje hriechy. Očisť moju dušu a priprav ma vstúpiť do Tvojho kráľovstva. Daj mi milosť, aby som bol/a/ pripravený/á/ na moje zjednotenie
s Tebou. Pomôž mi prekonať všetok strach. Daj mi odvahu, aby som pripravil/a/ svoju myseľ a dušu, aby som bol hodný/á/ stáť pred Tebou. Milujem Ťa. Dôverujem Ti. Odovzdávam sa Ti telom, mysľou a dušou naveky. Nech Tvoja vôľa je mojou. Zbav ma bolesti, pochybností
a zmätku. Amen. 

143.  MODLITBA – ZA  OCHRANU  MISIE  SPÁSY

Ó, Matka Spásy, ochraňuj túto misiu, dar od Boha, aby priniesol všade večný život všetkým jeho deťom. Prosíme, zasiahni v našom mene skrze Tvojho milovaného Syna, Ježiša Krista,
aby nám dal odvahu plniť našu povinnosť slúžiť Bohu v každom čase a zvlášť, keď kvôli tomu trpíme. Pomôž tejto misii obrátiť miliardy duší podľa Božej vôle a premeň tieto kamenné srdcia na milujúcich služobníkov Tvojho Syna. Daj všetkým, ktorí slúžia Ježišovi v tejto misii, silu prekonať nenávisť a prenasledovanie kríža a privítať utrpenie, ktoré ho sprevádza so šľachetnosťou srdca a s plným prijatím toho, čo stojí pred nami. Amen.


 144.  MODLITBA  ZA  OCHRANU  KRESŤANSKEJ  VIERY

Ó, Matka Spásy, prosím, prihováraj sa za duše kresťanov po celom svete. Prosím, pomôž
im zachovať si vieru a zostať vernými učeniu Ježiša Krista. Oroduj, aby mali silu mysle
a silu ducha udržať si vieru v každom čase. Prihováraj sa, drahá Matka za ne, aby otvorili oči
Pravde a dostali milosti na rozpoznanie akejkoľvek falošnej náuky, ktorá im bude predložená v mene Tvojho Syna. Pomôž im, aby zostali pravými a vernými Božími služobníkmi a odmietli zlo a klamstvá, aj keď kvôli tomu budú musieť trpieť bolesť a výsmech. Ó, Matka Spásy, ochraňuj všetky svoje deti a oroduj, aby každý kresťan nasledoval cestu Pána až do posledného výdychu. Amen.


145.  MODLITBA – NAPLŇ  MA  TVOJÍM  DAROM  LÁSKY

Najdrahší Ježišu, naplň ma, prázdnu nádobu, darom Tvojej lásky. Zaplav moju dušu Tvojou prítomnosťou. Pomôž mi milovať iných tak, ako Ty miluješ mňa. Pomôž mi, aby som bola nádobou Tvojho pokoja, Tvojho ticha a Tvojho milosrdenstva. Otvor vždy moje srdce pre druhých v núdzi a daj mi milosť odpustiť tým, ktorí Ťa odmietajú a ktorí sa previňujú voči mne. Pomôž mi hlásať Tvoju lásku príkladom, ako by si to urobil Ty, keby si bol na mojom mieste. Amen.

                  

146.  MODLITBA  ZA  OCHRANU  PRED  PODVODOM

Drahá Matka Spásy, chráň ma milosťou ochrany pred klamstvami, vytvorenými  Satanom,
aby zničil vieru kresťanov. Chráň nás pred tými, ktorí sú nepriateľmi Boha. Uchovaj nás v bezpečí od klamstiev a herézy, ktoré sa zvyknú používať na oslabenie našej lásky k Tvojmu Synovi. Otvor naše oči k nepravdám, podvodom a každému pokusu, s ktorým sa môžeme stretnúť a ktorý nás bude nabádať, aby sme popreli Pravdu. Amen.


147.  MODLITBA – BOŽE  OTČE,  BUĎ  MILOSRDNÝ  K  TÝM, KTORÍ  POPIERAJÚ  TVOJHO  SYNA

Ó, Bože, môj Večný Otče, prosím Ťa, aby si prejavil milosrdenstvo tým, ktorí popierajú Tvojho Syna. Naliehavo Ťa prosím za duše tých, ktorí sa pokúšajú zničiť Tvojich prorokov. Úpenlivo Ťa prosím za obrátenie duší, ktoré sú pre Teba stratené a prosím Ťa,
aby si pomohol všetkým Tvojim deťom pripraviť ich duše a zmeniť ich životy v súlade
s Tvojou Božou vôľou v očakávaní Druhého príchodu Tvojho milovaného Syna, Ježiša Krista. Amen.

 

 

148.  MODLITBA – PRÍĎ  MI  NA  POMOC

Ó, môj Ježišu, pomôž mi v čase mojej veľkej tiesne. Drž ma vo svojom náručí a vezmi ma
do útočiska svojho Srdca. Zotri mi slzy. Upokoj moje obavy. Pozdvihni môjho ducha
a naplň ma svojím pokojom. Prosím, splň mi túto mimoriadnu prosbu /vyslov ju.../
Príď mi na pomoc, aby moja prosba bola vypočutá, aby môj život mohol byť pokojný
a v jednote s Tebou, drahý Pane. Keď moja prosba nemôže byť splnená, potom ma naplň
svojou milosťou, aby som prijal/a/, že Tvoja svätá vôľa je pre dobro mojej duše a že zostanem verným/ou/ Tvojmu Božiemu Slovu naveky s láskavým a šľachetným srdcom. Amen.

  

149.  MODLITBA – ABY  SME  NAŠLI   BOŽIU  LÁSKU

Ó, Ježišu, naplň ma Božou láskou. Naplň ma Tvojím Božím svetlom a zaplav ma láskou, ktorú potrebujem, aby som roznášal/a/ semená Božieho milosrdenstva medzi všetky národy. Dovoľ svojej Božej láske, aby bola mnou šírená medzi všetkými, s ktorými sa stretávam. Rozširuj svoju lásku, aby roznietila všetky duše, všetky náboženstvá, všetky vierovyznania, všetky národy – ako hmla, ktorá uchvacuje všetky Božie deti do jednoty. Pomôž nám šíriť Božiu lásku, aby mohla zvíťaziť a poraziť všetko zlo vo svete. Amen.
  

150.  MODLITBA  ZA  ZÁCHRANU  DUŠÍ  NEVERIACICH

Drahý Ježišu, prosím Ťa, aby si zachránil duše tých, ktorí bez vlastnej viny Ťa odmietajú uznať. Ponúkam Ti svoje utrpenie, aby som Ti priviedol/a/ tie duše, ktoré Ťa odmietajú
a za milosrdenstvo, ktoré vyleješ na celý svet. Buď milosrdný k týmto dušiam. Vezmi ich do svojho nebeského útočiska a odpusť im ich hriechy. Amen.

                     

151.  MODLITBA – ZA  OBRANU  VIERY

Ó, Matka Božia, Nepoškvrnené Srdce Márie, Matka Spásy, oroduj, aby sme zostali vždy verní pravému Božiemu Slovu. Priprav nás, aby sme bránili vieru, hájili Pravdu a odmietli herézu. Ochraňuj všetky Božie deti v čase útrap a daj každému z nás milosti, aby sme sa stali odvážnymi, keď budeme vyzvaní, aby sme odmietli Pravdu a zriekli sa Tvojho Syna. Oroduj, svätá Matka Božia, aby nám bol zoslaný Boží zásah, aby sme zostali kresťanmi
v súlade so svätým Božím Slovom. Amen.

 

152.  MODLITBA – POMÔŽ  MI  V MOJEJ  HODINE  BEZMOCNOSTI

Drahý Ježišu, pomôž mi v mojej hodine bezmocnosti. Osloboď ma od hriechu a otvor moje
oči, moje srdce a moju dušu voči klamstvám diabla a jeho hriešnym spôsobom. Naplň ma
svojou láskou, keď v srdci cítim nenávisť. Naplň ma svojím pokojom, keď cítim žiaľ. Naplň ma svojou silou, keď som slabý/á/. Vysloboď ma z väzenia, v ktorom sa nachádzam, aby som bol/a/ slobodný/á/ a zotrval/a/ bezpečne v Tvojom svätom náručí. Amen.

 

 

153.  MODLITBA – DAR  OCHRANY  PRE  DETI /1x v týždni, pre obrazom Panny Márie, pokropiť sa svätenou vodou/

Ó, Matka Božia, Matka Spásy, prosím Ťa, zasväť duše  týchto detí /vymenuj ich tu.../ a predstav ich svojmu milovanému Synovi. Oroduj, aby Ježiš mocou svojej predrahej Krvi,
pokryl a ochránil tieto deti každou formou ochrany pred zlom. Prosím Ťa, drahá Matka,
aby si ochránila moju rodinu v čase veľkých ťažkostí, a aby Tvoj Syn vzhliadol priaznivo na moju prosbu spojiť moju rodinu do jednoty s Kristom a udelil nám večnú spásu. Amen.

 

 

                  

154.  MODLITBA – DEŇ  SVIATKU  MATKY  SPÁSY

Ó, Matka Spásy, kladiem dnes pred Teba, v tento deň, 4. júna, v deň sviatku Matky Spásy,
tieto duše /vymenujte ich/. Prosím Ťa, drahá Matka, daj mne a všetkým tým, ktorí Ťa uctievajú a ktorí rozdávajú Medailu Spásy, úplnú ochranu od Zlého a všetkých tých, ktorí
odmietajú milosrdenstvo Tvojho Syna, Ježiša Krista a všetky dary, ktoré zanecháva ľudstvu.  Oroduj, drahá Matka, aby bol všetkým dušiam udelený dar večnej spásy. Amen.

 

155.  MODLITBA – ZA  OCHRANU  MISIE  SPÁSY

Ó, Najdrahšia Matka Spásy, vypočuj naše volanie za ochranu tejto Misie Spásy a za ochranu Božích detí. Modlime sa za tých, ktorí vzdorujú Božej vôli v tomto veľkom okamihu histórie. Prosíme Ťa, ochraňuj všetkých tých, ktorí odpovedajú na Tvoje volanie a na Božie Slovo, aby zachránili každého pred nepriateľmi Boha. Prosím, pomôž oslobodiť
tie duše, ktoré padnú za korisť klamstvu diabla a otvor ich oči Pravde. Ó, Matka Spásy, pomôž nám, úbohým hriešnikom, aby sme boli hodní prijať milosť vytrvalosti v čase nášho utrpenia v mene Tvojho milovaného Syna, Ježiša Krista. Ochraňuj túto misiu pred zlom.
Ochraňuj svoje deti pred prenasledovaním. Prikry nás všetkých svojím Najsvätejším plášťom a pomáhaj nám s darom udržať si našu vieru zakaždým, keď sme napádaní za to, že hovoríme Pravdu, keď odovzdávame sväté Božie Slovo po zvyšok našich dní teraz i naveky. Amen.

 

                       156.  MODLITBA – ZA  OCHRANU  PRED  NENÁVISŤOU

Drahý Ježišu, daj mi svoju lásku a otvor moje srdce, aby som prijal/a/ Tvoju lásku
s vďačnosťou. Mocou Ducha Svätého nech Tvoja láska žiari na mňa, aby som sa tak stal/a/ majákom Tvojho milosrdenstva. Obklop ma svojou láskou, nech moja láska k Tebe oslabí každý druh nenávisti, s ktorým sa budem stretávať, keď budem šíriť správy o Tvojom Slove. Vylej svoje milosrdenstvo na nás a odpusť tým, ktorí Ťa odmietajú, urážajú Ťa a ktorí sú ľahostajní k Tvojmu Božstvu. Daj im dar lásky. Nech Tvoja láska svieti v čase neistoty, slabej viery, v čase skúšok a utrpenia, a mocou Ducha Svätého mi pomôž, aby som prinášal/a/ pravdu tým, ktorí Tvoju pomoc najviac potrebujú. Amen.


                        157.  MODLITBA – ZA  DUŠE  V ZAJATÍ

Ó, drahý Ježišu, osloboď tie duše, ktoré sú otrokmi falošných bohov a satana. Pomôž nám
skrze naše modlitby priniesť im úľavu od bolesti posadnutia. Otvor brány ich väzenia a ukáž im cestu do Božieho kráľovstva predtým, než budú vzatí satanom do priepasti pekla. Prosíme Ťa, Ježišu, aby si pokryl tieto duše mocou Ducha Svätého, aby vyhľadali Pravdu a pomôž im nájsť odvahu, aby sa odvrátili od nástrah a skazenosti diabla. Amen.
 

    158.  MODLITBA – OCHRAŇUJ  MA  PRED  JEDNOTNÝM  SVETOVÝM  NÁBOŽENSTVOM /modliť sa 3x denne/

Drahý Ježišu, ochraňuj ma pred zlom nového jednotného svetového náboženstva, ktoré nepochádza od Teba. Zachovaj ma na mojej ceste k slobode, na ceste do Tvojho Svätého Kráľovstva. Udržuj ma v jednote s Tebou vždy, keď budem trpieť a keď budem nútený/á/
premôcť v sebe klamstvá, ktoré budú šírené Tvojimi nepriateľmi, aby zničili duše. Pomôž mi odolať prenasledovaniu, zostať pevným/ou/ v pravom Božom Slove proti falošným učeniam a iným svätokrádežiam, ktoré budem nútený/á/ prijať. Skrze dar mojej slobodnej vôle ma vezmi do Tvojho Kráľovstva, umožni mi, aby som sa povstala a hlásal/a/ Pravdu, keď bude vyhlásená za klamstvo. Nikdy ma nenechaj, aby som ochabol/a/, zaváhal/a/ alebo utiekol/a/ zo strachu pred prenasledovaním. Pomôž mi, aby som zostal/a/ pevným/ou/ a nezlomným/ou/ vo viere k Pravde až dovtedy, pokiaľ budem žiť. Amen.

                      159.  MODLITBA – ÚPENLIVÁ  PROSBA  O  BOŽIU  LÁSKU

Ó, Matka Spásy, prosím Ťa o príhovor, keď úpenlivo prosím o Božiu lásku. Naplň moju dušu, prázdnu nádobu, Božou láskou, aby sa, keď bude pretekať, vyliala na duše, ktorým
sa usilujem prejaviť súcit. Prosím Ťa, aby si ma Božou mocou zbavila všetkej nenávisti, ktorú by som mohol/a/ pociťovať k tým, ktorí zrádzajú Tvojho Syna. Pokor ma v duchu
a naplň ma šľachetnosťou duše, aby som mohol/a/ nasledovať Kristovo učenie a šíriť jeho lásku do každej oblasti môjho života. Amen.
                    
 
                      160.  MODLITBA – POMÔŽ  MI  MILOVAŤ  ŤA  VIAC

Ó, môj Ježišu, Spasiteľ sveta, pomôž mi, aby som Ťa viac miloval/a/. Pomôž mi, aby som rástol/a/ v láske k Tebe. Naplň mi srdce svojou láskou a súcitom, aby som mohol/a/ dosiahnuť milosti milovať Ťa tak, ako Ty miluješ mňa. Naplň moju nevďačnú dušu hlbokou
a trvalou láskou k Tebe a ku všetkému, čo predstavuješ. Pomôž mi mocou Tvojich milostí milovať blížneho, ako Ty miluješ každé Božie dieťa a prejaviť súcit k tým, ktorí potrebujú Tvoju lásku a ktorí sú bez viery. Priveď ma do jednoty s Tebou, aby som mohol/a/ viesť kresťanský život, ktorý si nás učil svojím príkladom počas tvojho pobytu na zemi. Amen.


                       161.  MODLITBA – ZA  DÔVERU  A POKOJ

Ježišu, dôverujem Ti. Pomôž mi, aby som Ťa viac miloval/a/. Naplň ma dôverou, aby som sa
odovzdal/a/ do úplnej a konečnej jednoty s Tebou. Pomôž mi, aby  moja dôvera k Tebe rástla v ťažkých časoch. Naplň ma svojím pokojom. Prichádzam k Tebe, drahý Ježišu, ako dieťa, zbavené všetkých pozemských pút, bez akýchkoľvek podmienok a odovzdávam Ti svoju vôľu, aby si s ňou urobil, čo uznáš za vhodné pre mňa a pre ostatné duše. Amen.


                        162.  MODLITBA – ZA  OCHRANU  SLABÝCH  A  NEVINNÝCH

Ó, Bože, Všemohúci Otče, prosím, ochraňuj slabých a nevinných, ktorí trpia rukami tých, ktorí prechovávajú nenávisť vo svojich srdciach. Zmierni utrpenie, ktoré znášajú Tvoje  úbohé, bezmocné deti. Daj im všetky milosti, ktoré potrebujú na ochranu pred Tvojimi nepriateľmi. Naplň ich odvahou, nádejou a vľúdnosťou, aby dokázali nájsť vo svojich srdciach odpustenie pre tých, ktorí ich sužujú. Prosím Ťa, drahý Pane, môj Večný Otče,  odpusť tým, ktorí odporujú zákonu života a pomôž im, aby videli, ako Ťa veľmi ich činy
urážajú, aby sa mohli napraviť a hľadať útechu v Tvojom náručí. Amen.
                    
 

                        163.  MODLITBA – ZACHRÁŇ  MA  PRED  PRENASLEDOVANÍM

Ó, Ježišu, ochraňuj ma od bolesti prenasledovania v Tvojom mene. Učiň ma drahým Tvojmu Srdcu. Zbav ma pýchy, chamtivosti, zloby, sebectva a nenávisti v mojej duši. Pomôž mi, aby som sa opravdivo odovzdal/a/ do Tvojho milosrdenstva. Odober mi moje obavy. Pomôž mi uľaviť mojej bolesti a odním celé prenasledovanie odo mňa, aby som Ťa mohol/a/ nasledovať ako malé dieťa vo vedomí, že všetko je pod Tvojou kontrolou. Osloboď ma
od nenávisti tých, ktorí vyhlasujú, že sú Tvoji, ale v skutočnosti Ťa popierajú. Nenechaj ich
uštipačné jazyky, aby ma sužovali, ani ich zlé skutky, aby ma odvrátili od Cesty Pravdy.
Pomôž mi sústrediť sa len na Tvoje prichádzajúce Kráľovstvo a vytrvať s dôstojnosťou
voči všetkým urážkam, ktoré môžem znášať v Tvojom mene. Priveď mi pokoj mysle, pokoj srdca i pokoj duše. Amen.
                    

  

                         164.  MODLITBA  MIERU  PRE  NÁRODY

Ó, Ježišu, prines mi mier. Prines mier môjmu národu a všetkým tým krajinám, ktoré sú rozmetané vojnou a rozkolmi na kusy. Zasaď semienka pokoja do zatvrdilých sŕdc tých,
ktorí v mene spravodlivosti spôsobujú utrpenie iným. Daj všetkým Božím deťom milosti prijať Tvoj pokoj, aby láska a harmónia mohli prekvitať tak, aby láska k Bohu zvíťazila
nad zlom a duše mohli byť zachránené od skazenosti lží, krutosti a diabolskej ctižiadostivosti. Daj, aby pokoj panoval nad všetkými, ktorí zasvätili svoje životy Pravde Tvojho Svätého Slova a nad tými, ktorí Ťa vôbec nepoznajú. Amen.
 

                         165.  MODLITBA  ZA  DAR  VEČNÉHO  ŽIVOTA

Ježišu, pomôž mi uveriť v Tvoju existenciu. Daj mi znamenie, aby moje srdce Ti mohlo
odpovedať. Naplň moju prázdnu dušu milosťami, ktoré potrebujem, aby som otvoril/a/
svoju myseľ a svoje srdce Tvojej Láske. Zľutuj sa nado mnou a očisti moju dušu od všetkých
previnení, ktoré som spáchal/a/ vo svojom živote. Odpusť mi, že som Ťa odmietal/a/, ale
prosím, naplň ma láskou, ktorú potrebujem, aby som sa stal/a/ hodným/ou/ večného života. Pomôž mi, aby som Ťa poznal/a/, uvidel/a/ Tvoju prítomnosť v iných ľuďoch a naplň ma milosťou spoznať
Božie znamenie v každom nádhernom dare, ktorý si dal ľudskej rase. Pomôž mi pochopiť Tvoje cesty a zachráň ma od oddelenia a bolesti temnoty, ktorú cítim vo svojej duši. Amen.
 

 

                         166.  MODLITBA  ZA  OBMEDZENIE  VRÁŽD  NEVINIATOK

Najdrahšia Matka Spásy, prosím, predlož túto našu prosbu za obmedzenie vrážd neviniatok
svojmu milovanému Synovi, Ježišovi Kristovi. Prosíme, aby vo svojom milosrdenstve, odvrátil
hrozbu genocídy, prenasledovania a násilia v každej podobe voči Božím deťom. Úpenlivo Ťa  
prosíme, drahá Matka Spásy, aby si vypočula naše volanie za lásku, jednotu a pokoj v tomto
žalostnom svete. Prosíme, aby Ježiš Kristus, Syn človeka, nás všetkých ochránil počas týchto
časov veľkej bolesti a utrpenia na zemi. Amen.


                         167.  MODLITBA – OCHRÁŇ  MOJU  RODINU

Ó, Bože, môj Večný Otče, skrze milosti Tvojho milovaného Syna, Ježiša Krista, prosím, ochraňuj vždy moju rodinu pred zlom. Daj nám silu povzniesť sa nad zlým zámerom a zostať zjednotení v našej láske k Tebe a jeden k druhému. Buď nám oporou v každej skúške
a utrpení, ktoré môžeme znášať, a udržuj lásku, ktorú máme jeden k druhému živou, aby
sme boli v jednote s Ježišom. Žehnaj naše rodiny a daj nám dar lásky i v čase konfliktov.
Posilni našu lásku, aby sme sa mohli deliť o radosť našej rodiny s ostatnými, aby sme mohli Tvoju lásku zdieľať s celým svetom. Amen.

 

                                168.  MODLITBA  ZA  DAR  BOŽEJ  LÁSKY

Ó, Najdrahší Otče, ó, Večný Otče, Boh Najvyšší, učiň, aby som bol/a/ hodný/á/ Tvojej lásky.
Prosím, odpusť mi, že som zranil/a/ iných a všetky zlé skutky, ktoré spôsobili utrpenie komukoľvek  z Tvojich detí. Otvor moje srdce, aby som Ťa mohol/a/ privítať v mojej duši,
a očisť ma od akejkoľvek nenávisti, ktorú môžem pociťovať k inej osobe. Pomôž mi odpustiť
mojim nepriateľom a zasadiť semienka Tvojej lásky kamkoľvek pôjdem a medzi tými, ktorých stretávam každý deň. Daj mi, drahý Otče, dar vytrvalosti a dôvery, aby som mohla hájiť Tvoje Slovo a tak udržať  živý plameň Tvojej veľkej lásky a milosrdenstva v temnom svete. Amen.

 

                        169.  MODLITBA  ZA  SPÁSU  TÝCH,  KTORÍ  ODMIETAJÚ  KRISTA

Najdrahší Ježišu, skrze Tvoj súcit a Tvoje milosrdenstvo, prosím Ťa za spásu tých, ktorí Ťa
odmietajú, ktorí popierajú Tvoju existenciu, ktorí sa vedome stavajú proti Tvojmu svätému
Slovu a ktorých zatrpknuté srdce otrávilo ich duše voči svetlu a pravde Tvojho Božstva.
Zmiluj sa nad všetkými hriešnikmi. Odpusť tým, ktorí sa rúhajú voči Najsvätejšej Trojici
a pomáhaj mi, aby som svojím vlastným spôsobom a osobnými obetami nechal/a/ prijať
do Tvojho milosrdného náručia tých hriešnikov, ktorí najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Sľubujem Ti, že svojimi myšlienkami, svojimi skutkami a vysloveným slovom Ti budem
slúžiť ako najlepšie viem v Tvojej misii spásy. Amen.

 


                         170.  MODLITBA  ZA  ZACHOVANIE  SVӒTÉHO  BOŽIEHO  SLOVA                        /posledná modlitba pre kňaza/

Ó, drahý Pane, môj milovaný Ježišu Kriste, podrž ma. Ochráň ma. Zachovaj ma vo svetle
Tvojej tváre, keď sa moje prenasledovanie bude stupňovať, keď môj jediný hriech je presadzovať Pravdu, sväté Božie Slovo. Pomôž mi nájsť odvahu, aby som Ti vždy verne
slúžil. Daj mi svoju odvahu a silu, keď budem bojovať voči protivníkovi za obranu
Tvojho učenia. Nikdy ma, Pane Ježišu, neopusť v čase mojej núdze a daj mi všetko, čo potrebujem, aby som Ti mohol naďalej slúžiť skrze poskytovanie svätých sviatostí
a Tvojho predrahého Tela a Krvi počas Najsvätejšej obety svätej omše. Požehnaj ma,
Pane Ježišu. Kráčaj so mnou. Spočiň vo mne. Zostaň so mnou. Amen.